ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : KFAINCOM
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : Krungsri Asian Income Hedged Fund
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 13 พฤษภาคม 2558
วันที่จดทะเบียน : 29 พฤษภาคม 2558
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
31 ต.ค. 2565
ปรับปรุงล่าสุด
21 พ.ย. 2565
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
31 พ.ค. 2565
ปรับปรุงล่าสุด
26 ก.ค. 2565
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 5 ธันวาคม 2565
สอบทานล่าสุด 5 ธันวาคม 2565