ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม
รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : ONE-ACT70LTF
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : ONE ANTI-CORRUPTION 70 LONG TERM EQUITY FUND
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 20 กันยายน 2559
วันที่จดทะเบียน : 30 กันยายน 2559
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
2560 31 ส.ค. 2561
2559 31 ส.ค. 2560

This page is available in Thai only.

ปรับปรุงล่าสุด 25 มิถุนายน 2562
สอบทานล่าสุด 25 มิถุนายน 2562