สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
สถิตินักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบ (สะสม ณ สิ้นเดือน)
ประเภทการได้รับความเห็นชอบสิงหาคม 2560กันยายน 2560ตุลาคม 2560พฤศจิกายน 2560ธันวาคม 2560มกราคม 2561กุมภาพันธ์ 2561มีนาคม 2561เมษายน 2561พฤษภาคม 2561มิถุนายน 2561กรกฎาคม 2561
รวม74,16775,20676,46377,78882,32079,35179,49180,02781,03181,76882,75983,802
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน160160161163164160160162162165166169
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์934938942944945915919923927932936939
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า333333333332323434343435
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค122123123123124122122122122123124125
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน7,1827,2697,3997,6418,5458,1278,1278,1278,1278,1278,1278,127
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์61,14262,03963,10164,18167,58065,15565,15265,15165,15065,15165,15165,145
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน555555543478376323323323323323323322
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน868584825242424242424242
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้797876767144444444444444
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า1,1291,1621,2111,2261,4441,3731,3731,3731,3731,3721,3711,371
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)181818181818181818181818
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 10000051426395171101
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 20000003491619115
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 30000008234765111151
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป00000932127081,6642,3503,2604,124
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ใช้คุณสมบัติ Experienced Staff)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน2,7272,7462,7722,8232,9682,9422,9422,9472,9502,9552,9622,974
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

สถิตินักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนของธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับความเห็นชอบในแต่ละเดือน
ประเภทการได้รับความเห็นชอบสิงหาคม 2560กันยายน 2560ตุลาคม 2560พฤศจิกายน 2560ธันวาคม 2560มกราคม 2561กุมภาพันธ์ 2561มีนาคม 2561เมษายน 2561พฤษภาคม 2561มิถุนายน 2561กรกฎาคม 2561
รวม5871,1501,3951,6725,4931051475431,0107491,0061,110
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน011211020313
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์054324444544
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า000000020001
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค010010000111
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน54871312429040000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์4999501,1521,2794,0930000100
ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน7492315180000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน001000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า103857803290000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับความเห็นชอบ IP บทเฉพาะกาลมีประสบการณ์และเป็นกลุ่มบุคคลที่กำหนดตามประกาศ สม.53/2559 ข้อ13(1)(ค)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 100000591213122030
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 20000003257497
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 300000081624194840
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป0000093123500961696921922
ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ใช้คุณสมบัติ Experienced Staff)000000000000
ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า000000000000
ผู้วางแผนการลงทุน1719265114520535712
เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร 000000000000

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 สิงหาคม 2561
สอบทานล่าสุด 17 สิงหาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map