บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล นาย สิริคุณ ไตรวิทยาคุณ

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน
ประเภทการได้รับความเห็นชอบวันที่ได้รับความเห็นชอบวันที่หมดอายุทะเบียน
ผู้บริหาร ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล บจ. คอยส์ ทีเอช04/01/256231/12/2582

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าว ก.ล.ต.
ไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ

ปรับปรุงล่าสุด 16 กันยายน 2564
สอบทานล่าสุด 16 กันยายน 2564