ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : KFENFIX
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : Krungsri Enhanced Active Fixed Income Fund
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 12 พฤศจิกายน 2562
วันที่จดทะเบียน : 27 พฤศจิกายน 2562
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
30 มิ.ย. 2565
ปรับปรุงล่าสุด
26 ก.ค. 2565
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
2563 30 เม.ย. 2564
2562 30 เม.ย. 2563
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
2563 31 ต.ค. 2564
2562 31 ต.ค. 2563

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 17 สิงหาคม 2565
สอบทานล่าสุด 17 สิงหาคม 2565