ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล น.ส. ประภาภรณ์ โพลดพลัด
เลขที่ทะเบียน 032633
ประเภทการได้รับความเห็นชอบวันที่ได้รับความเห็นชอบวันที่หมดอายุทะเบียน
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 101/01/256731/12/2568
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 101/01/256531/12/2566
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 101/01/256331/12/2564
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 131/03/256231/12/2562
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน01/01/256130/03/2562
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน01/01/255931/12/2560
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน01/01/255731/12/2558
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน01/04/255531/12/2556
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ประเภท ข19/08/255431/03/2555
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน พ.ร.บ. สัญญาฯ ประเภท ข20/03/255231/03/2555

ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่
บริษัทที่ปฏิบัติหน้าที่วันที่แจ้งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ประเภทการปฏิบัติหน้าที่ฐานะ
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิก ออสสิริส จำกัด31/03/2562ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3พนักงานบริษัท
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จำกัด07/07/2563ตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตัวแทนสนับสนุน
บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)01/10/2563ตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตัวแทนสนับสนุน

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567