ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : KFTGB6M2
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M2
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : Krungsri Thai Government Bond 6M2 Fund
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 27 มีนาคม 2566
วันที่จดทะเบียน : 10 เมษายน 2566
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
3 เม.ย. 2566
ปรับปรุงล่าสุด
31 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
3 เม.ย. 2566
ปรับปรุงล่าสุด
31 มี.ค. 2566
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 22 มิถุนายน 2567