ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุล
ประเภทผู้จัดการกองทุน
MFDF
วันที่ได้รับความเห็นชอบ (ครั้งแรก)บริษัทที่แต่งตั้งวันที่แต่งตั้งมีผลวันที่หมดอายุ/ อบรมภายใน
1 นาย กมลยศ สุขุมสุวรรณ/ 29/07/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด03/04/256031/12/2566
2 นาย กมลยศ สุขุมสุวรรณ /13/05/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด13/05/256231/12/2566
3 น.ส. กมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์ /08/08/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด10/11/255131/12/2565
4 น.ส. กมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์/ 08/08/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด10/11/255131/12/2565
5 นาง กมลวรรณ เขมะสุนันท์/ 24/12/2540  31/12/2566
6 น.ส. กมลวรรณ ชัยรักษ์วัฒนา/ 12/04/2562  31/12/2566
7 นาง กรชุลี สุวรรณประทีป/ 26/10/2555  31/12/2565
8 นาย กรวุฒิ ลีนะบรรจง/ 02/09/2551  31/12/2565
9 นาย กรัณย์ อินทร์ชัย /25/04/2557  31/12/2565
10 นาย กรัณย์ อินทร์ชัย/ 21/04/2557  31/12/2565
11 นาย กฤช โคมิน /10/08/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด10/08/256131/12/2565
12 นาย กฤช โคมิน/ 01/02/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด01/02/256031/12/2565
13 นาย กฤช จันทร์หนัก/ 20/02/2563  31/12/2565
14 นาย กฤษฎา โกวิทวิสิทธิ์/ 07/09/2560  31/12/2566
15 น.ส. กฤษติยา ศิริวาลย์/ 13/03/2562  31/12/2566
16 นาย กวิน หลูธนชล /29/03/2560  31/12/2566
17 นาย กวิน หลูธนชล/ 15/03/2560  31/12/2566
18 น.ส. กวิศา เหมเวช/ 29/10/2556บริษัท เอไอเอ จำกัด17/05/256531/12/2566
19 นาย กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์ /20/11/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด20/11/256331/12/2565
20 นาย กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์/ 30/05/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด01/02/256231/12/2565
21 นาย กสิณ เทียนชัย/ 26/07/2559  31/12/2566
22 นาย กสิณ เทียนชัย /15/03/2560  31/12/2566
23 นาย กสิณ สุธรรมมนัส/ 03/01/2557  31/12/2565
24 นาง กอบกาญจน์ เอี่ยมจิตกุศล/ 10/02/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)01/01/254531/12/2566
25 น.ส. กอบพร กุลสุรกิจ/ 07/12/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด15/07/255931/12/2565
26 นาย ก่อพงศ์ กังพัฒนกิจ/ 24/08/2563บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด24/08/256331/12/2565
27 น.ส. กันตยา พสุหิรัญนิกร/ 09/01/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด09/01/256031/12/2566
28 น.ส. กันตยา พสุหิรัญนิกร /27/12/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด27/12/256031/12/2566
29 น.ส. กันต์รพี ปธานราษฎร์/ 14/05/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด16/12/256431/12/2566
30 นาย กัมปนาท ปัณฑิโทสัญญู/ 15/06/2560  31/12/2566
31 นาย กัมปนาท ปัณฑิโทสัญญู /23/06/2560  31/12/2566
32 นาย กัมพล อภิวันทนกุล/ 25/10/2562บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)01/11/256231/12/2566
33 น.ส. กัลยดา ณ พัทลุง/ 06/12/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด06/12/256031/12/2566
34 นาย กาย ศิริพรรณพร/ 22/04/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด03/05/256531/12/2565
35 นาย กาย ศิริพรรณพร /01/04/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด03/05/256531/12/2565
36 น.ส. กิตติกา ศันสนะวาณี/ 04/10/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด04/10/256231/12/2566
37 นาย กิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย /15/02/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)03/05/256531/12/2566
38 นาย กิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย/ 02/07/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)03/05/256531/12/2566
39 นาย กิติกร ติวาพร/ 08/08/2551ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)01/01/256231/12/2565
40 นาย กิติวัจน์ อักรังษี/ 10/11/2558  31/12/2566
41 นาย กิติวัจน์ อักรังษี /20/11/2558  31/12/2566
42 น.ส. กุลณัฐฐา อภิปริกิตติ์ชัย/ 01/02/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)15/07/255631/12/2565
43 น.ส. กุลยา วรรธนรียชาติ/ 05/03/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)21/03/255631/12/2566
44 นาย เกรียงไกร ทำนุทัศน์/ 29/11/2559  31/12/2565
45 นาย เกรียงไกร พุคยาภรณ์/ 01/03/2565  31/12/2567
46 นาย เกรียงไกร พุคยาภรณ์ /11/03/2565  31/12/2567
47 น.ส. เกศทิพย์ วรัญญูวัฒนา/ 04/01/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด04/01/256131/12/2565
48 นาย เกษม มงคลกิจเสถียร/ 27/07/2559  31/12/2565
49 นาย เกษมทัศน์ ทรรทรานนท์/ 15/03/2555  31/12/2565
50 นาย เกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์/ 09/06/2553  31/12/2565
51 นาย เกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ /15/03/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด16/06/255831/12/2565
52 นาย เกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์/ 15/03/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด16/06/255831/12/2565
53 นาง แก้วกมล ตันติเฉลิม/ 09/10/2540  31/12/2566
54 นาย โกเมน นิยมวานิช/ 04/12/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)16/06/255431/12/2565
55 นาย เขมรัฐ ตาดทอง/ 05/03/2562  31/12/2566
56 นาย เขมรัฐ ทรงอยู่/ 20/09/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)20/09/256131/12/2565
57 นาย คงศิริ เลิศพิชิตกุล /30/10/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด11/08/256031/12/2566
58 นาย คงศิริ เลิศพิชิตกุล/ 30/10/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด11/08/256031/12/2566
59 นาย คณิน นามโคตร /05/10/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชีย เวลท์ จำกัด05/10/256331/12/2565
60 นาย คณิน นามโคตร/ 23/05/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชีย เวลท์ จำกัด15/11/256231/12/2565
61 นาย คมกริช ประกอบธรรม/ 16/12/2563  31/12/2565
62 นาย ครรชิด พิสุทธิชินวงศ์/ 10/10/2546  31/12/2566
63 น.ส. คัคณางค์ บุญตามสนธิ/ 29/09/2546  31/12/2566
64 นาย จตุพล ดาวภคนันท์/ 25/12/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด05/01/256431/12/2565
65 นาย จรณพงศ์ รัตนะโสภา/ 17/03/2559บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด01/08/256231/12/2566
66 นาย จรณพงศ์ รัตนะโสภา /23/08/2562บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด23/08/256231/12/2566
67 น.ส. จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ /26/03/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด14/05/255531/12/2565
68 น.ส. จรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ/ 14/09/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด08/11/255431/12/2565
69 นาง จริยา โปษยะจินดา/ 29/08/2540  31/12/2566
70 น.ส. จริยา พิมลไพบูลย์/ 09/03/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด06/06/256031/12/2565
71 นาย จักรพันธ์ พรพรรณรัตน์ /22/02/2553  31/12/2565
72 นาย จักรพันธ์ พรพรรณรัตน์/ 22/02/2553  31/12/2565
73 น.ส. จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์/ 22/12/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด01/05/254131/12/2565
74 น.ส. จันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ /09/05/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด09/05/256131/12/2565
75 นาย จาตุรันต์ สอนไว/ 16/08/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด06/09/255431/12/2566
76 น.ส. จารุภัทร ทองลงยา/ 29/08/2540  31/12/2566
77 น.ส. จารุภัทร์ ศรีจำเริญ/ 06/12/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด01/01/256031/12/2565
78 นาย จารุวัตร ปรีดิ์เปรมกุล /11/12/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด07/11/255731/12/2566
79 นาย จารุวัตร ปรีดิ์เปรมกุล/ 22/12/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด22/12/254031/12/2566
80 นาย จารุสร กิจประกอบ/ 30/10/2563บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด01/02/256531/12/2565
81 นาย จำรัส ควรหา/ 17/06/2556บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน)01/06/256031/12/2566
82 นาย จิตติพงศ์ มีเพียร/ 17/06/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด11/03/256531/12/2565
83 นาง จินดาพร ดราคูลิช/ 26/01/2560  31/12/2566
84 น.ส. จินตนา เมฆินทรางกูร /17/04/2549  31/12/2566
85 น.ส. จินตนา เมฆินทรางกูร/ 18/09/2541บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด17/08/256331/12/2566
86 นาย จิรไพบูลย์ รัตนภาณุรักษ์/ 11/04/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด03/05/256531/12/2567
87 นาย จิราธิป กุลกาญจนาธร/ 15/01/2564  31/12/2566
88 นาง จิราภา กำพุสิริ/ 25/12/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)01/01/254531/12/2566
89 นาย จุมพล สายมาลา/ 14/10/2559  31/12/2565
90 น.ส. จุฬาลักษณ์ ชูช่วย/ 01/06/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด03/03/256331/12/2566
91 น.ส. จุฬาลักษณ์ ชูช่วย /12/04/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด03/03/256331/12/2566
92 นาย เจฟ สุธีโสภณ/ 12/12/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด27/12/255531/12/2565
93 นาย เจษฎา สุขทิศ/ 15/12/2551  31/12/2565
94 นาย เจษฎา สุขทิศ /08/12/2551  31/12/2565
95 น.ส. ฉัตรแก้ว เกราะทอง/ 17/09/2551บริษัท หลักทรัพย์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด10/08/256431/12/2565
96 น.ส. ฉัตรแก้ว เกราะทอง /23/01/2551  31/12/2565
97 นาย ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล /07/12/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/11/256431/12/2565
98 นาย ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล/ 11/05/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/11/256431/12/2565
99 นาย ฉัตรพงศ์ ตลับนาค/ 22/12/2540บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด11/09/254931/12/2566
100 น.ส. ฉัตรแพร ตรีเทพวิไล/ 29/10/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)29/10/256231/12/2566
101 นาย ฉัตรา ชัยพันธ์วิริยาพร/ 27/05/2562  31/12/2566
102 นาย เฉลิมเดช เตชะโต/ 15/08/2557บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด01/11/256231/12/2565
103 นาย เฉลิมรัฐ ปัญจวัฒนกุล/ 08/01/2559  31/12/2565
104 นาย ชนกานต์ ตั่งธนาพร/ 16/01/2563บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16/01/256331/12/2565
105 นาย ชนะชัย จุลจิราภรณ์/ 27/05/2559  31/12/2565
106 นาย ชนัต คงพัฒนสิริ/ 15/03/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)15/03/256031/12/2566
107 น.ส. ชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์ /26/02/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด17/12/255531/12/2566
108 น.ส. ชนัยกานต์ สวัสดิฤกษ์/ 30/03/2544บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด01/08/254831/12/2566
109 น.ส. ชนากานต์ หังสสูต/ 24/09/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)01/04/256531/12/2566
110 น.ส. ชนาทิพย์ เตียวตรานนท์/ 22/07/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด03/08/256331/12/2565
111 นาย ชนาทิพย์ พุ่มหิรัญ/ 27/06/2560  31/12/2566
112 นาย ชนาพัทธ์ ภัทราคม/ 09/12/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด09/12/255931/12/2565
113 น.ส. ชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์/ 30/09/2546บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด25/04/255431/12/2566
114 น.ส. ชนิกานต์ ลีลาธรรมรัตน์ /08/11/2550  31/12/2566
115 น.ส. ชนิษฎา วีรานุวัตติ์/ 29/08/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด01/07/255631/12/2566
116 นาย ชยุตม์ ฉัตรศิริวิชัยกุล/ 04/07/2559  31/12/2565
117 นาย ชลาศิส องอาจ/ 06/02/2557บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด01/01/255831/12/2565
118 นาย ชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี/ 20/07/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด20/07/256131/12/2565
119 นาย ชวลิต ปทุมวาสนา /16/03/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด23/03/256531/12/2567
120 นาย ชวลิต ปทุมวาสนา/ 07/02/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด23/03/256531/12/2567
121 นาง ชวินดา หาญรัตนกูล/ 27/04/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)27/04/255931/12/2565
122 น.ส. ชัชชนก ศรีปราโมช/ 24/08/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)24/08/256331/12/2565
123 นาย ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์/ 22/12/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด10/10/254631/12/2566
124 นาย ชัชวาล สิมะธัมนันท์/ 23/12/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด02/01/256331/12/2566
125 นาย ชัชวาลย์ พงษ์กิตติหล้า/ 03/12/2550  31/12/2566
126 นาย ชัยปกรณ์ จ.คุโนปกรณ์ /09/03/2558  31/12/2566
127 นาย ชัยปกรณ์ จ.คุโนปกรณ์/ 27/02/2558  31/12/2566
128 นาย ชัยพร ดิเรกโภคา/ 20/11/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด20/08/255431/12/2566
129 นาย ชัยพร ดิเรกโภคา /14/12/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด20/08/255431/12/2566
130 นาย ชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร/ 01/11/2548บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด01/03/256431/12/2566
131 นาย ชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร /26/06/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด01/03/256431/12/2566
132 นาย ชัยวัฒน์ วิทยถาวรวงศ์/ 20/12/2550  31/12/2566
133 นาย ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย/ 10/09/2553  31/12/2565
134 นาย ชัยวัฒน์ อาศิระวิชัย /10/10/2554  31/12/2565
135 นาย ชัยวิชิต ปิลันธน์โอวาท/ 02/01/2563  31/12/2565
136 นาย ชาคริต พืชพันธ์/ 10/10/2546บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)08/12/254631/12/2566
137 นาย ชาคริต พืชพันธ์ /20/12/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)13/11/255231/12/2566
138 นาย ชาญณรงค์ กิตินารถอินทราณี /16/01/2555ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)26/11/256131/12/2565
139 นาย ชาญณรงค์ กิตินารถอินทราณี/ 16/08/2553ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)26/11/256131/12/2565
140 นาย ชาญวุฒิ รุ่งแสงมนูญ/ 12/05/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)31/05/255331/12/2565
141 นาย ชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง /19/10/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด24/09/256231/12/2566
142 นาย ชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง/ 19/01/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด21/08/256131/12/2566
143 นาย ชาตรี โรจนอาภา/ 22/02/2549  31/12/2566
144 นาย ชาตรี โรจนอาภา /01/06/2550  31/12/2566
145 นาย ชาล ชัยกิตติกรณ์/ 10/03/2563  31/12/2565
146 นาย ชาล ชัยกิตติกรณ์ /13/03/2563  31/12/2565
147 นาย ชาลส์ ตันตกูล /25/10/2562  31/12/2566
148 นาย ชาลส์ ตันตกูล/ 17/10/2562บริษัท หลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด01/10/256331/12/2566
149 นาย ชินรัตน์ บุญมหานาค/ 13/09/2554ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)01/01/256331/12/2566
150 นาย ชินรัตน์ สังคะคุณ/ 02/07/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)02/07/255831/12/2566
151 น.ส. ชิริน วิเศษภักดี/ 11/09/2540  31/12/2566
152 น.ส. ชื่นสุมน พรสกุลศักดิ์/ 14/05/2546บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด02/12/256231/12/2566
153 น.ส. ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์/ 19/10/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด11/10/255431/12/2565
154 น.ส. ชุณหวรรณ ขัตตินานนท์ /19/10/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด11/10/255431/12/2565
155 น.ส. ชุติมณฑน์ เชาวรัตน์/ 08/01/2557  31/12/2565
156 น.ส. ชุลีกร เตรียมพาณิชย์กุล/ 17/01/2557บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด10/02/255731/12/2565
157 นาย ชูเกียรติ ธิติหิรัญเจริญ/ 22/12/2540  31/12/2566
158 นาย ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล/ 04/07/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด01/01/256031/12/2566
159 นาย ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล /04/07/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด01/01/256031/12/2566
160 นาย เชาวน์กร โชติบัณฑ์/ 10/07/2557บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)01/12/255831/12/2565
161 น.ส. เชาวนี แก้วมณีเอี่ยม /12/06/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด16/03/256531/12/2565
162 น.ส. เชาวนี แก้วมณีเอี่ยม/ 12/06/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด16/03/256531/12/2565
163 นาง โชติกา สวนานนท์/ 16/08/2561  31/12/2565
164 นาย ไชโย งามวิริยะพงศ์/ 27/01/2565  31/12/2567
165 น.ส. ญดาภัค โออนันต์/ 02/08/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด02/08/256031/12/2566
166 นาย ฐานันดร โชลิตกุล/ 25/10/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด15/11/255531/12/2565
167 นาย ฐานันดร โชลิตกุล /25/10/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด15/11/255531/12/2565
168 นาย ฐาปกรณ์ เพียรชูพัฒน์/ 14/07/2564  31/12/2566
169 นาย ฐิติพันธ์ ไผ่ศิริกุล/ 09/01/2558บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)02/03/256131/12/2565
170 นาย ฐิติพันธ์ ไผ่ศิริกุล /31/10/2559บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)02/03/256131/12/2565
171 นาย ฐิติรัฐ รัตนสิงห์ /10/01/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด04/06/256231/12/2566
172 นาย ฐิติรัฐ รัตนสิงห์/ 10/01/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด04/06/256231/12/2566
173 นาย ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา/ 16/09/2548บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด03/01/254931/12/2566
174 นาย ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา /17/04/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด27/05/255431/12/2566
175 นาย ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร /14/12/2552  31/12/2566
176 นาย ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร/ 14/12/2552  31/12/2566
177 น.ส. ณพวงศ์ สนิทวงศ์ฯ/ 28/10/2564  31/12/2566
178 นาย ณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์ /23/05/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด14/08/256131/12/2565
179 นาย ณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์/ 03/08/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด03/08/256031/12/2565
180 นาย ณภัทร วิทยานุวัตร /28/02/2563  31/12/2565
181 นาย ณภัทร วิทยานุวัตร/ 16/12/2562  31/12/2565
182 น.ส. ณภัสนันท์ นิธีเจริญพงษ์/ 10/02/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไอร่า จำกัด10/02/256531/12/2567
183 นาย ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย/ 22/12/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด17/03/255431/12/2566
184 นาย ณสุ จันทร์สม /02/04/2550  31/12/2566
185 นาย ณสุ จันทร์สม/ 16/02/2543  31/12/2566
186 น.ส. ณัชชา สุนทรธาราวงศ์/ 29/11/2544  31/12/2566
187 นาย ณัฏฐะ มหัทธนา/ 15/02/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)01/04/256231/12/2566
188 นาย ณัฐ ตรีพูนสุข/ 18/12/2563  31/12/2565
189 น.ส. ณัฐฏพิชา กิติดำรงค์เจริญ/ 29/10/2562  31/12/2566
190 นาย ณัฐดนัย ประทานพรทิพย์ /01/12/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด13/05/255631/12/2566
191 นาย ณัฐดนัย ประทานพรทิพย์/ 03/04/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด13/05/255631/12/2566
192 น.ส. ณัฐธมา เนตรศิริ/ 14/02/2563บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด18/02/256331/12/2565
193 นาย ณัฐพงษ์ ขจรกิจอภิรักษ์/ 06/05/2558บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)12/07/256031/12/2566
194 นาย ณัฐพล จันทร์สิวานนท์/ 28/06/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด28/06/256031/12/2566
195 นาย ณัฐพล ปรีชาวุฒิ/ 29/01/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด03/04/256031/12/2565
196 นาย ณัฐพล ใหญ่อรุณ/ 04/02/2565  31/12/2567
197 นาย ณัฐภณ อัศวเหม/ 28/06/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด16/05/256031/12/2565
198 นาย ณัฐภพ วัฒนพงศ์ชาติ/ 06/01/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด06/01/256531/12/2567
199 นาย ณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์ /04/06/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด06/11/256231/12/2566
200 นาย ณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์/ 03/01/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด09/01/256231/12/2566
201 น.ส. ณัฐยา เตรียมวิทยา/ 08/06/2558บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด01/09/256231/12/2565
202 น.ส. ณัฐยา เตรียมวิทยา /09/11/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด01/09/256231/12/2565
203 น.ส. ณัฐรา ลีนะวัต/ 24/12/2540บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด01/04/256231/12/2566
204 น.ส. ณัฐวรรณ ตันติรุจนานนท์/ 11/07/2562  31/12/2566
205 น.ส. ณัฐิมาศ อัครภาณุวิทยา/ 28/08/2563บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)28/08/256331/12/2565
206 น.ส. ณิชนันทน์ จงสวัสดิ์/ 31/01/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด31/01/256531/12/2567
207 นาง ณิธาวัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา /09/02/2553  31/12/2565
208 นาง ณิธาวัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา/ 09/02/2553  31/12/2565
209 น.ส. ณิศรา จรูญรัตน์/ 17/05/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเดนาลี เพรสทีจ จำกัด11/09/256031/12/2566
210 น.ส. ดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัย/ 20/05/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด01/12/256431/12/2566
211 นาย ดลนภัตถ์ เย็นชัยสิทธิ์ /13/03/2563บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)13/03/256331/12/2565
212 นาย ดลนภัตถ์ เย็นชัยสิทธิ์/ 02/01/2563บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)02/01/256331/12/2565
213 น.ส. ดวงธิดา แซ่แต้/ 28/02/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด18/10/256431/12/2565
214 น.ส. ดวงพร จงศรีสวาท/ 06/11/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)20/02/256231/12/2565
215 น.ส. ดวงฤทัย มิตินันท์วงศ์/ 25/11/2546บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด01/10/256131/12/2566
216 น.ส. ดาราวรรณ ประกายทิพย์/ 03/03/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด22/08/256231/12/2565
217 นาย ดิพพัฒน์ สุธรรมาสา/ 02/10/2561  31/12/2565
218 นาย ดุลเดช บิค/ 08/01/2552  31/12/2566
219 นาย ดุลเดช บิค /08/01/2552  31/12/2566
220 นาย ดุษฎ์พงษ์ วงศ์ศศิธร/ 20/11/2543บริษัท เอไอเอ จำกัด26/03/255131/12/2566
221 น.ส. ดุษฎี ภู่พัฒน์/ 12/07/2549บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด01/03/255031/12/2565
222 น.ส. ดุษณี เกลียวปฏินนท์/ 16/12/2563  31/12/2565
223 นาย ตริณญ์ อินทรโอภาส/ 02/07/2550  31/12/2565
224 นาย ติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ชอง/ 02/05/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด02/05/256131/12/2565
225 น.ส. ทรงพร สืบสายไทย /03/02/2557บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด04/02/255731/12/2565
226 น.ส. ทรงพร สืบสายไทย/ 25/10/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด28/05/255631/12/2565
227 นาย ทศพร โลหะชุนสิริ/ 15/07/2564บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด16/07/256431/12/2566
228 น.ส. ทักษพร พีรพัฒนโภคิน/ 25/02/2564  31/12/2566
229 น.ส. ทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช /14/12/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด16/08/256431/12/2565
230 น.ส. ทัชภรณ์ โอภาสขจรเดช/ 26/03/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด16/08/256431/12/2565
231 น.ส. ทัณฑิกา นิมิตพงษ์/ 07/02/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)22/02/255431/12/2566
232 น.ส. ทิพย์วดี อภิชัยสิริ/ 20/12/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด02/05/256031/12/2566
233 น.ส. ทิพย์วดี อภิชัยสิริ /21/06/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด02/05/256031/12/2566
234 น.ส. ทิวารัตน์ เตชะมีเกียรติชัย/ 22/12/2540  31/12/2566
235 นาย เทดดี้ อีริคสัน/ 04/11/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)04/11/256331/12/2565
236 นาย แทน วรรณศุภ /19/07/2555  31/12/2565
237 นาย แทน วรรณศุภ/ 16/03/2553  31/12/2565
238 นาย ธนกร ธรรมลงกรต/ 14/08/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด04/07/255931/12/2565
239 นาย ธนพล นิมิตตานนท์/ 26/11/2563  31/12/2565
240 นาย ธนพัฒน์ สุริโยดร/ 17/08/2563  31/12/2565
241 นาย ธนภูมิ ดำรักษ์/ 30/10/2560  31/12/2566
242 นาย ธนวัฒน์ เกตวงกต/ 20/12/2550  31/12/2566
243 นาย ธนวัฒน์ เกตวงกต /20/12/2550  31/12/2566
244 นาย ธนวัฒน์ ชุมพลไพศาล /11/11/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด16/11/256331/12/2565
245 นาย ธนวัฒน์ ชุมพลไพศาล/ 01/04/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด01/08/256331/12/2565
246 นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม/ 26/09/2555บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด01/06/255831/12/2565
247 นาย ธนวัฒน์ พานิชเกษม /26/09/2555บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด01/06/255831/12/2565
248 นาย ธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน/ 25/10/2562  31/12/2566
249 นาย ธนเศรษฐ์ พจน์เกษมสิน /19/11/2562  31/12/2566
250 นาย ธนัท เจตจันทร์ประภา/ 27/08/2557ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)20/05/256431/12/2565
251 น.ส. ธนัทฐา วัชรานุกูร /02/11/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด24/05/256431/12/2565
252 น.ส. ธนัทฐา วัชรานุกูร/ 20/01/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด24/05/256431/12/2565
253 นาย ธนัย ลิขิตชัยกุล /29/01/2563  31/12/2565
254 นาย ธนัย ลิขิตชัยกุล/ 10/01/2563  31/12/2565
255 นาย ธนา เชนะกุล/ 19/03/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด19/03/256131/12/2565
256 นาย ธนาชิต ตั้งสุขสันต์/ 08/10/2558  31/12/2566
257 นาย ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร/ 26/10/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด26/10/256131/12/2565
258 นาย ธนิต เปล่งศรีสุข/ 14/12/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเดนาลี เพรสทีจ จำกัด14/12/255931/12/2565
259 น.ส. ธนิตา บุนนาค /27/11/2552  31/12/2566
260 น.ส. ธนิตา บุนนาค/ 27/11/2552  31/12/2566
261 นาย ธรรมนูญ คุณานันทกิจ/ 07/06/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด01/08/256231/12/2566
262 นาย ธวัชชัย วงศ์รัตนศิริกุล/ 23/04/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด23/04/256231/12/2566
263 นาย ธัชธรรม วิจารณกรณ์ /28/12/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด28/12/256131/12/2565
264 นาย ธัชธรรม วิจารณกรณ์/ 29/08/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด29/08/256131/12/2565
265 นาย ธัญญวิทย์ อุยางกูร/ 06/03/2552  31/12/2566
266 นาย ธารา วนลาภพัฒนา/ 14/12/2550  31/12/2566
267 นาย ธารา วนลาภพัฒนา /30/12/2552  31/12/2566
268 น.ส. ธาริณี ฉาบสุวรรณ์/ 26/05/2559  31/12/2565
269 นาย ธำมรงค์ ฉันทจิตปรีชา/ 17/02/2565บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)18/02/256531/12/2567
270 น.ส. ธิดาศิริ ศรีสมิต /16/12/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด13/08/255631/12/2566
271 น.ส. ธิดาศิริ ศรีสมิต/ 23/09/2546บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด13/08/255631/12/2566
272 นาย ธิปธวัช สุวรรณธำมรงค์/ 14/10/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด02/11/256331/12/2565
273 นาย ธีร์ธวัช ลิมปิสุข/ 20/11/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด20/11/256131/12/2565
274 น.ส. ธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา/ 25/12/2544บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด02/05/256231/12/2566
275 นาย ธีรภัทร เมธานุเคราะห์ /03/12/2556  31/12/2566
276 นาย ธีรภัทร เมธานุเคราะห์/ 20/07/2554  31/12/2566
277 นาย ธีรภาพ จิรศักยกุล/ 13/01/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด20/06/255531/12/2565
278 นาย ธีรภาพ จิรศักยกุล /13/01/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด20/06/255531/12/2565
279 นาย ธีรเมศร์ บุณยศุภสวัสดิ์/ 19/06/2558  31/12/2566
280 นาย ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล/ 08/06/2558บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด29/06/255831/12/2565
281 นาย ธีรวัฒน์ บรรเจิดสุทธิกุล /07/09/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด07/09/256131/12/2565
282 นาย ธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร /30/08/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด03/09/256131/12/2565
283 นาย ธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร/ 30/05/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด01/06/256131/12/2565
284 นาย ธีระศันส์ ทุติยะโพธิ/ 03/07/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด06/05/255231/12/2566
285 นาย ธีรุตร อัศวมงคลกุล/ 07/09/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด07/09/256131/12/2565
286 นาย ธีรุตร อัศวมงคลกุล /21/09/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด21/09/256131/12/2565
287 นาง ธุวดารา อิศรางกูร ณ อยุธยา/ 03/11/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/04/254931/12/2566
288 นาย นที ดำรงค์กิจการ/ 27/06/2551ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)22/10/256231/12/2565
289 นาย นนท์ตระการณ์ หอพัตราภรณ์/ 24/11/2564  31/12/2566
290 นาย นนทพัทธ์ ทรัพย์วรานนท์/ 26/01/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด26/01/256531/12/2567
291 นาย นพพล นราศรี/ 29/10/2563  31/12/2567
292 นาย นพพล นราศรี /03/03/2565  31/12/2567
293 น.ส. นพรรษ์สร เนื่องจำนงค์/ 17/11/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)17/11/256331/12/2565
294 น.ส. นพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล /09/10/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด19/06/256031/12/2565
295 น.ส. นพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล/ 06/09/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด19/06/256031/12/2565
296 น.ส. นพวรรณ แสวงกิจ/ 26/01/2544  31/12/2566
297 น.ส. นภัสนันท์ ไชยวงศ์วัฒนกุล/ 12/09/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไอร่า จำกัด10/03/256431/12/2566
298 น.ส. นภาพรรณ จึงจินต์เจริญ/ 26/10/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด18/10/256431/12/2566
299 น.ส. นภาพรรณ จึงจินต์เจริญ /15/08/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด14/02/256531/12/2566
300 น.ส. นภาพรรณ ลาภวรกิจชัย/ 23/02/2544บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/04/254931/12/2566
301 น.ส. นภาพรรณ ลาภวรกิจชัย /26/12/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด22/10/255531/12/2566
302 น.ส. นภาภรณ์ เมษะยานนท์/ 27/07/2554บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)02/03/256331/12/2566
303 นาย นราธร จารุกุลวนิช/ 23/02/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด20/04/255331/12/2565
304 นาย นราธิป พฤทธิ์ธโนปจัย /14/02/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด14/02/256231/12/2566
305 นาย นราธิป พฤทธิ์ธโนปจัย/ 04/02/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด04/02/256231/12/2566
306 นาย นรินทร์ จันทร์เนตร/ 19/09/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)07/10/255631/12/2566
307 น.ส. นรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย/ 20/03/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด18/10/256431/12/2566
308 น.ส. นรี พฤกษยาภัย/ 24/12/2544  31/12/2566
309 น.ส. นฤมล ว่องวุฒิพรชัย/ 03/10/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด16/02/254431/12/2565
310 น.ส. นันทนัช กิติเฉลิมเกียรติ/ 07/06/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด16/08/256431/12/2566
311 น.ส. นันทพร วัฒนถาวร /20/05/2563  31/12/2565
312 น.ส. นันทพร วัฒนถาวร/ 31/07/2562  31/12/2565
313 นาง นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส/ 29/08/2548บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/02/255531/12/2566
314 นาง นันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส /24/12/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/02/255531/12/2566
315 น.ส. นาควรี โกวิทเจริญกุล/ 01/10/2563  31/12/2565
316 น.ส. นาควรี โกวิทเจริญกุล /17/11/2563  31/12/2565
317 นาย นาวิน อินทรสมบัติ/ 16/05/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด16/05/255931/12/2565
318 น.ส. นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม /14/12/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด10/09/255531/12/2566
319 น.ส. นินัทธ์ วงศ์เสงี่ยม/ 03/04/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด10/09/255531/12/2566
320 นาย นิพจน์ ไกรลาศโอฬาร /21/04/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด11/05/255431/12/2566
321 นาย นิพจน์ ไกรลาศโอฬาร/ 21/04/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด11/05/255431/12/2566
322 น.ส. นิภาพร ทิพย์อาภรณ์/ 06/02/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด08/07/255231/12/2566
323 น.ส. นิสารัตน์ ชมภูพงษ์/ 22/09/2557บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด02/08/256431/12/2565
324 น.ส. นุชนภา สุนทราภา/ 20/04/2552  31/12/2566
325 นาย บัญชา จึงวัฒนกิจ/ 20/12/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด01/03/256431/12/2565
326 นาย บัญชา จึงวัฒนกิจ /06/11/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด01/03/256431/12/2565
327 นาย บัญชา ตรีบวรสมบัติ/ 19/05/2548  31/12/2566
328 นาย บัญชา ตรีบวรสมบัติ /28/04/2552  31/12/2566
329 นาย บิง จันทร์ชู/ 10/10/2562  31/12/2566
330 นาย บิง จันทร์ชู /17/10/2562  31/12/2566
331 นาย บุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์/ 18/04/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด01/03/255931/12/2565
332 นาย บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์ /27/07/2560บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)27/07/256031/12/2566
333 นาย บุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์/ 11/07/2560บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)18/07/256031/12/2566
334 น.ส. บุณยนุช คุลีเมฆิน/ 10/11/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด16/03/256331/12/2566
335 น.ส. บุษเรศ หยุ่นนิยม/ 30/10/2540  31/12/2566
336 น.ส. เบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์/ 05/04/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด09/08/256431/12/2565
337 น.ส. เบญจพร เลิศเศรษฐศาสตร์ /19/03/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด09/08/256431/12/2565
338 นาย ปกรณ์ เก้าเอี้ยน/ 02/03/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด02/03/256531/12/2567
339 นาย ปฐมพงษ์ เรืองคณารักษ์/ 31/08/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด28/11/256431/12/2566
340 นาย ปณตพล ตัณฑวิเชียร/ 18/09/2544บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด03/08/255431/12/2565
341 นาย ปณตพล ตัณฑวิเชียร /18/01/2549บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด04/07/255631/12/2565
342 นาย ปณิธิ จิตรีโภชน์/ 28/11/2560  31/12/2566
343 นาย ปรเวช โอฬารริกสุภัค/ 29/11/2559บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด21/06/256431/12/2566
344 นาย ปรเวช โอฬารริกสุภัค /03/11/2564บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด03/11/256431/12/2566
345 นาย ประพจน์ อ้วนเจริญกุล/ 17/09/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด17/09/256231/12/2566
346 น.ส. ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ /29/01/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด29/01/256331/12/2565
347 น.ส. ประภาภรณ์ ซื่อเจริญกิจ/ 20/04/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด03/05/255531/12/2565
348 นาย ประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์/ 31/10/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด01/03/255931/12/2565
349 นาย ประมุข มาลาสิทธิ์/ 09/01/2557  31/12/2565
350 นาย ประยุรพงศ์ เล้าอรุณ /11/11/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด11/11/256431/12/2566
351 นาย ประยุรพงศ์ เล้าอรุณ/ 03/01/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด01/11/256431/12/2566
352 นาย ประวีร์ อัจจิมากุล/ 27/02/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)18/03/255631/12/2566
353 นาย ปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ/ 04/05/2555  31/12/2565
354 น.ส. ปราณี ศรีมหาลาภ/ 29/08/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด01/07/255631/12/2566
355 น.ส. ปริยนุช คล่องคำนวณการ/ 03/10/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด06/05/255131/12/2565
356 น.ส. ปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ /09/03/2552  31/12/2566
357 น.ส. ปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ/ 06/02/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด01/03/255931/12/2566
358 นาย ปวเรศวร์ วิภูนาถ /31/10/2551  31/12/2565
359 นาย ปวเรศวร์ วิภูนาถ/ 09/10/2551  31/12/2565
360 นาย ปวีณ นพคุณทอง /02/12/2552  31/12/2566
361 นาย ปวีณ นพคุณทอง/ 26/10/2548  31/12/2566
362 นาย ปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล /20/12/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด16/03/256531/12/2566
363 นาย ปัญชรัสมิ์ สีวราภรณ์สกุล/ 17/06/2558บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด16/03/256531/12/2566
364 นาย ปัญญพัฒน์ ประคุณหังสิต/ 26/06/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด15/07/255631/12/2566
365 น.ส. ปาลิดา เครือโสภณ/ 04/12/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด16/08/256431/12/2565
366 นาย ปิติภัทร เจริญสุข/ 07/12/2561บริษัท เอไอเอ จำกัด16/07/256431/12/2565
367 น.ส. ปิยพร มณเฑียร/ 27/01/2558บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด17/02/256331/12/2566
368 นาย ปิยเมศ อารยะฐากูร/ 21/07/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด01/08/256331/12/2566
369 นาย ปิยวัฒน์ ธรรมนันท์ /23/05/2555  31/12/2565
370 นาย ปิยวัฒน์ ธรรมนันท์/ 17/03/2554  31/12/2565
371 น.ส. ปิยะธิดา ทรงวิช/ 16/11/2555  31/12/2566
372 น.ส. ปิยะธิดา ทรงวิช /15/07/2556  31/12/2566
373 นาย ปิยะศักดิ์ ดวงบัณฑิตกุล/ 29/10/2561  31/12/2565
374 นาย ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์ /04/11/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด04/11/256331/12/2565
375 นาย ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์/ 17/01/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด01/02/256131/12/2565
376 นาย ปียุษ เตชะตระการธรรม/ 02/12/2551  31/12/2565
377 น.ส. ปุณยนุช บุณยรัตพันธุ์/ 31/01/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด18/09/256031/12/2566
378 นาย ผดุง ทรงอธิกมาศ/ 13/12/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด01/08/256331/12/2565
379 นาย ผดุง ทรงอธิกมาศ /05/10/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด25/03/256431/12/2565
380 นาย พงค์ธาริน ทรัพยานนท์/ 05/08/2548บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด15/08/254831/12/2566
381 นาย พงศ์เทพ สมประสงค์ /13/11/2561  31/12/2565
382 นาย พงศ์เทพ สมประสงค์/ 10/10/2561บริษัท เอไอเอ จำกัด23/09/256431/12/2565
383 นาย พงศ์พิชญ์ พิณสาย /23/05/2556  31/12/2566
384 นาย พงศ์พิชญ์ พิณสาย/ 23/05/2556  31/12/2566
385 นาย พงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล/ 30/05/2557ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)20/11/256131/12/2565
386 นาย พงศ์สัณห์ อนุรัตน์ /21/10/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด21/10/256231/12/2566
387 นาย พงศ์สัณห์ อนุรัตน์/ 07/07/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด07/07/256031/12/2566
388 นาย พงษ์ธร ถาวรธนากุล/ 09/01/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนลีฟแคปปิตอล จำกัด01/11/256431/12/2566
389 นาย พงษ์ธร ถาวรธนากุล /09/01/2556  31/12/2566
390 นาย พชร ทิมาสาร/ 06/10/2557บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)18/04/256131/12/2565
391 นาย พนุกร จันทรประภาพ/ 22/09/2564  31/12/2566
392 นาย พยนต์ พงศาวรี/ 19/11/2551บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด02/05/256131/12/2565
393 น.ส. พรชนก รัตนรุจิกร/ 08/12/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด01/10/256331/12/2566
394 น.ส. พรทิพา หนึ่งน้ำใจ/ 15/12/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด12/06/255231/12/2565
395 นาย พรเทพ ชูพันธุ์/ 14/03/2557  31/12/2565
396 น.ส. พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์/ 04/03/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด12/07/256431/12/2566
397 น.ส. พรพิชญ์ เต็งไตรสรณ์ /25/08/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมฟิลลิป จำกัด25/08/256431/12/2566
398 น.ส. พรเพ็ญ ชุลีประเสริฐ/ 22/03/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด25/03/256531/12/2566
399 น.ส. พรรณี จินดากิจประเสริฐ/ 30/09/2546  31/12/2566
400 น.ส. พรศจี วรสุทธิพิศิษฏ์/ 10/08/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด07/07/255731/12/2566
401 น.ส. พรสันต์ หัตถีรัตน์/ 02/07/2550  31/12/2566
402 น.ส. พรอุมา เทวาหุดี/ 17/11/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด17/11/254331/12/2565
403 น.ส. พรอุมา เทวาหุดี /11/05/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด11/05/256131/12/2565
404 น.ส. พฤกษา เอี่ยมธงทอง/ 18/01/2559  31/12/2565
405 นาย พฤทธิ์ มงคลโกศล/ 19/02/2559บริษัท หลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด01/03/256531/12/2565
406 นาย พลวัต บำรุงสกุลสวัสดิ์ /22/08/2559  31/12/2565
407 นาย พลวัต บำรุงสกุลสวัสดิ์/ 29/01/2559  31/12/2565
408 นาย พลวุฒิ เพ็ญธนานันต์/ 22/02/2564  31/12/2566
409 นาย พลสิทธิ์ อาหุนัย/ 07/06/2560  31/12/2566
410 นาย พลสินธุ์ กิจมั่นถาวร/ 23/09/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด12/01/256531/12/2566
411 นาย พสุวุฒิ วิไลนิรันดร์ /07/08/2562บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด07/08/256231/12/2566
412 นาย พสุวุฒิ วิไลนิรันดร์/ 23/07/2562บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด23/07/256231/12/2566
413 น.ส. พักตร์พริ้ง พู่ไพจิตรกุล/ 02/04/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด02/08/255931/12/2566
414 น.ส. พัชราภา มหัทธนกุล/ 13/06/2546บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด28/06/256431/12/2566
415 น.ส. พัชราภา มหัทธนกุล /30/12/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด28/06/256431/12/2566
416 น.ส. พัชรินธ์ ขำเดช /02/05/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด02/05/256231/12/2566
417 น.ส. พัชรินธ์ ขำเดช/ 24/12/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด24/12/256131/12/2566
418 นาย พัฒนศรณ์ เผอิญโชค/ 25/03/2559  31/12/2565
419 นาง พัณณรัชต์ บรรพโต/ 10/02/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)28/02/254331/12/2566
420 นาย พันเลิศ เจริญสวรรค์/ 02/02/2560  31/12/2566
421 น.ส. พิกุล พิทยาอิสรกุล/ 25/12/2550บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)01/01/256131/12/2566
422 น.ส. พิกุล พิทยาอิสรกุล /18/12/2552บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)01/01/256131/12/2566
423 นาย พิชญ ฉัตรพลรักษ์/ 26/05/2546  31/12/2566
424 นาย พิชญ ฉัตรพลรักษ์ /15/12/2552  31/12/2566
425 นาย พิชา รัตนธรรม /01/06/2549  31/12/2565
426 นาย พิชา รัตนธรรม/ 17/09/2551  31/12/2565
427 นาย พิชิต ธนภูวนนท์ /01/06/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด02/03/255331/12/2566
428 นาย พิชิต ธนภูวนนท์/ 03/10/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด03/01/254431/12/2566
429 นาย พิพัฒน์ ถามากร/ 17/12/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด07/03/256531/12/2566
430 นาย พิพัฒน์ นรานันทน์/ 11/12/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)15/04/255231/12/2566
431 นาย พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์/ 11/12/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด03/02/256431/12/2566
432 นาย พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์ /23/01/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด03/02/256431/12/2566
433 น.ส. พิมพ์ประพนธ์ ทองประเสริฐ/ 07/08/2561  31/12/2565
434 นาย พิริยพล คงวาณิช/ 25/01/2562  31/12/2566
435 นาย พิศิษฏ์ ไชยพร/ 01/08/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด01/08/256131/12/2566
436 นาย พิศิษฏ์ ไชยพร /29/03/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด29/03/256431/12/2566
437 นาย พิสิษฐ์ นิยมธรรมกิจ/ 21/04/2553บริษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด21/07/256331/12/2565
438 นาย พิสุทธิ์ ศิริยุวศักดิ์ /24/08/2564  31/12/2566
439 นาย พิสุทธิ์ ศิริยุวศักดิ์/ 18/02/2564  31/12/2566
440 น.ส. พีรกานต์ ศรีสุข/ 09/02/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด09/02/256131/12/2565
441 น.ส. พีรกานต์ ศรีสุข /02/05/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด02/05/256131/12/2565
442 นาย พีรพงศ์ กิจจาการ/ 16/06/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)13/07/255331/12/2565
443 นาย พีรพงศ์ กิจจาการ /10/03/2557บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)03/04/255731/12/2565
444 นาย พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา/ 28/12/2544บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด01/06/255231/12/2566
445 นาย พีรภัทร์ แสงทองฉาย /12/10/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด18/04/256031/12/2565
446 นาย พีรภัทร์ แสงทองฉาย/ 19/09/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด19/09/255931/12/2565
447 นาย พีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์/ 28/11/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/04/256531/12/2566
448 นาย พีระสิษฐ์ ไตรรัตน์ผดุงผล/ 20/12/2562  31/12/2566
449 นาง พึงพิศ จุฬาโรจน์มนตรี/ 03/11/2543  31/12/2566
450 นาย พุทธินันท์ วชิราคม/ 10/01/2562  31/12/2566
451 นาย พุทธินันท์ วชิราคม /24/01/2562  31/12/2566
452 นาย พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร /02/03/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด22/03/255431/12/2566
453 นาย พูนศักดิ์ โล่ห์สุนทร/ 02/03/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด22/03/255431/12/2566
454 น.ส. เพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร/ 13/10/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด10/11/254731/12/2566
455 น.ส. เพียงดาว วัฒนายากร /26/09/2556  31/12/2566
456 น.ส. เพียงดาว วัฒนายากร/ 13/05/2554  31/12/2566
457 นาย ไพริชน์ นิตยานุภาพ/ 11/05/2558บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด28/05/255831/12/2566
458 นาย ไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์/ 29/10/2553บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)25/01/255431/12/2565
459 นาย ภควัต พิสุทธิพันธุ์/ 20/09/2561  31/12/2565
460 นาย ภควัต เมธีไตรรัตน์/ 12/02/2559  31/12/2565
461 นาย ภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม /25/04/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด17/05/256431/12/2565
462 นาย ภคสุนาท จิตมั่นชัยธรรม/ 25/04/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด17/05/256431/12/2565
463 น.ส. ภรภัทร ตรัยพุฒิภัทร/ 06/10/2557บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด19/06/255831/12/2565
464 นาย ภราดร เอี่ยวปรีดา /04/07/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด04/07/256231/12/2566
465 นาย ภราดร เอี่ยวปรีดา/ 09/01/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด09/01/256031/12/2566
466 นาย ภัคพล วนวิทย์/ 10/07/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด25/07/255631/12/2566
467 นาย ภัควิทย์ แสงดารา/ 02/11/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด02/07/256431/12/2565
468 นาย ภัทรพงศ์ อรรถเวทิน/ 25/10/2556  31/12/2566
469 นาย ภัทรพงศ์ อรรถเวทิน /16/11/2558  31/12/2566
470 น.ส. ภัทรวรรณ ตริตานิภากุล /22/11/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนคิง ไว (เอเชีย) จำกัด16/09/256431/12/2566
471 น.ส. ภัทรวรรณ ตริตานิภากุล/ 24/06/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนคิง ไว (เอเชีย) จำกัด16/09/256431/12/2566
472 น.ส. ภัทรา คงอรรถการ/ 22/11/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด12/05/256531/12/2566
473 นาย ภากร ธรรมกุล/ 16/05/2544บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)01/01/254531/12/2566
474 นาย ภาโณตม์ ลาภาโรจน์กิจ/ 12/03/2562  31/12/2566
475 น.ส. ภารดี มุณีสิทธิ์/ 09/07/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด27/08/255231/12/2566
476 น.ส. ภารดี มุณีสิทธิ์ /21/10/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด11/11/255431/12/2566
477 น.ส. ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์/ 17/09/2551  31/12/2565
478 น.ส. ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ /12/12/2549  31/12/2565
479 นาย ภูมิพงษ์ ภมรบุตร/ 11/11/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด11/11/256431/12/2566
480 นาย ภูริพัฒน์ ละเอียดธนะกิจ/ 17/08/2563ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)02/11/256331/12/2565
481 นาย มณฑล จุนชยะ/ 11/12/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด29/10/255531/12/2566
482 น.ส. มณีพร ดวงมณี/ 22/12/2540  31/12/2566
483 น.ส. มนชญา รัชตกุล/ 16/12/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด23/08/256431/12/2565
484 นาย มนต์ชัย อนันตกูล/ 16/12/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด03/01/254431/12/2566
485 นาย มนต์ชัย อนันตกูล /01/06/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด02/03/255331/12/2566
486 นาย มนรัฐ ผดุงสิทธิ์/ 25/12/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด26/01/255831/12/2565
487 น.ส. มยุรา ถิ่นธนาสาร /29/11/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด29/11/255931/12/2565
488 น.ส. มยุรา ถิ่นธนาสาร/ 22/08/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด22/08/255931/12/2565
489 น.ส. มยุรี โชวิกรานต์/ 25/04/2562  31/12/2566
490 นาย มอค สวี เม้ง /03/05/2562  31/12/2566
491 นาย มอค สวี เม้ง/ 26/12/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไอร่า จำกัด15/01/256431/12/2566
492 น.ส. มัลลิกา นิยมในธรรม/ 02/03/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด02/03/256031/12/2566
493 น.ส. มาณวิกา ธนาวิบูลเศรษฐ/ 13/11/2557  31/12/2565
494 นาย มาโนช ช่างสลัก/ 24/08/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด24/08/256431/12/2566
495 นาง มิตราภรณ์ วีรวรรณ/ 16/08/2561  31/12/2565
496 น.ส. มินตรา จันทวิชชประภา/ 12/12/2562  31/12/2566
497 นาย มีชัย เตชาภิประณัย/ 18/12/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด15/02/256431/12/2565
498 น.ส. มีนา ตุลยนิติกุล /25/02/2557  31/12/2565
499 น.ส. มีนา ตุลยนิติกุล/ 25/02/2557  31/12/2565
500 นาย เมธวัฒน์ ว่องกิจ/ 28/10/2559  31/12/2565
501 นาย เมธี เมฆอรุณเรือง/ 20/10/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด20/10/256031/12/2566
502 นาย ไมตรี โสตางกูร /22/02/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด12/05/255731/12/2565
503 นาย ไมตรี โสตางกูร/ 22/02/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด05/06/255731/12/2565
504 นาย ยศวสุ สุธารัตนชัยพร/ 16/12/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด01/09/256431/12/2565
505 นาย ยิ่งยง นิลเสนา/ 05/10/2563บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเว็ลธ์ เมจิก จำกัด05/10/256331/12/2565
506 นาย ยืนยง เทพจำนงค์/ 04/12/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)01/09/254931/12/2565
507 นาย ยุทธพล ลาภละมูล/ 18/09/2541บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด17/05/255631/12/2565
508 นาย ยุทธพล วิทยพาณิชกร/ 20/12/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด23/01/255531/12/2566
509 นาย ยุรนันท์ วิภูศิริ/ 09/09/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด09/09/256331/12/2565
510 น.ส. รณิษฐา เพชรณรงค์/ 20/05/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด11/03/256231/12/2566
511 น.ส. รณิษฐา เพชรณรงค์ /10/05/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด10/05/256231/12/2566
512 น.ส. รติรัตน์ ธัญญวานิช/ 23/07/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)02/09/256231/12/2565
513 น.ส. รมนนิตย์ ชัยวัฒนา/ 09/01/2556  31/12/2566
514 น.ส. รสนา ศรีพงษ์/ 19/10/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด19/10/256031/12/2565
515 น.ส. รสนา ศรีพงษ์ /02/11/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด02/11/256331/12/2565
516 นาย รักไผท ณรงค์ศักดิ์/ 19/01/2558บริษัท หลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด14/08/256331/12/2566
517 น.ส. รังสิมา จินาบาย/ 02/12/2551  31/12/2565
518 นาง รัชนิภา พรรคพานิช/ 11/09/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด08/06/254831/12/2566
519 นาย รัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์ /16/01/2556  31/12/2566
520 นาย รัชวุฒิ ชัยทรัพย์อนันต์/ 16/01/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)03/08/256031/12/2566
521 นาย รัฐพล ขัตติยะสุวงศ์/ 18/01/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด01/08/256331/12/2565
522 นาย รัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ /21/07/2563บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)21/07/256331/12/2565
523 นาย รัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ/ 19/08/2562บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)19/08/256231/12/2565
524 น.ส. รัตติกาล พูนวศินมงคล/ 03/12/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)03/12/256331/12/2565
525 น.ส. รัตนวรรณ แสงกิติโกมล/ 12/12/2551  31/12/2565
526 น.ส. รัมภารัจน์ ยุธานหัส /15/02/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด06/03/255631/12/2566
527 น.ส. รัมภารัจน์ ยุธานหัส/ 15/02/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด06/03/255631/12/2566
528 น.ส. ริรินดา ชโลธร/ 24/12/2562  31/12/2566
529 นาย ริสา ศิริวัฒน์ /03/10/2560  31/12/2566
530 นาย ริสา ศิริวัฒน์/ 05/09/2560  31/12/2566
531 น.ส. รุ่งนภา เสถียรนุกูล/ 30/04/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด21/07/255431/12/2566
532 นาง รุ้งรวี สุกิจจานนท์/ 15/03/2560  31/12/2566
533 นาง รุ้งรวี สุกิจจานนท์ /30/05/2560  31/12/2566
534 นาย รุ่งโรจน์ นิลนพคุณ/ 21/08/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)30/07/255631/12/2566
535 นาย รุ่งโรจน์ นิลนพคุณ /26/01/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)30/07/255631/12/2566
536 นาย รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ /08/10/2557ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)01/08/256431/12/2565
537 นาย รุ่งโรจน์ เสกสรรค์วิริยะ/ 22/09/2557ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)01/08/256431/12/2565
538 น.ส. รุ้งลดา กิจจารักษ์/ 03/10/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด20/08/254731/12/2566
539 น.ส. รุ้งลดา กิจจารักษ์ /01/06/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด02/03/255331/12/2566
540 นาย โรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา/ 12/12/2551  31/12/2565
541 น.ส. ฤดี ปติอารยกุล/ 29/08/2540  31/12/2565
542 น.ส. ฤดี ปติอารยกุล /10/05/2549  31/12/2565
543 น.ส. ลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์/ 23/05/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด01/11/256231/12/2566
544 น.ส. ลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ /11/05/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด01/11/256231/12/2566
545 น.ส. ลินดา อุบลเรียบร้อย/ 02/05/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด15/05/254931/12/2566
546 นาย วงศกร เหมพันธ์/ 28/03/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนคิง ไว (เอเชีย) จำกัด28/03/256531/12/2567
547 นาย วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์/ 17/11/2548  31/12/2565
548 นาย วจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ /09/10/2551  31/12/2565
549 นาย วชิรพงษ์ พิมพ์พันธุ์ /01/01/2565  31/12/2566
550 นาย วชิรพงษ์ พิมพ์พันธุ์/ 01/01/2565บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน)01/01/256531/12/2566
551 น.ส. วทัญญุตา เชวงศรี /19/09/2562  31/12/2566
552 น.ส. วทัญญุตา เชวงศรี/ 31/07/2562  31/12/2566
553 นาย วนา พูลผล/ 04/08/2546บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด01/07/255631/12/2565
554 นาย วนา พูลผล /10/05/2549บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด07/11/255731/12/2565
555 น.ส. วนาลี ตรีสัมพันธ์/ 25/03/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด01/04/255931/12/2565
556 นาง วนิดา เจียมอนุกูลกิจ/ 21/01/2554  31/12/2566
557 น.ส. วรดา ตันติสุนทร/ 24/08/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด03/09/256131/12/2565
558 นาย วรเดช สุฤชุกุล /04/10/2555  31/12/2565
559 นาย วรเดช สุฤชุกุล/ 04/10/2555  31/12/2565
560 นาย วรพจ ปุณญสิทธิ์/ 18/02/2563  31/12/2565
561 นาย วรพจน์ คุณาประสิทธิ์ /31/10/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด04/01/256531/12/2565
562 นาย วรพจน์ คุณาประสิทธิ์/ 22/05/2558บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด04/01/256531/12/2565
563 น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย์ /13/01/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)01/02/256431/12/2565
564 น.ส. วรรกมล ลีวาณิชย์/ 16/12/2558บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)01/02/256431/12/2565
565 น.ส. วรรณจันทร์ อึ้งถาวร/ 27/05/2547บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด01/07/255631/12/2565
566 น.ส. วรรณจันทร์ อึ้งถาวร /16/05/2549บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด01/07/255631/12/2565
567 น.ส. วรรณา พรเจริญวาสน์/ 12/09/2544  31/12/2566
568 น.ส. วรรณา พรสกุลศักดิ์/ 17/06/2556  31/12/2566
569 นาย วรรธนะ วงศ์สีนิล/ 30/12/2540  31/12/2566
570 น.ส. วรวรรณ เจริญสันติภาพ/ 22/09/2551  31/12/2565
571 นาง วรวรรณ ธาราภูมิ/ 08/09/2540  31/12/2566
572 นาย วรวิทย์ วิริยะฉัตร/ 18/10/2554  31/12/2565
573 นาย วรวิทย์ วิริยะฉัตร /09/07/2555  31/12/2565
574 นาย วรายุ วัฒนศิริ/ 20/11/2560  31/12/2566
575 นาย วริชญ์ ธรรมสุจริต/ 03/07/2557บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)19/08/256231/12/2565
576 น.ส. วริศรา อำมฤตโชติ/ 19/01/2561  31/12/2565
577 นาย วรุณ ทรัพย์ทวีกุล/ 06/12/2560  31/12/2566
578 นาย วรุณ บุญรำลึกถนอม /04/08/2560  31/12/2566
579 นาย วรุณ บุญรำลึกถนอม/ 01/02/2560  31/12/2566
580 นาย วศิน ปริธัญ/ 25/06/2557  31/12/2565
581 นาย วศิน วณิชย์วรนันต์/ 16/02/2559  31/12/2565
582 นาย วศิน วัฒนวรกิจกุล/ 24/12/2540  31/12/2566
583 นาย วสวัตติ์ จิรวิชญ/ 17/01/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด07/06/256431/12/2565
584 นาย วสวัตติ์ จิรวิชญ /16/03/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด07/06/256431/12/2565
585 นาย วสุ สุทธิพงษ์ชัย/ 28/12/2544  31/12/2566
586 นาย วสุ สุทธิพงษ์ชัย /29/11/2549  31/12/2566
587 นาย วสุชนม์ ทรายแก้ว/ 20/05/2554  31/12/2566
588 นาย วัชรพงศ์ รัตนมังคลานนท์/ 25/10/2562  31/12/2566
589 น.ส. วัชรา สถิตพรอำนวย/ 30/10/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด12/09/256131/12/2566
590 นาย วัชรินทร์ ด้วงสังข์/ 31/03/2564บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด21/04/256531/12/2566
591 นาย วาทิต วุฒาพาณิชย์/ 30/08/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนสแทชอเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด01/02/256431/12/2566
592 นาย วิจักขณ์ ณ เชียงใหม่/ 19/01/2560  31/12/2566
593 นาย วิจิตร สุธีรัตนาภิรมย์/ 24/01/2562  31/12/2565
594 นาย วิจิตร สุธีรัตนาภิรมย์ /21/10/2563  31/12/2565
595 นาย วิชชุ จันทาทับ /22/02/2549บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)16/01/256031/12/2566
596 นาย วิชชุ จันทาทับ/ 10/04/2543บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)16/01/256031/12/2566
597 นาย วิชชุพงศ์ เจริญเอี่ยม/ 20/11/2543บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)17/02/254831/12/2566
598 นาย วิชัย อติชาติธานินทร์/ 02/07/2558  31/12/2566
599 นาย วิเชษฐ อภิสัมภินวงค์/ 08/07/2556  31/12/2566
600 นาย วิญญู ศรีวิริยานนท์/ 24/12/2540บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)16/02/256431/12/2566
601 นาย วิญญู ศรีวิริยานนท์ /08/06/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)16/02/256431/12/2566
602 นาย วิทยา เจนจรัสโชติ/ 19/05/2548บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด01/08/254831/12/2566
603 นาย วิทยา เจนจรัสโชติ /08/02/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด17/12/255531/12/2566
604 นาย วิทยา พิทักษ์วีระกุล/ 20/03/2558  31/12/2566
605 นาย วิธาน มีนาภินันท์/ 06/09/2561  31/12/2565
606 นาย วิน อุดมรัชตวนิชย์/ 12/02/2550บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)01/06/255931/12/2566
607 นาย วิน อุดมรัชตวนิชย์ /01/06/2550บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)01/06/255931/12/2566
608 น.ส. วินิทร ผ่องใส/ 01/02/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด03/05/255931/12/2565
609 นาย วิพุธ เอื้ออานันท์/ 23/08/2548บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด25/08/254831/12/2566
610 นาย วิพุธ เอื้ออานันท์ /17/04/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด27/05/255431/12/2566
611 นาย วิภพ เฉลียวจิตติกุล/ 20/08/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)01/11/256031/12/2565
612 น.ส. วิภาดา จิรพณิช/ 09/07/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด01/08/256331/12/2565
613 น.ส. วิภาดา จิรพณิช /09/07/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด16/11/256331/12/2565
614 น.ส. วิภาสิริ เกษมศุข/ 28/08/2541บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด03/04/254531/12/2566
615 น.ส. วิมล เตชะโกศล/ 30/11/2558  31/12/2566
616 น.ส. วิมลรัตน์ วชิรัคศศวกุล /28/12/2560บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด02/08/256431/12/2566
617 น.ส. วิมลรัตน์ วชิรัคศศวกุล/ 16/12/2558บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด02/08/256431/12/2566
618 นาย วิรัช สมบูรณ์/ 22/12/2540  31/12/2566
619 นาย วิรัตน์ วิทยศรีธาดา /06/01/2559  31/12/2565
620 นาย วิรัตน์ วิทยศรีธาดา/ 18/08/2553  31/12/2565
621 นาย วิริยะชัย จิตตวัฒนรัตน์/ 25/04/2560  31/12/2565
622 นาย วิริยะชัย จิตตวัฒนรัตน์ /05/01/2561  31/12/2565
623 น.ส. วิริยา โภไคศวรรย์/ 14/12/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด02/05/256031/12/2565
624 นาง วิไล ชยางคเสน/ 29/09/2553บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/12/255931/12/2565
625 นาง วิไล ชยางคเสน /24/07/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/12/255931/12/2565
626 นาง วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ/ 03/05/2554  31/12/2566
627 นาย วิศรุต เสกสรรพานิช /28/08/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/09/256431/12/2565
628 นาย วิศรุต เสกสรรพานิช/ 24/08/2563บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด01/09/256431/12/2565
629 นาย วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล/ 17/10/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด31/05/255431/12/2566
630 นาย วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล /09/10/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด31/05/255431/12/2566
631 นาย วีรชัย จันเป็ง /29/02/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด07/04/256531/12/2565
632 นาย วีรชัย จันเป็ง/ 14/02/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด07/04/256531/12/2565
633 นาย วีรพัฒน์ เพชรคุปต์/ 21/06/2560บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน)23/06/256031/12/2566
634 น.ส. วีรยา จุลมนต์ /04/08/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด04/08/256031/12/2566
635 น.ส. วีรยา จุลมนต์/ 15/11/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด15/11/255931/12/2566
636 นาย วีรยุทธ ห์ลีละเมียร/ 07/09/2541บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด18/07/255131/12/2566
637 นาย วีรยุทธ ห์ลีละเมียร /01/02/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด07/11/255731/12/2566
638 นาย วีระพล สิมะโรจน์ /09/10/2551  31/12/2566
639 นาย วีระพล สิมะโรจน์/ 17/10/2551บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิส จำกัด01/03/255931/12/2566
640 นาย วีระพันธ์ โรจน์ณัฐกุล/ 04/10/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด17/02/256531/12/2566
641 นาย วุฒิพงศ์ บุญญนันท์กิจ/ 28/04/2564บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)01/04/256531/12/2566
642 นาย ศตนนท์ ทัน/ 21/02/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด18/04/256031/12/2566
643 นาย ศรชัย เตรียมวรกุล/ 12/03/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)01/09/256331/12/2565
644 นาย ศรชัย สุเนต์ตา/ 12/09/2544ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)01/08/256431/12/2566
645 น.ส. ศรสวรรค์ เติมวุฒิกุล/ 21/09/2560บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด01/06/256431/12/2566
646 นาย ศรัณย์ ดิลกานนท์/ 12/02/2550  31/12/2566
647 นาย ศรัณยู สืบสุรีย์กุล/ 02/12/2562บริษัท หลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)15/02/256531/12/2566
648 น.ส. ศรินทร์ ศิวสรานนท์/ 23/05/2565  31/12/2567
649 นาย ศรีสินทร์ โชติกพงศ์/ 04/03/2564  31/12/2566
650 นาย ศรุต ลิ่มอภิชาต/ 06/07/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเดนาลี เพรสทีจ จำกัด01/04/256231/12/2565
651 นาย ศรุต สุทธิสำแดง /03/04/2555  31/12/2566
652 นาย ศรุต สุทธิสำแดง/ 23/02/2550บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)03/02/256331/12/2566
653 น.ส. ศศินุช ลัพธิกุลธรรม/ 17/08/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนแอสเซท พลัส จำกัด17/08/256131/12/2565
654 นาง ศันสนีย์ สุธีวงศ์/ 01/02/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเดนาลี เพรสทีจ จำกัด01/02/255931/12/2565
655 นาง ศันสนีย์ หุตานุวัตร/ 25/12/2543  31/12/2566
656 นาง ศันสนีย์ หุตานุวัตร /11/11/2552  31/12/2566
657 นาย ศิระ คล่องวิชา/ 11/07/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด26/07/255531/12/2565
658 นาย ศิระ คล่องวิชา /11/07/2555บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด26/07/255531/12/2565
659 น.ส. ศิรารัตน์ อรุณจิตต์/ 29/04/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด21/07/255431/12/2566
660 น.ส. ศิริพร สุวรรณการ/ 09/10/2551ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)20/11/256131/12/2565
661 น.ส. ศิริพร สุวรรณการ /09/10/2551  31/12/2565
662 น.ส. ศิริรัตน์ ธรรมศิริ/ 14/06/2556บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด08/07/255631/12/2566
663 นาย ศิวะ อังสุนทรสฤษดิ์ /21/07/2564  31/12/2566
664 นาย ศิวะ อังสุนทรสฤษดิ์/ 23/07/2561บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเรนเนสซานซ์ จำกัด15/03/256531/12/2566
665 นาย ศุภกร ตุลยธัญ/ 20/08/2552บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด01/06/256431/12/2566
666 นาย ศุภกร ตุลยธัญ /26/04/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด01/06/256431/12/2566
667 นาย ศุภจักร เอิบประสาทสุข/ 07/03/2557  31/12/2565
668 นาย ศุภณัฐ หาญสกุลบรรเทิง /19/05/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด19/05/256531/12/2567
669 นาย ศุภณัฐ หาญสกุลบรรเทิง/ 04/04/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด04/04/256531/12/2567
670 นาย ศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล /05/01/2559บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด05/01/255931/12/2565
671 นาย ศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล/ 04/12/2558บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด04/12/255831/12/2565
672 นาย ศุภศิลป์ อินรอด/ 28/04/2563  31/12/2565
673 นาย ศุภศิษฏ์ เทียนสุกใส/ 26/03/2562  31/12/2566
674 น.ส. เศรณี นาคธน/ 12/04/2565บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด03/05/256531/12/2567
675 นาย เศรษฐา ปวีณอภิชาต/ 17/03/2554บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด01/10/256031/12/2566
676 นาย สถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์ /28/08/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด28/08/256231/12/2566
677 นาย สถิตย์พงษ์ จันทรจิรวงศ์/ 19/08/2562บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด19/08/256231/12/2566
678 นาง สนิตรา มโนมัยพันธุ์/ 10/02/2553บริษัท หลักทรัพย์ แอลจีที (ประเทศไทย) จำกัด10/09/256331/12/2566
679 นาง สนิตรา มโนมัยพันธุ์ /