ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : TEQT5M6
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#6
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : TISCO Thai Equity Trigger 5M Fund 6
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 22 เมษายน 2565
วันที่จดทะเบียน : 31 พฤษภาคม 2565
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 28 มิถุนายน 2565
สอบทานล่าสุด 28 มิถุนายน 2565