ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : 3BBIF
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : 3BB Internet Infrastructure Fund
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 20 มกราคม 2558
วันที่จดทะเบียน : 10 กุมภาพันธ์ 2558
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
7 ต.ค. 2562
ปรับปรุงล่าสุด
9 ต.ค. 2562
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
7 ต.ค. 2562
ปรับปรุงล่าสุด
9 ต.ค. 2562
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 27 พฤษภาคม 2567
สอบทานล่าสุด 27 พฤษภาคม 2567