สถิติจำนวนนักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้แนะนำการลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูล ณ วันที
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

  นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุนนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้านักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิคนักวิเคราะห์การลงทุนอาเซี่ยนผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุนผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุนผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุนผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผู้แนะนำการลงทุนด้านสินค้าเกษตร (ต้องขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการซื้อขายล่วงหน้ากับ ก.ส.ล.)ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไปผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (ใช้คุณสมบัติ Experienced Staff)ผู้แนะนำการลงทุนอาเซี่ยนผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่าตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (เฉพาะตราสารไม่ซับซ้อน)ตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคลตัวแทนด้านการตลาดกองทุนส่วนบุคคล (เฉพาะตราสารไม่ซับซ้อน)ผู้วางแผนการลงทุนเจ้าหน้าที่จัดการการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร
 Grand Total8947740909602,98321755601,98204,74139,7202747,0603150017,6855,6682,4844432,7570

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน

ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ธนาคารพาณิชย์

ประกันชีวิต

ผู้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี

SEC HELP Center
1207
info@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 3 ธันวาคม 2563
สอบทานล่าสุด 3 ธันวาคม 2563