รายชื่อผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

 ลำดับที่บริษัทชื่อ - นามสกุลวันที่แต่งตั้งมีผล

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธนาคารพาณิชย์

ประกันชีวิต

ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี

ปรับปรุงล่าสุด 24 เมษายน 2562
สอบทานล่าสุด 24 เมษายน 2562