ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
ประเภทผู้จัดการกองทุน
MFDF
วันที่ได้รับความเห็นชอบ (ครั้งแรก)บริษัทที่แต่งตั้งวันที่แต่งตั้งมีผลวันที่หมดอายุ/ อบรมภายใน
1 นาย กมลยศ สุขุมสุวรรณ /13/05/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด13/05/256231/12/2568
2 นาย กมลยศ สุขุมสุวรรณ/ 29/07/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด03/04/256031/12/2568
3 น.ส. กมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์ /08/08/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด10/11/255131/12/2567
4 น.ส. กมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์/ 08/08/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด10/11/255131/12/2567
5 น.ส. กมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา/ 12/04/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด19/10/256531/12/2568
6 นาง กรชุลี สุวรรณประทีป/ 26/10/2555  31/12/2567
7 นาย กรวุฒิ ลีนะบรรจง/ 02/09/2551  31/12/2567
8 นาย กรัณย์ อินทร์ชัย/ 21/04/2557  31/12/2567
9 นาย กรัณย์ อินทร์ชัย /25/04/2557  31/12/2567
10 นาย กฤช โคมิน/ 01/02/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด01/02/256031/12/2567
11 นาย กฤช โคมิน /10/08/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด10/08/256131/12/2567
12 นาย กฤช จันทร์หนัก/ 20/02/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/07/256531/12/2567
13 นาย กฤตพล อิทธิธรรมสกุล/ 26/09/2566  31/12/2568
14 นาย กฤษฎา โกวิทวิสิทธิ์/ 07/09/2560  31/12/2568
15 น.ส. กฤษติยา ศิริวาลย์/ 13/03/2562  31/12/2568
16 น.ส. กวิศา เหมเวช/ 29/10/2556บริษัท เอไอเอ จำกัด17/05/256531/12/2568
17 นาย กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ /20/11/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด20/11/256331/12/2567
18 นาย กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์/ 30/05/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด01/02/256231/12/2567
19 นาย กสิณ เทียนชัย/ 26/07/2559  31/12/2568
20 นาย กสิณ เทียนชัย /15/03/2560  31/12/2568
21 นาย กสิณ สุธรรมมนัส/ 03/01/2557  31/12/2567
22 นาง กอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกุศล/ 10/02/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)01/01/254531/12/2568
23 น.ส. กอบพร กุลสุรกิจ/ 07/12/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด15/07/255931/12/2567
24 นาย ก่อพงศ์ กังพัฒนกิจ/ 24/08/2563บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด24/08/256331/12/2567
25 น.ส. กันตยา พสุหิรัญนิกร/ 09/01/2560  31/12/2568
26 น.ส. กันตยา พสุหิรัญนิกร /27/12/2560  31/12/2568
27 น.ส. กันต์รพี ปธานราษฎร์/ 14/05/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด16/12/256431/12/2568
28 นาย กัมปนาท ปัณฑิโทสัญญู/ 15/06/2560ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)06/09/256631/12/2568
29 นาย กัมปนาท ปัณฑิโทสัญญู /23/06/2560ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)06/09/256631/12/2568
30 นาย กัมพล อภิวันทนกุล/ 25/10/2562บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)01/11/256231/12/2568
31 น.ส. กัลยดา ณ พัทลุง/ 06/12/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด06/12/256031/12/2568
32 นาย กาย ศิริพรรณพร /01/04/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด03/05/256531/12/2567
33 นาย กาย ศิริพรรณพร/ 22/04/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด03/05/256531/12/2567
34 น.ส. กิตติกา ศันสนะวาณี/ 04/10/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด04/10/256231/12/2568
35 นาย กิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย /15/02/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)03/05/256531/12/2568
36 นาย กิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย/ 02/07/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)03/05/256531/12/2568
37 นาย กิตติภพ เรืองอ่อน/ 17/10/2566  31/12/2568
38 นาย กิติกร ติวาพร/ 08/08/2551ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)01/01/256231/12/2567
39 นาย กิติภพ ศรีปาน/ 08/06/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด22/06/256631/12/2569
40 นาย กิติภพ ศรีปาน /19/03/2567บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด19/03/256731/12/2569
41 นาย กิติวัจน์ อักรังษี /20/11/2558บริษัท หลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน)11/03/256731/12/2568
42 นาย กิติวัจน์ อักรังษี/ 10/11/2558บริษัท หลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน)28/02/256731/12/2568
43 น.ส. กุลณัฐฐา อภิปริกิตติ์ชัย/ 01/02/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)15/07/255631/12/2567
44 น.ส. กุลยา วรรธนรียชาติ/ 05/03/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)21/03/255631/12/2568
45 นาย เกรียงไกร ทำนุทัศน์/ 29/11/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด24/04/256731/12/2567
46 นาย เกรียงไกร พุคยาภรณ์/ 01/03/2565  31/12/2567
47 นาย เกรียงไกร พุคยาภรณ์ /11/03/2565  31/12/2567
48 น.ส. เกศทิพย์ วรัญญูวัฒนา/ 04/01/2561  31/12/2567
49 นาย เกษม มงคลกิจเสถียร/ 27/07/2559  31/12/2567
50 นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์/ 09/06/2553  31/12/2567
51 นาย เกียรติชัย สงอินทร์/ 27/02/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด07/03/256631/12/2568
52 นาย เกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ /15/03/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด16/06/255831/12/2567
53 นาย เกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์/ 15/03/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด16/06/255831/12/2567
54 นาย โกเมน นิยมวานิช/ 04/12/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)16/06/255431/12/2567
55 นาย โกเศศ เจือศิริภักดี/ 29/05/2566  31/12/2568
56 นาย เขมรัฐ ตาดทอง/ 05/03/2562บริษัท เอไอเอ จำกัด01/03/256731/12/2568
57 นาย เขมรัฐ ทรงอยู่/ 20/09/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)15/08/256631/12/2567
58 นาย คงศิริ เลิศพิชิตกุล/ 30/10/2550บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)01/12/256631/12/2568
59 นาย คงศิริ เลิศพิชิตกุล /30/10/2550บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)01/12/256631/12/2568
60 นาย คณิน นามโคตร /05/10/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด01/08/256531/12/2567
61 นาย คณิน นามโคตร/ 23/05/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด01/08/256531/12/2567
62 นาย คมกริช ประกอบธรรม/ 16/12/2563  31/12/2567
63 นาย ครรชิด พิสุทธิชินวงศ์/ 10/10/2546  31/12/2568
64 น.ส. คัคณางค์ บุญตามสนธิ/ 29/09/2546  31/12/2568
65 น.ส. คุณธิดา ดนูพิทักษ์/ 31/05/2565  31/12/2567
66 นาย จตุพล ดาวภคนันท์/ 25/12/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด05/01/256431/12/2567
67 นาย จรณพงศ์ รัตนะโสภา/ 17/03/2559บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด01/08/256231/12/2568
68 นาย จรณพงศ์ รัตนะโสภา /23/08/2562บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด23/08/256231/12/2568
69 น.ส. จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ/ 14/09/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด04/06/256731/12/2567
70 น.ส. จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ /26/03/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด04/06/256731/12/2567
71 นาง จริยา โปษยะจินดา/ 29/08/2540  31/12/2568
72 น.ส. จริยา พิมลไพบูลย์/ 09/03/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด06/06/256031/12/2567
73 นาย จักรพันธ์ พรพรรณรัตน์/ 22/02/2553  31/12/2567
74 นาย จักรพันธ์ พรพรรณรัตน์ /22/02/2553  31/12/2567
75 น.ส. จันทร์เพ็ญ กิตติเวทย์วิทยา/ 05/07/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด03/01/256631/12/2567
76 น.ส. จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ /09/05/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด09/05/256131/12/2567
77 น.ส. จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์/ 22/12/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด01/05/254131/12/2567
78 นาย จาตุรันต์ สอนไว/ 16/08/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด06/09/255431/12/2568
79 น.ส. จารุภัทร ทองลงยา/ 29/08/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/06/256531/12/2568
80 น.ส. จารุภัทร์ ศรีจำเริญ/ 06/12/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด01/01/256031/12/2567
81 นาย จารุวัตร ปรีดิ์เปรมกุล/ 22/12/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด22/12/254031/12/2568
82 นาย จารุวัตร ปรีดิ์เปรมกุล /11/12/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด07/11/255731/12/2568
83 นาย จารุสร กิจประกอบ/ 30/10/2563บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด01/02/256531/12/2567
84 นาย จำรัส ควรหา/ 17/06/2556  31/12/2568
85 นาย จิตติพงศ์ มีเพียร/ 17/06/2563  31/12/2567
86 นาง จินดาพร ดราคูลิช/ 26/01/2560  31/12/2568
87 น.ส. จินตนา เมฆินทรางกูร/ 18/09/2541บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด17/08/256331/12/2568
88 น.ส. จินตนา เมฆินทรางกูร /17/04/2549  31/12/2568
89 นาย จิรไพบูลย์ รัตนภาณุรักษ์ /05/09/2565  31/12/2567
90 นาย จิรไพบูลย์ รัตนภาณุรักษ์/ 11/04/2565  31/12/2567
91 นาย จิราธิป กุลกาญจนาธร/ 15/01/2564  31/12/2568
92 นาง จิราภา กำพุสิริ/ 25/12/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)01/01/254531/12/2568
93 น.ส. จิรารักษ์ ปัญญาสุขศรี/ 10/04/2567บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด26/04/256731/12/2569
94 นาย จุมพล สายมาลา/ 14/10/2559  31/12/2567
95 น.ส. จุฬาลักษณ์ ชูช่วย/ 01/06/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด03/03/256331/12/2568
96 น.ส. จุฬาลักษณ์ ชูช่วย /12/04/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด03/03/256331/12/2568
97 นาย เจฟ สุธีโสภณ/ 12/12/2555บริษัท หลักทรัพย์ แอลจีที (ประเทศไทย) จำกัด24/04/256631/12/2567
98 นาย เจษฎา สุขทิศ/ 15/12/2551  31/12/2567
99 นาย เจษฎา สุขทิศ /08/12/2551  31/12/2567
100 นาย โจฮัน ดีทอย/ 02/06/2564บริษัท เอไอเอ จำกัด02/06/256431/12/2568
101 น.ส. ฉัตรแก้ว เกราะทอง /23/01/2551  31/12/2567
102 น.ส. ฉัตรแก้ว เกราะทอง/ 17/09/2551  31/12/2567
103 นาย ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล /07/12/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/11/256431/12/2567
104 นาย ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล/ 11/05/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/11/256431/12/2567
105 นาย ฉัตรพงศ์ ตลับนาค/ 22/12/2540บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด11/09/254931/12/2568
106 นาง ฉัตรแพร ศิริสกาวกุล/ 29/10/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)29/10/256231/12/2568
107 นาย ฉัตรา ชัยพันธ์วิริยาพร/ 27/05/2562  31/12/2568
108 นาย เฉลิมเดช เตชะโต/ 09/01/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)03/04/256631/12/2568
109 นาย เฉลิมรัฐ ปัญจวัฒนกุล/ 08/01/2559บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)01/06/256531/12/2567
110 นาย ชนกานต์ ตั่งธนาพร/ 16/01/2563บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16/01/256331/12/2567
111 นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์/ 27/05/2559  31/12/2567
112 นาย ชนัต คงพัฒนสิริ/ 15/03/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)15/03/256031/12/2568
113 น.ส. ชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์/ 30/03/2544บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเคดับบลิวไอ จำกัด15/08/256631/12/2568
114 น.ส. ชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ /26/02/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเคดับบลิวไอ จำกัด02/10/256631/12/2568
115 น.ส. ชนากานต์ หังสสูต /29/12/2565  31/12/2567
116 น.ส. ชนากานต์ หังสสูต/ 24/09/2562บริษัท เอไอเอ จำกัด01/03/256631/12/2567
117 น.ส. ชนาทิพย์ เตียวตรานนท์/ 22/07/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด03/08/256331/12/2567
118 นาย ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ/ 27/06/2560  31/12/2568
119 นาย ชนาพัทธ์ ภัทราคม/ 09/12/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด09/12/255931/12/2567
120 น.ส. ชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์/ 30/09/2546  31/12/2568
121 น.ส. ชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์ /08/11/2550  31/12/2568
122 น.ส. ชนิษฎา วีรานุวัตติ์/ 29/08/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด01/07/255631/12/2568
123 นาย ชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี/ 20/07/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด20/07/256131/12/2567
124 นาย ชวลิต ปทุมวาสนา /16/03/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด23/03/256531/12/2567
125 นาย ชวลิต ปทุมวาสนา/ 07/02/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด23/03/256531/12/2567
126 นาง ชวินดา หาญรัตนกูล/ 27/04/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)27/04/255931/12/2567
127 น.ส. ชัชชนก ศรีปราโมช/ 24/08/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)24/08/256331/12/2567
128 นาย ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์/ 22/12/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด01/03/256731/12/2568
129 นาย ชัชพล ตรีวิภานนท์/ 27/10/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด27/10/256631/12/2568
130 นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท์/ 23/12/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด02/01/256331/12/2568
131 นาย ชัชวาลย์ พงษ์กิตติหล้า/ 03/12/2550  31/12/2568
132 นาย ชัยปกรณ์ จ.คุโนปกรณ์ /09/03/2558  31/12/2568
133 นาย ชัยปกรณ์ จ.คุโนปกรณ์/ 27/02/2558  31/12/2568
134 นาย ชัยพร ดิเรกโภคา /14/12/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด20/08/255431/12/2568
135 นาย ชัยพร ดิเรกโภคา/ 20/11/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด20/08/255431/12/2568
136 นาย ชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร/ 01/11/2548บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด01/03/256431/12/2568
137 นาย ชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร /26/06/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด01/03/256431/12/2568
138 นาย ชัยรัตน์ คงสุนทร/ 09/05/2566บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด09/05/256631/12/2568
139 นาย ชัยวัฒน์ วิทยถาวรวงศ์/ 20/12/2550  31/12/2568
140 นาย ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย /10/10/2554บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด01/02/256631/12/2567
141 นาย ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย/ 10/09/2553บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด01/02/256631/12/2567
142 นาย ชาคริต พืชพันธ์/ 10/10/2546บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)08/12/254631/12/2568
143 นาย ชาคริต พืชพันธ์ /20/12/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)13/11/255231/12/2568
144 นาย ชาญณรงค์ กิตินารถอินทราณี /16/01/2555ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)26/11/256131/12/2567
145 นาย ชาญณรงค์ กิตินารถอินทราณี/ 16/08/2553ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)26/11/256131/12/2567
146 นาย ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ/ 12/05/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)31/05/255331/12/2567
147 นาย ชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง /19/10/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด24/09/256231/12/2568
148 นาย ชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง/ 19/01/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด21/08/256131/12/2568
149 นาย ชาตรี โรจนอาภา/ 22/02/2549ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)01/04/256731/12/2568
150 นาย ชาตรี โรจนอาภา /01/06/2550ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)01/04/256731/12/2568
151 นาย ชานน อารยสมบูรณ์/ 18/10/2565  31/12/2567
152 นาย ชาล ชัยกิตติกรณ์ /13/03/2563  31/12/2567
153 นาย ชาล ชัยกิตติกรณ์/ 10/03/2563  31/12/2567
154 นาย ชาลส์ ตันตกูล/ 17/10/2562  31/12/2568
155 นาย ชาลส์ ตันตกูล /25/10/2562  31/12/2568
156 นาย ชินรัตน์ บุญมหานาค/ 13/09/2554ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)01/01/256331/12/2568
157 นาย ชินรัตน์ สังคะคุณ/ 02/07/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)02/07/255831/12/2568
158 น.ส. ชิริน วิเศษภักดี/ 11/09/2540  31/12/2568
159 นาย ชิษณุพงศ์ เตชะวินิจอุดม/ 11/06/2567บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด11/06/256731/12/2569
160 น.ส. ชื่นสุมน พรสกุลศักดิ์/ 14/05/2546บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด02/12/256231/12/2568
161 น.ส. ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ /19/10/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด11/10/255431/12/2567
162 น.ส. ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์/ 19/10/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด11/10/255431/12/2567
163 น.ส. ชุติมณฑน์ เชาวรัตน์/ 08/01/2557  31/12/2567
164 น.ส. ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล/ 17/01/2557บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด10/02/255731/12/2567
165 นาย ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล/ 04/07/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด01/01/256031/12/2568
166 นาย ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล /04/07/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด01/01/256031/12/2568
167 นาย เชาวน์กร โชติบัณฑ์/ 10/07/2557บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)01/12/255831/12/2567
168 น.ส. เชาวนี แก้วมณีเอี่ยม /12/06/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด11/07/256531/12/2567
169 น.ส. เชาวนี แก้วมณีเอี่ยม/ 12/06/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด11/07/256531/12/2567
170 นาง โชติกา สวนานนท์/ 16/08/2561  31/12/2567
171 นาย ไชโย งามวิริยะพงศ์/ 27/01/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเรนเนสซานซ์ จำกัด04/07/256531/12/2567
172 นาย ฐปนันท์ รัตนเนตร/ 27/05/2567บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด20/06/256731/12/2569
173 นาย ฐมพร วงศ์ศิริเมธีกุล/ 06/12/2565  31/12/2567
174 นาย ฐานันดร โชลิตกุล /25/10/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด15/11/255531/12/2567
175 นาย ฐานันดร โชลิตกุล/ 25/10/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด15/11/255531/12/2567
176 นาย ฐาปกรณ์ เพียรชูพัฒน์/ 14/07/2564  31/12/2568
177 นาย ฐิติพันธ์ ไผ่ศิริกุล/ 09/01/2558บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด01/05/256631/12/2567
178 นาย ฐิติพันธ์ ไผ่ศิริกุล /31/10/2559บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด10/06/256731/12/2567
179 นาย ฐิติรัฐ รัตนสิงห์/ 10/01/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด04/06/256231/12/2568
180 นาย ฐิติรัฐ รัตนสิงห์ /10/01/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด04/06/256231/12/2568
181 นาย ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา /17/04/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด27/05/255431/12/2568
182 นาย ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา/ 16/09/2548บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด03/01/254931/12/2568
183 น.ส. ณพวงศ์ สนิทวงศ์ฯ/ 28/10/2564  31/12/2568
184 นาย ณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์ /23/05/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด14/08/256131/12/2567
185 นาย ณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์/ 03/08/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด03/08/256031/12/2567
186 นาย ณภัทร วิทยานุวัตร /28/02/2563  31/12/2567
187 นาย ณภัทร วิทยานุวัตร/ 16/12/2562  31/12/2567
188 น.ส. ณภัสนันท์ นิธีเจริญพงษ์ /31/05/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไอร่า จำกัด31/05/256531/12/2567
189 น.ส. ณภัสนันท์ นิธีเจริญพงษ์/ 10/02/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไอร่า จำกัด10/02/256531/12/2567
190 นาย ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย/ 22/12/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด17/03/255431/12/2568
191 นาย ณสุ จันทร์สม /02/04/2550  31/12/2568
192 นาย ณสุ จันทร์สม/ 16/02/2543  31/12/2568
193 น.ส. ณัชชา สุนทรธาราวงศ์/ 29/11/2544  31/12/2568
194 นาย ณัฏฐะ มหัทธนา/ 15/02/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)01/04/256231/12/2568
195 น.ส. ณัฐฏพิชา กิติดำรงค์เจริญ/ 29/10/2562  31/12/2568
196 นาย ณัฐดนัย ประทานพรทิพย์ /01/12/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด13/05/255631/12/2568
197 นาย ณัฐดนัย ประทานพรทิพย์/ 03/04/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด13/05/255631/12/2568
198 น.ส. ณัฐธมา เนตรศิริ/ 14/02/2563บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด18/02/256331/12/2567
199 นาย ณัฐนนท์ อรัณยกานนท์/ 06/07/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด15/05/256631/12/2567
200 นาย ณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์/ 06/05/2558บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)08/08/256631/12/2568
201 นาย ณัฐพล จันทร์สิวานนท์/ 28/06/2560  31/12/2568
202 นาย ณัฐพล ปรีชาวุฒิ/ 29/01/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด03/04/256031/12/2567
203 นาย ณัฐพล ใหญ่อรุณ/ 04/02/2565  31/12/2567
204 นาย ณัฐภณ อัศวเหม/ 28/06/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด16/05/256031/12/2567
205 นาย ณัฐภพ วัฒนพงศ์ชาติ/ 06/01/2565  31/12/2567
206 นาย ณัฐภาส ชุณหวัฒนกุล/ 15/12/2565  31/12/2567
207 น.ส. ณัฐยา ชูสุทธิ์/ 08/01/2567  31/12/2569
208 น.ส. ณัฐยา เตรียมวิทยา/ 08/06/2558บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด01/09/256231/12/2567
209 น.ส. ณัฐยา เตรียมวิทยา /09/11/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด01/09/256231/12/2567
210 น.ส. ณัฐรา ลีนะวัต/ 24/12/2540  31/12/2568
211 น.ส. ณัฐวรรณ ตันติรุจนานนท์/ 11/07/2562  31/12/2568
212 นาย ณัฐวุฒิ เดชบดินทร์/ 27/10/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด27/10/256531/12/2567
213 นาย ณัฐวุฒิ ลาดี/ 22/12/2566  31/12/2568
214 น.ส. ณัฐิมาศ อัครภาณุวิทยา/ 28/08/2563บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)28/08/256331/12/2567
215 น.ส. ณิชนันทน์ จงสวัสดิ์/ 31/01/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด31/01/256531/12/2567
216 นาง ณิธาวัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา/ 09/02/2553  31/12/2567
217 นาง ณิธาวัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา /09/02/2553  31/12/2567
218 น.ส. ณิศรา จรูญรัตน์/ 17/05/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเดนาลี เพรสทีจ จำกัด11/09/256031/12/2568
219 นาย ดนัย อรุณกิตติชัย/ 31/01/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด01/08/256531/12/2568
220 นาย ดนัย อรุณกิตติชัย /15/03/2560  31/12/2568
221 น.ส. ดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย/ 20/05/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด01/12/256431/12/2568
222 นาย ดลนภัตถ์ เย็นชัยสิทธิ์/ 02/01/2563บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)02/01/256331/12/2567
223 นาย ดลนภัตถ์ เย็นชัยสิทธิ์ /13/03/2563บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)13/03/256331/12/2567
224 น.ส. ดวงธิดา แซ่แต้/ 28/02/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด18/10/256431/12/2567
225 น.ส. ดวงพร จงศรีสวาท/ 06/11/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)20/02/256231/12/2567
226 น.ส. ดวงฤทัย มิตินันท์วงศ์/ 25/11/2546บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด01/10/256131/12/2568
227 น.ส. ดาราวรรณ ประกายทิพย์/ 03/03/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด11/07/256531/12/2567
228 นาย ดำรงฤทธิ์ สำเร็จวิทย์ /27/07/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด27/07/256631/12/2568
229 นาย ดำรงฤทธิ์ สำเร็จวิทย์/ 28/04/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด16/05/256631/12/2568
230 นาย ดิพพัฒน์ สุธรรมาสา/ 02/10/2561  31/12/2567
231 นาย ดุลเดช บิค /08/01/2552  31/12/2568
232 นาย ดุลเดช บิค/ 08/01/2552  31/12/2568
233 นาย ดุษฎ์พงษ์ วงศ์ศศิธร/ 20/11/2543  31/12/2568
234 น.ส. ดุษฎี ภู่พัฒน์/ 12/07/2549บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด01/03/255031/12/2567
235 น.ส. ดุษณี เกลียวปฏินนท์/ 16/12/2563  31/12/2567
236 นาย ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์/ 17/09/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด17/09/256431/12/2568
237 นาย ตริณญ์ อินทรโอภาส /20/02/2563บริษัท หลักทรัพย์เว็ลธ์ เมจิก ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด05/09/256531/12/2567
238 นาย ตริณญ์ อินทรโอภาส/ 02/07/2550บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด24/01/256631/12/2567
239 นาย ตริณญ์ อินทรโอภาส/ 02/07/2550บริษัท หลักทรัพย์เว็ลธ์ เมจิก ยกเลิกการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ จำกัด05/09/256531/12/2567
240 นาย ติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง/ 02/05/2561  31/12/2567
241 น.ส. เต็มเดือน พัฒจันจุน/ 30/05/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด16/08/256531/12/2567
242 นาย ไตรรัตน์ พุทธรักษา/ 09/01/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด09/01/256631/12/2568
243 นาย ทนนันต์ แซ่หยาง/ 15/08/2566  31/12/2568
244 น.ส. ทรงพร สืบสายไทย /03/02/2557บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด04/02/255731/12/2567
245 น.ส. ทรงพร สืบสายไทย/ 25/10/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด28/05/255631/12/2567
246 นาย ทศพร โลหะชุนสิริ/ 15/07/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด02/08/256631/12/2567
247 นาย ทศพร โลหะชุนสิริ /21/11/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด02/08/256631/12/2567
248 น.ส. ทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช /14/12/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด16/08/256431/12/2567
249 น.ส. ทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช/ 26/03/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด16/08/256431/12/2567
250 น.ส. ทัณฑิกา นิมิตพงษ์/ 07/02/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)22/02/255431/12/2568
251 น.ส. ทิพย์วดี อภิชัยสิริ/ 20/12/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด02/05/256031/12/2568
252 น.ส. ทิพย์วดี อภิชัยสิริ /21/06/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด02/05/256031/12/2568
253 น.ส. ทิวารัตน์ เตชะมีเกียรติชัย/ 22/12/2540  31/12/2568
254 นาย เทดดี้ อีริคสัน/ 04/11/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด01/06/256531/12/2567
255 นาย ธนกร ทองมาก/ 24/01/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด24/01/256631/12/2568
256 นาย ธนกร ธรรมลงกรต/ 14/08/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด04/07/255931/12/2567
257 นาย ธนบดี รัตนชูวงศ์/ 21/09/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด21/09/256631/12/2568
258 นาย ธนพล นิมิตตานนท์/ 26/11/2563  31/12/2567
259 นาย ธนพัฒน์ สุริโยดร/ 17/08/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด01/06/256531/12/2567
260 นาย ธนภูมิ ดำรักษ์/ 30/10/2560  31/12/2568
261 นาย ธนวัฒน์ เกตวงกต /20/12/2550  31/12/2568
262 นาย ธนวัฒน์ เกตวงกต/ 20/12/2550  31/12/2568
263 นาย ธนวัฒน์ ชุมพลไพศาล /11/11/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด16/11/256331/12/2567
264 นาย ธนวัฒน์ ชุมพลไพศาล/ 01/04/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด01/08/256331/12/2567
265 นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม/ 26/09/2555บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด01/06/255831/12/2567
266 นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม /26/09/2555บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด01/06/255831/12/2567
267 นาย ธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน/ 25/10/2562  31/12/2568
268 นาย ธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน /19/11/2562  31/12/2568
269 นาย ธนัท เจตจันทร์ประภา /02/06/2566  31/12/2568
270 นาย ธนัท เจตจันทร์ประภา/ 27/08/2557  31/12/2568
271 นาย ธนัท เมธาวุฒิกีรติ/ 07/05/2567บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด07/05/256731/12/2569
272 น.ส. ธนัทฐา วัชรานุกูร /02/11/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด24/05/256431/12/2567
273 น.ส. ธนัทฐา วัชรานุกูร/ 20/01/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด24/05/256431/12/2567
274 นาย ธนัย ลิขิตชัยกุล /29/01/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)01/07/256531/12/2567
275 นาย ธนัย ลิขิตชัยกุล/ 10/01/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)01/07/256531/12/2567
276 นาย ธนา เชนะกุล/ 19/03/2561  31/12/2567
277 นาย ธนาชิต ตั้งสุขสันต์/ 08/10/2558  31/12/2568
278 นาย ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร/ 26/10/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด26/10/256131/12/2567
279 นาย ธนิต เปล่งศรีสุข/ 14/12/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเดนาลี เพรสทีจ จำกัด14/12/255931/12/2567
280 น.ส. ธนิตา บุนนาค /27/11/2552  31/12/2568
281 น.ส. ธนิตา บุนนาค/ 27/11/2552  31/12/2568
282 นาย ธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล/ 23/04/2562  31/12/2568
283 นาย ธัชธรรม วิจารณกรณ์/ 29/08/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด29/08/256131/12/2567
284 นาย ธัชธรรม วิจารณกรณ์ /28/12/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด28/12/256131/12/2567
285 นาย ธัญญวิทย์ อุยางกูร/ 06/03/2552  31/12/2568
286 นาย ธันวา ชินะผา/ 10/08/2565  31/12/2567
287 นาย ธารดร เขียวมีส่วน/ 17/04/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด17/07/256631/12/2568
288 นาย ธารดร เขียวมีส่วน /30/05/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด17/07/256631/12/2568
289 นาย ธารา วนลาภพัฒนา/ 14/12/2550  31/12/2568
290 นาย ธารา วนลาภพัฒนา /30/12/2552  31/12/2568
291 น.ส. ธาริณี ฉาบสุวรรณ์/ 26/05/2559  31/12/2567
292 นาย ธำมรงค์ ฉันทจิตปรีชา/ 17/02/2565บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)18/02/256531/12/2567
293 น.ส. ธิดาศิริ ศรีสมิต /16/12/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด13/08/255631/12/2568
294 น.ส. ธิดาศิริ ศรีสมิต/ 23/09/2546บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด13/08/255631/12/2568
295 นาย ธิติวุฒิ ตั้งพิกุลทอง/ 18/11/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด18/11/256531/12/2567
296 นาย ธิปธวัช สุวรรณธำมรงค์/ 14/10/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด02/11/256331/12/2568
297 นาย ธิปธวัช สุวรรณธำมรงค์ /02/03/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด13/03/256631/12/2568
298 นาย ธีร์ธวัช ลิมปิสุข/ 20/11/2561  31/12/2567
299 น.ส. ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา /11/07/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด19/07/256631/12/2568
300 น.ส. ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา/ 25/12/2544บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด11/07/256531/12/2568
301 นาย ธีรภัทร เมธานุเคราะห์ /03/12/2556  31/12/2568
302 นาย ธีรภัทร เมธานุเคราะห์/ 20/07/2554  31/12/2568
303 นาย ธีรภาพ จิรศักยกุล /13/01/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด20/06/255531/12/2567
304 นาย ธีรภาพ จิรศักยกุล/ 13/01/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด20/06/255531/12/2567
305 นาย ธีรเมศร์ บุณยศุภสวัสดิ์/ 19/06/2558  31/12/2568
306 นาย ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล/ 08/06/2558บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด29/06/255831/12/2567
307 นาย ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล /07/09/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด07/09/256131/12/2567
308 นาย ธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร/ 30/05/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด01/06/256131/12/2567
309 นาย ธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร /30/08/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด03/09/256131/12/2567
310 นาย ธีระศันส์ ทุติยะโพธิ/ 03/07/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด11/07/256531/12/2568
311 นาย ธีรุตม์ ทวิชศรี /10/05/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด10/05/256631/12/2568
312 นาย ธีรุตม์ ทวิชศรี/ 02/05/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด02/05/256631/12/2568
313 นาย ธีรุตร อัศวมงคลกุล/ 07/09/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด07/09/256131/12/2567
314 นาย ธีรุตร อัศวมงคลกุล /21/09/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด21/09/256131/12/2567
315 นาง ธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา/ 03/11/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/04/254931/12/2568
316 นาย นครินทร์ เหลืองวัฒนากิจ/ 01/09/2565บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด01/09/256531/12/2568
317 นาย นครินทร์ เหลืองวัฒนากิจ /26/01/2566บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด26/01/256631/12/2568
318 นาย นที ดำรงค์กิจการ/ 27/06/2551ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)22/10/256231/12/2567
319 นาย นนท์ตระการณ์ หอพัตราภรณ์/ 24/11/2564  31/12/2568
320 นาย นนทพัทธ์ ทรัพย์วรานนท์/ 26/01/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด26/01/256531/12/2567
321 นาย นพพล นราศรี/ 29/10/2563  31/12/2567
322 นาย นพพล นราศรี /03/03/2565  31/12/2567
323 น.ส. นพรรษ์สร เนื่องจำนงค์/ 17/11/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)17/11/256331/12/2567
324 น.ส. นพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล /09/10/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด19/06/256031/12/2567
325 น.ส. นพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล/ 06/09/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด19/06/256031/12/2567
326 น.ส. นพวรรณ แสวงกิจ/ 26/01/2544  31/12/2568
327 นาย นภัส ชัยลภากุล/ 02/11/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด11/10/256631/12/2568
328 นาย นภัส ชัยลภากุล /30/11/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด30/11/256631/12/2568
329 น.ส. นภัสนันท์ ไชยวงศ์วัฒนกุล/ 12/09/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไอร่า จำกัด10/03/256431/12/2568
330 น.ส. นภาพรรณ จึงจินต์เจริญ/ 26/10/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด18/10/256431/12/2568
331 น.ส. นภาพรรณ จึงจินต์เจริญ /15/08/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด14/02/256531/12/2568
332 น.ส. นภาพรรณ ลาภวรกิจชัย /26/12/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด22/10/255531/12/2568
333 น.ส. นภาพรรณ ลาภวรกิจชัย/ 23/02/2544บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/04/254931/12/2568
334 น.ส. นภาภรณ์ เมษะยานนท์/ 27/07/2554บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)02/03/256331/12/2568
335 นาย นราธร จารุกุลวนิช/ 23/02/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด20/04/255331/12/2567
336 นาย นราธิป พฤทธิ์ธโนปจัย/ 04/02/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด04/02/256231/12/2568
337 นาย นราธิป พฤทธิ์ธโนปจัย /14/02/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด14/02/256231/12/2568
338 นาย นรินทร์ จันทร์เนตร/ 19/09/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)07/10/255631/12/2568
339 น.ส. นรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย /16/01/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด16/01/256631/12/2568
340 น.ส. นรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย/ 20/03/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด18/10/256431/12/2568
341 น.ส. นรี พฤกษยาภัย/ 24/12/2544  31/12/2568
342 น.ส. นฤมล ว่องวุฒิพรชัย/ 03/10/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด16/02/254431/12/2567
343 น.ส. นวินดา ทรัพย์เครือญาติ/ 30/11/2566บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)30/11/256631/12/2568
344 นาย นันตพร ยืนนาน/ 30/11/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด30/11/256531/12/2567
345 น.ส. นันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ/ 07/06/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด01/06/256531/12/2568
346 น.ส. นันทพร วัฒนถาวร/ 31/07/2562  31/12/2567
347 น.ส. นันทพร วัฒนถาวร /20/05/2563  31/12/2567
348 นาง นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส /24/12/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/02/255531/12/2568
349 นาง นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส/ 29/08/2548บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/02/255531/12/2568
350 น.ส. นันทรา ลายจุด/ 22/05/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด03/07/256631/12/2568
351 นาย นันพิชา จูงศิริวัฒน์/ 17/10/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด01/11/256531/12/2567
352 น.ส. นาควรี โกวิทเจริญกุล /17/11/2563  31/12/2567
353 น.ส. นาควรี โกวิทเจริญกุล/ 01/10/2563  31/12/2567
354 นาย นาวิน อินทรสมบัติ/ 16/05/2559  31/12/2567
355 นาย นิค ศรีวีระวานิชกุล/ 14/06/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด14/06/256531/12/2567
356 น.ส. นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม/ 03/04/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด10/09/255531/12/2568
357 น.ส. นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม /14/12/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด10/09/255531/12/2568
358 นาย นิพจน์ ไกรลาศโอฬาร /21/04/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด11/10/256631/12/2568
359 นาย นิพจน์ ไกรลาศโอฬาร/ 21/04/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด11/10/256631/12/2568
360 น.ส. นิภาพร ทิพย์อาภรณ์/ 06/02/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด08/07/255231/12/2568
361 น.ส. นิสารัตน์ ชมภูพงษ์/ 22/09/2557บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนดาโอ จำกัด03/10/256531/12/2567
362 น.ส. นุชนภา สุนทราภา/ 20/04/2552  31/12/2568
363 นาย บดินทร์ พุทธอินทร์/ 22/08/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด22/08/256531/12/2567
364 นาย บัญชา จึงวัฒนกิจ/ 20/12/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด01/03/256431/12/2567
365 นาย บัญชา จึงวัฒนกิจ /06/11/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด01/03/256431/12/2567
366 นาย บัญชา ตรีบวรสมบัติ/ 19/05/2548  31/12/2568
367 นาย บัญชา ตรีบวรสมบัติ /28/04/2552  31/12/2568
368 นาย บิง จันทร์ชู/ 10/10/2562  31/12/2568
369 นาย บิง จันทร์ชู /17/10/2562  31/12/2568
370 นาย บุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์/ 18/04/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด01/03/255931/12/2567
371 นาย บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์/ 11/07/2560บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)18/07/256031/12/2568
372 นาย บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์ /27/07/2560บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)27/07/256031/12/2568
373 น.ส. บุณยนุช คุลีเมฆิน/ 10/11/2560  31/12/2568
374 น.ส. บุษเรศ หยุ่นนิยม/ 30/10/2540  31/12/2568
375 น.ส. เบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์/ 05/04/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด09/08/256431/12/2567
376 น.ส. เบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์ /19/03/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด09/08/256431/12/2567
377 นาย ปกรณ์ เก้าเอี้ยน/ 02/03/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด16/05/256731/12/2567
378 นาย ปฏิภาณ เต็งไตรสรณ์ /29/12/2565  31/12/2567
379 นาย ปฏิภาณ เต็งไตรสรณ์/ 30/09/2565  31/12/2567
380 นาย ปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์/ 31/08/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด28/11/256431/12/2568
381 นาย ปณตพล ตัณฑวิเชียร/ 18/09/2544บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด03/08/255431/12/2567
382 นาย ปณตพล ตัณฑวิเชียร /18/01/2549บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด04/07/255631/12/2567
383 นาย ปณิธิ จิตรีโภชน์/ 28/11/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด16/01/256631/12/2568
384 นาย ปรเวช โอฬารริกสุภัค /03/11/2564บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)01/06/256531/12/2568
385 นาย ปรเวช โอฬารริกสุภัค/ 29/11/2559บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)01/06/256531/12/2568
386 นาย ประพจน์ อ้วนเจริญกุล/ 17/09/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด17/09/256231/12/2568
387 นาย ประภัศร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา/ 29/09/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด29/09/256631/12/2568
388 น.ส. ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ/ 20/04/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด03/05/255531/12/2567
389 น.ส. ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ /29/01/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด29/01/256331/12/2567
390 นาย ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์/ 31/10/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด01/03/255931/12/2567
391 นาย ประมุข มาลาสิทธิ์/ 09/01/2557  31/12/2567
392 นาย ประวีร์ อัจจิมากุล/ 27/02/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)18/03/255631/12/2568
393 นาย ปรัชญา ศรีวรางกูล/ 05/10/2565บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)23/02/256731/12/2567
394 น.ส. ปราณี ศรีมหาลาภ/ 29/08/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด01/07/255631/12/2568
395 นาย ปริพนธ์ ศรีบุญ/ 27/10/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด01/11/256631/12/2568
396 น.ส. ปริยนุช คล่องคำนวณการ/ 03/10/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด06/05/255131/12/2567
397 น.ส. ปรียากร สุทธศิริ/ 20/12/2565  31/12/2567
398 น.ส. ปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ/ 06/02/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด01/03/255931/12/2568
399 น.ส. ปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ /09/03/2552  31/12/2568
400 นาย ปวีณ นพคุณทอง /02/12/2552  31/12/2568
401 นาย ปวีณ นพคุณทอง/ 26/10/2548  31/12/2568
402 นาย ปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล/ 17/06/2558บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด16/03/256531/12/2568
403 นาย ปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล /20/12/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด16/03/256531/12/2568
404 นาย ปัญญพัฒน์ ประคุณหังสิต/ 26/06/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด15/07/255631/12/2568
405 นาย ปัณณโชติ สุพรรณ์/ 09/04/2567บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด17/04/256731/12/2569
406 น.ส. ปาลิดา เครือโสภณ/ 04/12/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด16/08/256431/12/2567
407 นาย ปิติทัศน์ ทองประเสริฐ /11/04/2567  31/12/2569
408 นาย ปิติทัศน์ ทองประเสริฐ/ 14/03/2566  31/12/2569
409 นาย ปิติภัทร เจริญสุข/ 07/12/2561ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)17/04/256731/12/2567
410 น.ส. ปิยพร มณเฑียร /09/05/2567บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด09/05/256731/12/2569
411 น.ส. ปิยพร มณเฑียร/ 27/01/2558บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด24/01/256731/12/2569
412 นาย ปิยเมศ อารยะฐากูร /09/05/2566  31/12/2568
413 นาย ปิยเมศ อารยะฐากูร/ 21/07/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด01/08/256331/12/2568
414 นาย ปิยวัฒน์ ธรรมนันท์ /23/05/2555  31/12/2567
415 นาย ปิยวัฒน์ ธรรมนันท์/ 17/03/2554  31/12/2567
416 นาย ปิยะณัฐ คุ้มเมธา/ 16/01/2567บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด16/01/256731/12/2569
417 นาย ปิยะณัฐ คุ้มเมธา /17/06/2567บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด17/06/256731/12/2569
418 น.ส. ปิยะธิดา ทรงวิช /15/07/2556  31/12/2568
419 น.ส. ปิยะธิดา ทรงวิช/ 16/11/2555  31/12/2568
420 นาย ปิยะบุตร นิเทศนพกุล/ 29/01/2567บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)08/02/256731/12/2569
421 นาย ปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล/ 29/10/2561  31/12/2567
422 นาย ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์ /04/11/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด04/11/256331/12/2567
423 นาย ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์/ 17/01/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด01/02/256131/12/2567
424 นาย ปียุษ เตชะตระการธรรม/ 02/12/2551  31/12/2567
425 น.ส. ปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์/ 31/01/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด18/09/256031/12/2568
426 นาย ผดุง ทรงอธิกมาศ /05/10/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด25/03/256431/12/2567
427 นาย ผดุง ทรงอธิกมาศ/ 13/12/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด01/08/256331/12/2567
428 นาย พงค์ธาริน ทรัพยานนท์/ 05/08/2548บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด15/08/254831/12/2568
429 นาย พงศ์เทพ สมประสงค์/ 10/10/2561  31/12/2567
430 นาย พงศ์เทพ สมประสงค์ /13/11/2561  31/12/2567
431 นาย พงศ์พิชญ์ พิณสาย/ 23/05/2556  31/12/2568
432 นาย พงศ์พิชญ์ พิณสาย /23/05/2556  31/12/2568
433 นาย พงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล/ 30/05/2557ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)20/11/256131/12/2567
434 นาย พงศ์สัณห์ อนุรัตน์ /21/10/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด21/10/256231/12/2568
435 นาย พงศ์สัณห์ อนุรัตน์/ 07/07/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด07/07/256031/12/2568
436 นาย พงษ์ธร ถาวรธนากุล/ 09/01/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนลีฟแคปปิตอล จำกัด01/11/256431/12/2568
437 นาย พงษ์ธร ถาวรธนากุล /09/01/2556  31/12/2568
438 นาย พชร ทิมาสาร/ 06/10/2557  31/12/2567
439 นาย พนุกร จันทรประภาพ/ 22/09/2564  31/12/2568
440 นาย พยนต์ พงศาวรี/ 19/11/2551บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด02/05/256131/12/2567
441 น.ส. พรชนก รัตนรุจิกร/ 08/12/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด01/10/256331/12/2568
442 น.ส. พรทิพา หนึ่งน้ำใจ/ 15/12/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด12/06/255231/12/2567
443 นาย พรเทพ ชูพันธุ์/ 14/03/2557  31/12/2567
444 น.ส. พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์ /25/08/2564  31/12/2568
445 น.ส. พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์/ 04/03/2564  31/12/2568
446 น.ส. พรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ /11/07/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด11/07/256631/12/2568
447 น.ส. พรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ/ 22/03/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด25/03/256531/12/2568
448 นาย พรภวิษย์ เดโชวิบูลย์/ 07/09/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนการ์เดียนแคปิตอล จำกัด01/01/256631/12/2569
449 นาย พรภวิษย์ เดโชวิบูลย์ /27/05/2567  31/12/2569
450 น.ส. พรรณี จินดากิจประเสริฐ/ 30/09/2546  31/12/2568
451 น.ส. พรศจี วรสุทธิพิศิษฎ์/ 10/08/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด23/08/256531/12/2568
452 น.ส. พรสันต์ หัตถีรัตน์/ 02/07/2550  31/12/2568
453 น.ส. พรอุมา เทวาหุดี /11/05/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด11/05/256131/12/2567
454 น.ส. พรอุมา เทวาหุดี/ 17/11/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด17/11/254331/12/2567
455 นาย พฤทธิ์ มงคลโกศล/ 19/02/2559บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด01/03/256531/12/2567
456 นาย พลวัต บำรุงสกุลสวัสดิ์/ 29/01/2559  31/12/2567
457 นาย พลวัต บำรุงสกุลสวัสดิ์ /22/08/2559  31/12/2567
458 นาย พลวุฒิ เพ็ญธนานันต์/ 22/02/2564  31/12/2568
459 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย/ 07/06/2560  31/12/2568
460 นาย พลสินธุ์ กิจมั่นถาวร /11/07/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด11/07/256631/12/2568
461 นาย พลสินธุ์ กิจมั่นถาวร/ 23/09/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด12/01/256531/12/2568
462 นาย พสุวุฒิ วิไลนิรันดร์/ 23/07/2562บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด23/07/256231/12/2568
463 นาย พสุวุฒิ วิไลนิรันดร์ /07/08/2562บริษัท หลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด07/08/256231/12/2568
464 น.ส. พักตร์พริ้ง พู่ไพจิตรกุล/ 02/04/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด02/08/255931/12/2568
465 น.ส. พัชราภา มหัทธนกุล/ 13/06/2546บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด11/07/256531/12/2568
466 น.ส. พัชราภา มหัทธนกุล /30/12/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด11/07/256531/12/2568
467 นาง พัชรินธ์ อีริคสัน/ 24/12/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด24/12/256131/12/2568
468 นาง พัชรินธ์ อีริคสัน /02/05/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด02/05/256231/12/2568
469 นาย พัชสกันณ์ ธนวรกิจสกุล/ 16/08/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด16/08/256531/12/2567
470 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค/ 25/03/2559  31/12/2567
471 นาง พัณณรัชต์ บรรพโต/ 10/02/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)28/02/254331/12/2568
472 นาย พันเลิศ เจริญสวรรค์/ 02/02/2560  31/12/2568
473 น.ส. พิกุล พิทยาอิสรกุล/ 25/12/2550  31/12/2568
474 น.ส. พิกุล พิทยาอิสรกุล /18/12/2552  31/12/2568
475 นาย พิชญ ฉัตรพลรักษ์/ 26/05/2546  31/12/2568
476 นาย พิชญ ฉัตรพลรักษ์ /15/12/2552  31/12/2568
477 นาย พิชญุตม์ อรุณพัลลภ/ 09/09/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนการ์เดียนแคปิตอล จำกัด07/03/256631/12/2569
478 นาย พิชญุตม์ อรุณพัลลภ /27/05/2567  31/12/2569
479 นาย พิชา รัตนธรรม/ 17/09/2551  31/12/2567
480 นาย พิชา รัตนธรรม /01/06/2549  31/12/2567
481 นาย พิชิต ธนภูวนนท์/ 03/10/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด03/01/254431/12/2568
482 นาย พิชิต ธนภูวนนท์ /01/06/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด02/03/255331/12/2568
483 นาย พิเชษฐ สิทธิอำนวย/ 29/09/2563บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)29/09/256331/12/2567
484 นาย พิพัฒน์ ถามากร /08/06/2566  31/12/2568
485 นาย พิพัฒน์ ถามากร/ 17/12/2564  31/12/2568
486 นาย พิพัฒน์ นรานันทน์/ 11/12/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)15/04/255231/12/2568
487 นาย พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ /23/01/2551  31/12/2568
488 นาย พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์/ 11/12/2540  31/12/2568
489 น.ส. พิมพ์ประพนธ์ ทองประเสริฐ/ 07/08/2561  31/12/2567
490 นาย พิริยพล คงวาณิช/ 25/01/2562  31/12/2568
491 นาย พิศิษฏ์ ไชยพร /29/03/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด29/03/256431/12/2568
492 นาย พิศิษฏ์ ไชยพร/ 01/08/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด01/08/256131/12/2568
493 นาย พิสิษฐ์ นิยมธรรมกิจ/ 21/04/2553บริษัท หลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด21/07/256331/12/2567
494 นาย พิสุทธิ์ ศิริยุวศักดิ์/ 18/02/2564  31/12/2568
495 นาย พิสุทธิ์ ศิริยุวศักดิ์ /24/08/2564  31/12/2568
496 น.ส. พีรกานต์ ศรีสุข/ 09/02/2561  31/12/2567
497 น.ส. พีรกานต์ ศรีสุข /02/05/2561  31/12/2567
498 นาย พีรพงศ์ กิจจาการ /10/03/2557บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)03/04/255731/12/2567
499 นาย พีรพงศ์ กิจจาการ/ 16/06/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)13/07/255331/12/2567
500 นาย พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา/ 28/12/2544บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด17/04/256731/12/2568
501 นาย พีรภัทร์ แสงทองฉาย/ 19/09/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด19/09/255931/12/2567
502 นาย พีรภัทร์ แสงทองฉาย /12/10/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด18/04/256031/12/2567
503 นาย พีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์/ 28/11/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/04/256531/12/2568
504 นาย พีระสิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล/ 20/12/2562  31/12/2568
505 นาง พึงพิศ จุฬาโรจน์มนตรี/ 03/11/2543  31/12/2568
506 นาย พุทธินันท์ วชิราคม /24/01/2562  31/12/2568
507 นาย พุทธินันท์ วชิราคม/ 10/01/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด04/09/256631/12/2568
508 นาย พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร /02/03/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด22/03/255431/12/2568
509 นาย พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร/ 02/03/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด22/03/255431/12/2568
510 นาย พูนสิน เพ่งสมบูรณ์/ 27/10/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด15/11/256631/12/2568
511 นาย พูลชา วสันต์ศิริกุล/ 09/08/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด09/08/256631/12/2568
512 น.ส. เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร/ 13/10/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด10/11/254731/12/2568
513 น.ส. เพียงดาว วัฒนายากร /26/09/2556  31/12/2568
514 น.ส. เพียงดาว วัฒนายากร/ 13/05/2554  31/12/2568
515 นาย ไพริชน์ นิตยานุภาพ/ 11/05/2558บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด28/05/255831/12/2568
516 นาย ไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์/ 29/10/2553บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)25/01/255431/12/2567
517 นาย ภควัต พิสุทธิพันธุ์/ 20/09/2561  31/12/2567
518 นาย ภควัต เมธีไตรรัตน์/ 12/02/2559  31/12/2567
519 นาย ภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม/ 25/04/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด16/11/256531/12/2567
520 นาย ภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม /25/04/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด16/11/256531/12/2567
521 น.ส. ภรภัทร ตรัยพุฒิภัทร/ 06/10/2557บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด16/10/256631/12/2567
522 นาย ภราดร เอี่ยวปรีดา /04/07/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด04/07/256231/12/2568
523 นาย ภราดร เอี่ยวปรีดา/ 09/01/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด09/01/256031/12/2568
524 นาย ภัคพล วนวิทย์/ 10/07/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด25/07/255631/12/2568
525 นาย ภัควิทย์ แสงดารา /01/08/2565บริษัท หลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน)03/01/256631/12/2567
526 นาย ภัควิทย์ แสงดารา/ 02/11/2563บริษัท หลักทรัพย์บียอนด์ จำกัด (มหาชน)03/01/256631/12/2567
527 นาย ภัทรพงศ์ อรรถเวทิน/ 25/10/2556  31/12/2568
528 นาย ภัทรพงศ์ อรรถเวทิน /16/11/2558  31/12/2568
529 นาย ภัทรพล โสภณศิรินันท์/ 03/01/2567บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด03/01/256731/12/2569
530 นาย ภัทรภณ วัฒนานุกูลกิจ/ 06/06/2565  31/12/2567
531 น.ส. ภัทรวรรณ ตริตานิภากุล/ 24/06/2559บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด16/01/256631/12/2568
532 น.ส. ภัทรวรรณ ตริตานิภากุล /22/11/2560บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด16/01/256631/12/2568
533 น.ส. ภัทรา คงอรรถการ/ 22/11/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด12/05/256531/12/2568
534 น.ส. ภัทราภรณ์ วงศ์ทวีปกิจ /02/10/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด13/11/256631/12/2568
535 น.ส. ภัทราภรณ์ วงศ์ทวีปกิจ/ 30/08/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด13/11/256631/12/2568
536 นาย ภากร ธรรมกุล/ 16/05/2544บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)01/01/254531/12/2568
537 นาย ภาโณตม์ ลาภาโรจน์กิจ/ 12/03/2562  31/12/2568
538 น.ส. ภารดี มุณีสิทธิ์ /21/10/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด11/11/255431/12/2568
539 น.ส. ภารดี มุณีสิทธิ์/ 09/07/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด27/08/255231/12/2568
540 น.ส. ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ /12/12/2549  31/12/2567
541 น.ส. ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์/ 17/09/2551  31/12/2567
542 นาย ภูมิฉาน ศิริพูลเกียรติกุล/ 15/08/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด15/08/256631/12/2568
543 นาย ภูมิพงษ์ ภมรบุตร/ 11/11/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด11/11/256431/12/2568
544 นาย ภูริพัฒน์ ละเอียดธนะกิจ/ 17/08/2563ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)02/11/256331/12/2567
545 นาย มณฑล จุนชยะ/ 11/12/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด29/10/255531/12/2568
546 น.ส. มณีพร ดวงมณี/ 22/12/2540  31/12/2568
547 น.ส. มนชญา รัชตกุล/ 16/12/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด23/08/256431/12/2567
548 นาย มนต์ชัย อนันตกูล /01/06/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด02/03/255331/12/2568
549 นาย มนต์ชัย อนันตกูล/ 16/12/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด03/01/254431/12/2568
550 นาย มนรัฐ ผดุงสิทธิ์ /22/05/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด22/05/256331/12/2567
551 นาย มนรัฐ ผดุงสิทธิ์/ 25/12/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด26/01/255831/12/2567
552 น.ส. มยุรา ถิ่นธนาสาร /29/11/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด29/11/255931/12/2567
553 น.ส. มยุรา ถิ่นธนาสาร/ 22/08/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด22/08/255931/12/2567
554 น.ส. มยุรี โชวิกรานต์/ 25/04/2562  31/12/2568
555 นาย มอค สวี เม้ง /03/05/2562  31/12/2568
556 นาย มอค สวี เม้ง/ 26/12/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไอร่า จำกัด15/01/256431/12/2568
557 น.ส. มัลลิกา นิยมในธรรม/ 02/03/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด02/03/256031/12/2568
558 น.ส. มาณวิกา ธนาวิบูลเศรษฐ/ 13/11/2557  31/12/2567
559 นาย มาโนช ช่างสลัก/ 24/08/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด24/08/256431/12/2568
560 นาง มิตราภรณ์ วีรวรรณ/ 16/08/2561  31/12/2567
561 น.ส. มินตรา จันทวิชชประภา/ 12/12/2562  31/12/2568
562 นาย มีชัย เตชาภิประณัย/ 18/12/2563  31/12/2567
563 น.ส. มีนา ตุลยนิติกุล /25/02/2557  31/12/2567
564 น.ส. มีนา ตุลยนิติกุล/ 25/02/2557  31/12/2567
565 นาย เมธวัฒน์ ว่องกิจ/ 28/10/2559  31/12/2567
566 นาย เมธา พีรวุฒิ/ 27/02/2566บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด15/03/256631/12/2568
567 นาย เมธินท์ ภาสพานทอง/ 11/04/2566  31/12/2568
568 นาย เมธี เมฆอรุณเรือง/ 20/10/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด20/10/256031/12/2567
569 นาย เมธี เมฆอรุณเรือง /30/05/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด30/05/256531/12/2567
570 นาย ไมตรี โสตางกูร /22/02/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด12/05/255731/12/2567
571 นาย ไมตรี โสตางกูร