รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ออกหลักทรัพย์

ค้นหาข้อมูล
ชื่อ/นามสกุล :
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่งกรรมการ :
ชื่อเรียกตำแหน่งในบริษัท :[ คลิกที่ ชื่อ-นามสกุล เพื่อดูรายละเอียด ]
* ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทแกน

หมายเหตุ
      การแสดงรายชื่อบุคคลไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร เป็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เท่านั้น มิได้เป็นการรับรองว่ากรรมการหรือผู้บริหารรายดังกล่าวไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่า กรรมการหรือผู้บริหารรายใดที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฉบับดังกล่าว สำนักงานอาจถอนรายชื่อบุคคลนั้นออกจากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร นอกจากการถอนรายชื่อเนื่องจากการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจดังกล่าว สำนักงานจะยกเลิกการแสดงรายชื่อบุคคลไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารในกรณีที่ กรรมการหรือผู้บริหารตาย หรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท หรือบริษัทซึ่งกรรมการหรือผู้บริหารดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ สิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามมาตรา 56 เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งหรือบริษัทสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและส่งรายงานดังกล่าว สำนักงานอาจไม่ยกเลิกการแสดงรายชื่อหากกรรมการหรือผู้บริหารรายนั้นยังคงดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทอื่นที่ได้แจ้งชื่อกรรมการหรือผู้บริหารรายนั้นเพื่อแสดงไว้ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร


ปรับปรุงล่าสุด 22 มีนาคม 2566
สอบทานล่าสุด 22 มีนาคม 2566