ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : LHDIVB
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช ดิวิเดนด์ แอนด์ บายแบ็ค
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : LH DIVIDEND AND BUYBACK FUND
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 17 พฤษภาคม 2565
วันที่จดทะเบียน : 30 พฤษภาคม 2565
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 28 มิถุนายน 2565
สอบทานล่าสุด 28 มิถุนายน 2565