ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : KTSUPAI23
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ 23 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : Krung Thai Thanasup 23 Not for Retail Investors
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 26 กันยายน 2565
วันที่จดทะเบียน : 5 ตุลาคม 2565
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
28 ก.ย. 2565
ปรับปรุงล่าสุด
26 ก.ย. 2565
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
28 ก.ย. 2565
ปรับปรุงล่าสุด
26 ก.ย. 2565
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 2 ธันวาคม 2566
สอบทานล่าสุด 2 ธันวาคม 2566