ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : ONE-BTCETFOF-UI
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : ONE BITCOIN ETF FUND OF FUNDS UNHEDGED FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 17 พฤษภาคม 2567
วันที่จดทะเบียน : 7 มิถุนายน 2567
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
31 พ.ค. 2567
ปรับปรุงล่าสุด
30 พ.ค. 2567
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
31 พ.ค. 2567
ปรับปรุงล่าสุด
30 พ.ค. 2567
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567