ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : ONE-ACT70LTF
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : ONE ANTI-CORRUPTION 70 LONG TERM EQUITY FUND
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 20 กันยายน 2559
วันที่จดทะเบียน : 30 กันยายน 2559
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
31 ต.ค. 2566
ปรับปรุงล่าสุด
29 พ.ย. 2566
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
31 ต.ค. 2566
ปรับปรุงล่าสุด
31 ต.ค. 2566
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 3 ธันวาคม 2566
สอบทานล่าสุด 3 ธันวาคม 2566