สถิติจำนวนนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูล ณ วันที
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

  นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้านักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิคนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซียนผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุนผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุนผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ใช้คุณสมบัติ Experienced Staff)ผู้แนะนำการลงทุนอาเซียนผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่าตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (เฉพาะตราสารไม่ซับซ้อน)ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล (เฉพาะตราสารไม่ซับซ้อน)ตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนตราสารหนี้ตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนตราสารหนี้ (เฉพาะตราสารไม่ซับซ้อน)ผู้วางแผนการลงทุนผู้วางแผนการลงทุน (วางแผนการลงทุนได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซับซ้อน)เจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร
 Grand Total914453491160399133432510107,38631,5862307,0481620017,4549,1612,7187181832,39890

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธนาคารพาณิชย์

ประกันชีวิต

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 4 ตุลาคม 2565
สอบทานล่าสุด 4 ตุลาคม 2565