ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม
รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : PHATRA SG-AA Ultra Light
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Ultra Light
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 24 มกราคม 2563
วันที่จดทะเบียน : 4 สิงหาคม 2563
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.

ปรับปรุงล่าสุด 12 สิงหาคม 2563
สอบทานล่าสุด 12 สิงหาคม 2563