ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : DIF
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : Digital Telecommunications Infrastructure Fund
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 4 ธันวาคม 2556
วันที่จดทะเบียน : 23 ธันวาคม 2556
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
5 ส.ค. 2562
ปรับปรุงล่าสุด
5 ส.ค. 2562
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
5 ส.ค. 2562
ปรับปรุงล่าสุด
5 ส.ค. 2562
Filing version แรก
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 12 สิงหาคม 2565
สอบทานล่าสุด 12 สิงหาคม 2565