สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ชื่อ - นามสกุล ทะเบียนเลขที่ ระยะเวลาการได้รับความเห็นชอบล่าสุด ข้อบกพร่องและการดำเนินการ
{{detail.auditor}}
{{detail.auditor2}}
{{detail.number}} {{detail.periodApproval}} {{detail.operation}}
{{detail.operation2}}
{{detail.labelLink}}
ไม่พบรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ถูก/เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต.กำชับ