รายชื่อผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

 ลำดับที่บริษัทชื่อ - นามสกุลวันที่แต่งตั้งมีผล

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธนาคารพาณิชย์

ประกันชีวิต

ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี

บริษัทภายใต้พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

ปรับปรุงล่าสุด 4 ตุลาคม 2565
สอบทานล่าสุด 4 ตุลาคม 2565