ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : KTSUPAI37
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 37 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : Krung Thai Thanasup 37 Not for Retail Investors
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 23 มีนาคม 2566
วันที่จดทะเบียน : 5 เมษายน 2566
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
29 มี.ค. 2566
ปรับปรุงล่าสุด
27 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
29 มี.ค. 2566
ปรับปรุงล่าสุด
27 มี.ค. 2566
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 4 มิถุนายน 2566
สอบทานล่าสุด 4 มิถุนายน 2566