ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : KKP CR22A-UI
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิดเคเคพี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 2022A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : KKP COMPLEX RETURN 2022A FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 20 กันยายน 2565
วันที่จดทะเบียน : 3 ตุลาคม 2565
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
26 ก.ย. 2565
ปรับปรุงล่าสุด
23 ก.ย. 2565
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
25 ต.ค. 2565
ปรับปรุงล่าสุด
25 ต.ค. 2565
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 8 ธันวาคม 2565
สอบทานล่าสุด 8 ธันวาคม 2565