ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : SCBCP3M9
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 9
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : SCB Capital Protection 3M9
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 24 มีนาคม 2566
วันที่จดทะเบียน : 4 เมษายน 2566
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
28 มี.ค. 2566
ปรับปรุงล่าสุด
24 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
28 มี.ค. 2566
ปรับปรุงล่าสุด
24 มี.ค. 2566
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 27 พฤษภาคม 2567
สอบทานล่าสุด 27 พฤษภาคม 2567