ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : KTSUPAI22
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 22 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : Krung Thai Thanasup 22 Not for Retail Investors
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 19 กันยายน 2565
วันที่จดทะเบียน : 28 กันยายน 2565
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
21 ก.ย. 2565
ปรับปรุงล่าสุด
19 ก.ย. 2565
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
21 ก.ย. 2565
ปรับปรุงล่าสุด
19 ก.ย. 2565
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 8 ธันวาคม 2565
สอบทานล่าสุด 8 ธันวาคม 2565