ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : BCAP-DISRUPT
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิดบีแคป ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : BCAP Disruptive Technology Fund
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 25 มีนาคม 2564
วันที่จดทะเบียน : 15 ตุลาคม 2564
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
2564 31 มี.ค. 2565
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 26 มิถุนายน 2565
สอบทานล่าสุด 26 มิถุนายน 2565