ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและรายงานกองทุนรวม


รายละเอียดกองทุน
ชื่อย่อกองทุน : CPNCG
ชื่อกองทุน (ไทย) : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
ชื่อกองทุน (อังกฤษ) : CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund
บริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
วันที่อนุมัติจัดตั้ง : 31 สิงหาคม 2555
วันที่จดทะเบียน : 13 กันยายน 2555
 
ข้อมูลหนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
31 มี.ค. 2558
ปรับปรุงล่าสุด
4 มิ.ย. 2558
ข้อมูล ณ วันที่เอกสาร
31 มี.ค. 2558
ปรับปรุงล่าสุด
9 มิ.ย. 2558
 
ข้อมูลรายงาน 6 เดือนและรายงานประจำปี
รายงาน 6 เดือน รายงานประจำปี
ประจำปีวันสิ้นรอบเอกสาร
ไม่พบข้อมูลรายงาน

This page is available in Thai only.


ปรับปรุงล่าสุด 27 พฤษภาคม 2567
สอบทานล่าสุด 27 พฤษภาคม 2567