ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : POPF
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : Prime Office Leasehold Property Fund
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 22 มีนาคม 2554
วันที่จดทะเบียน : 31 มีนาคม 2554
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
31 มี.ค. 2558
ปรับปรุงล่าสุด
15 มิ.ย. 2558
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
8 มี.ค. 2567
ปรับปรุงล่าสุด
9 เม.ย. 2567
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 27 พฤษภาคม 2567
สอบทานล่าสุด 27 พฤษภาคม 2567