ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : KGB6MS
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิดเค พันธบัตร 6 เดือน S
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : K Government Bond 6 Months S Fund
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 27 มกราคม 2566
วันที่จดทะเบียน : 3 กุมภาพันธ์ 2566
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
31 ม.ค. 2566
ปรับปรุงล่าสุด
30 ม.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
31 ม.ค. 2566
ปรับปรุงล่าสุด
30 ม.ค. 2566
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 16 เมษายน 2567
สอบทานล่าสุด 16 เมษายน 2567