ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : KT-ASIANBOND
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิดเคแทม ตราสารหนี้เอเชีย
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : KTAM Asian Bonds Fund
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 24 มกราคม 2565
วันที่จดทะเบียน : 11 ตุลาคม 2565
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
31 ต.ค. 2565
ปรับปรุงล่าสุด
24 พ.ย. 2565
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
26 ก.ย. 2565
ปรับปรุงล่าสุด
22 ก.ย. 2565
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 8 ธันวาคม 2565
สอบทานล่าสุด 8 ธันวาคม 2565