ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม
รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : T-ES-FIF6M3AI
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M3ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : Thanachart Eastspring Fixed Income FIF 6M3 Fund (Not for Retail Investors)
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 21 พฤษภาคม 2563
วันที่จดทะเบียน : 13 กรกฎาคม 2563
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.

ปรับปรุงล่าสุด 12 สิงหาคม 2563
สอบทานล่าสุด 12 สิงหาคม 2563