ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล นาย เจษฎา สุขหร่อง
เลขที่ทะเบียน 032026
ประเภทการได้รับความเห็นชอบวันที่ได้รับความเห็นชอบวันที่หมดอายุทะเบียน
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 101/01/256631/12/2567
ผู้วางแผนการลงทุน01/01/256631/12/2567
ผู้วางแผนการลงทุน25/09/256331/12/2565
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 101/01/256231/12/2565
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน01/01/256231/12/2561
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 109/09/256131/12/2561
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน01/01/256008/09/2561
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน01/01/255831/12/2559
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน01/04/255531/12/2557
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประเภท ข21/03/255531/03/2555
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน พ.ร.บ. สัญญาฯ ประเภท ข01/01/255431/03/2555
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน พ.ร.บ. สัญญาฯ ประเภท ข09/12/255131/12/2553

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
บริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่วันที่แจ้งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ประเภทการปฏิบัติหน้าที่ฐานะ
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิก ออสสิริส จำกัด09/09/2561ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3พนักงานบริษัท
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิก ออสสิริส จำกัด25/09/2563ผู้วางแผนการลงทุนพนักงานบริษัท
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด23/05/2566ตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตัวแทนสนับสนุน

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567