ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม
รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : PRINCIPAL GEDTECH
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : Principal Global Education Tech Fund
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 26 มิถุนายน 2563
วันที่จดทะเบียน : 17 กรกฎาคม 2563
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.

ปรับปรุงล่าสุด 12 สิงหาคม 2563
สอบทานล่าสุด 12 สิงหาคม 2563