ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : ONE-CHINATOP10M2
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิด วรรณ ไชน่า ท็อป 10M2
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : ONE CHINA TOP 10M2 FUND
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 17 ตุลาคม 2565
วันที่จดทะเบียน : 6 กุมภาพันธ์ 2566
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
28 ก.พ. 2566
ปรับปรุงล่าสุด
21 มี.ค. 2566
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
15 ก.พ. 2566
ปรับปรุงล่าสุด
15 ก.พ. 2566
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 23 มีนาคม 2566
สอบทานล่าสุด 23 มีนาคม 2566