บุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล นาย นิธิวัฒน์ มณีสินธุ์

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน
ประเภทการได้รับความเห็นชอบวันที่ได้รับความเห็นชอบวันที่หมดอายุทะเบียน
กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล บจ. บิทคับ ออนไลน์30/07/256430/07/2584
ผู้บริหาร ตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล บจ. บิทคับ ออนไลน์04/01/256231/07/2582

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าว ก.ล.ต.
ไม่พบข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ

ปรับปรุงล่าสุด 16 กันยายน 2564
สอบทานล่าสุด 16 กันยายน 2564