ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม
รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : TFFIF
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : Thailand Future Fund
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 25 ตุลาคม 2559
วันที่จดทะเบียน : 24 พฤศจิกายน 2559
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.

ปรับปรุงล่าสุด 14 สิงหาคม 2563
สอบทานล่าสุด 14 สิงหาคม 2563