ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : BP7/22 (AI)
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 7/22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : Bualuang Thanasarn Plus 7/22 not for Retail Investors
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 13 พฤษภาคม 2565
วันที่จดทะเบียน : 26 พฤษภาคม 2565
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 1 มิถุนายน 2566
สอบทานล่าสุด 1 มิถุนายน 2566