ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : SCBGTTG4
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 4
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : SCB Global Thematic Trigger 4
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 23 มีนาคม 2565
วันที่จดทะเบียน : -
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
29 มี.ค. 2566
ปรับปรุงล่าสุด
27 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
29 มี.ค. 2566
ปรับปรุงล่าสุด
27 มี.ค. 2566
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 11 เมษายน 2567
สอบทานล่าสุด 11 เมษายน 2567