ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลวันที่ได้รับความเห็นชอบบริษัทที่แต่งตั้งวันที่แต่งตั้งมีผลวันที่หมดอายุ/ อบรมภายใน
1 น.ส. กมลวรรณ สธนนิศกุล06/10/2560บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี06/10/256031/12/2564
2 น.ส. กวิสรา ทิศาดลดิลก25/06/2561บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด25/06/256131/12/2565
3 นาย กัณฑสิทธิ์ ยงกฤตมุข02/08/2556บลจ. กสิกรไทย จำกัด09/11/255831/12/2564
4 นาง กุลนิษฐ์ บุษรานนท์23/01/2563บลจ. กสิกรไทย จำกัด23/01/256331/12/2565
5 น.ส. กุลสรา ร่มจำปา05/11/2562บลจ. กสิกรไทย จำกัด05/11/256231/12/2564
6 นาย เกรียงไกร ตระการวิทยารักษ์05/11/2562บลจ. กสิกรไทย จำกัด05/11/256231/12/2564
7 นาย เขมชาติ สุวรรณกุล04/05/2555บลจ. กสิกรไทย จำกัด15/01/256131/12/2563
8 น.ส. เขมิกา วณิชชาธรรมกุล26/02/2561  31/12/2563
9 นาย จักรภัทร กุมภานนท์09/12/2552บลจ. กรุงศรี จำกัด01/09/255931/12/2564
10 นาย จักริน บูรณพันธุ์ศรี21/08/2562บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี21/08/256231/12/2564
11 นาง จันทนา กาญจนาคม25/09/2562บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด25/09/256231/12/2564
12 นาย จารุวัทร ตั้งกิติกุล21/08/2562บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี21/08/256231/12/2564
13 นาย จุมพล สายมาลา15/08/2556บลจ. พรินซิเพิล จำกัด01/01/255931/12/2565
14 นาย จุลจักร โอภานุรักษ์11/01/2560  31/12/2564
15 น.ส. ชลลดา สิทธิกรโสมนัส02/11/2559บลจ. บัวหลวง จำกัด14/06/256231/12/2565
16 นาง ชวินดา หาญรัตนกูล24/04/2552บมจ. บลจ. กรุงไทย01/01/255331/12/2565
17 นาง โชติกา สวนานนท์16/08/2561  31/12/2565
18 นาย ฐิติพัฒน์ ทวีสิน27/05/2558  31/12/2564
19 นาย ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล18/11/2558บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด18/11/255831/12/2564
20 น.ส. ณัฐรินีย์ จิระองค์การ22/05/2555  31/12/2565
21 น.ส. ณัฐรี พนัสสุทรากร19/05/2552บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี25/03/255631/12/2564
22 นาง ทิพาพรรณ ภัทรวิกรม12/03/2552บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด08/04/255231/12/2564
23 น.ส. ธัญญาพร ตั้งอุทัยสุข30/07/2553บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด01/08/256031/12/2563
24 นาย ธีรัชย์ ประทุมสุวรรณ25/05/2560  31/12/2564
25 นาย นวบูลย์ ทององอาจ21/08/2562บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด21/08/256231/12/2564
26 น.ส. นิชานันท์ สิริปิยพนธ์03/08/2563บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด03/08/256331/12/2565
27 นาง นิดาวรรณ สุขประดิษฐ์08/07/2562บมจ. บลจ. กรุงไทย09/07/256231/12/2564
28 นาย นิธิภูมิ เดชะศาศวัต20/06/2559บลจ. บัวหลวง จำกัด20/06/255931/12/2565
29 น.ส. เบญจมาฑฐ์ จรูญวงศ์นิรมล08/11/2559บลจ. บัวหลวง จำกัด27/12/256031/12/2565
30 นาย ปรวุฒิ สมบัติ18/07/2560บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด18/07/256031/12/2564
31 น.ส. ปริภัทร วิลามาศ24/01/2562บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด24/01/256231/12/2564
32 นาย พงษ์พันธุ์ กรรณสูต16/01/2560  31/12/2564
33 น.ส. พรทิพย์ โตกทองคำ21/04/2558  31/12/2564
34 น.ส. พรทิพย์ บำรุงชาติอุดม23/08/2562บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี23/08/256231/12/2564
35 นาย พิตตินันท์ รมณีย์กชกร27/11/2556บลจ. กสิกรไทย จำกัด09/11/255831/12/2564
36 นาย พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์21/04/2552บลจ. ทหารไทย จำกัด15/05/255231/12/2564
37 นาย พิสิฐ โรจน์เลิศจรรยา30/01/2558บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี30/01/255831/12/2564
38 น.ส. พีรญา วรรณคีรี30/06/2557บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด29/08/255931/12/2563
39 นาย พุฒิพัฒน์ ต้นกิตติรัตนากุล02/04/2561  31/12/2563
40 นาย พุท ตุลยกุล13/06/2559  31/12/2563
41 น.ส. เพียงดาว วัฒนายากร27/11/2556  31/12/2564
42 นาย ไพรัช มิคะเสน24/04/2552บมจ. บลจ. กรุงไทย01/01/255331/12/2564
43 น.ส. ภัคชาภา วงศ์เกษมสกุล21/08/2562  31/12/2564
44 นาย ภูมิ ศรีเมฆารัตน์20/02/2561  31/12/2563
45 นาย มณฑล จุนชยะ03/04/2552  31/12/2564
46 นาย มนรัฐ ผดุงสิทธิ์29/10/2562บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด29/10/256231/12/2565
47 นาย ยุทธพล ลาภละมูล04/03/2559บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด24/06/255631/12/2565
48 น.ส. เย็นฤดี ซอเจริญทรัพย์16/04/2552บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด03/09/255631/12/2564
49 นาย รัศมิทัต พรคงเจริญ16/12/2559บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด16/12/256231/12/2563
50 น.ส. ลลิตา อุ้ยนอง21/08/2562บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด21/08/256231/12/2564
51 นาย วรนนท์ อัศวกิตติเมธิน27/02/2560บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด27/02/256031/12/2564
52 นาย วสุ หาญนันทอนันต์06/07/2561บลจ. บัวหลวง จำกัด01/10/256231/12/2565
53 นาย วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล03/04/2552บลจ. ธนชาต จำกัด31/05/255431/12/2564
54 น.ส. ศิริพร สินาเจริญ10/11/2559  31/12/2563
55 น.ส. ศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ24/04/2552บลจ. บัวหลวง จำกัด20/08/255531/12/2564
56 นาย สมจินต์ ศรไพศาล01/01/2555  31/12/2564
57 นาย สุทธิพันธ์ กรีมหา21/06/2553บลจ. พรินซิเพิล จำกัด23/04/255731/12/2565
58 นาย สุธนิน เทพอารักษ์30/01/2558  31/12/2564
59 น.ส. สุนิดา มีชูกุล13/02/2561บลจ. กสิกรไทย จำกัด15/03/256131/12/2563
60 นาย สุรเดช เกียรติธนากร17/09/2562บลจ. กสิกรไทย จำกัด17/09/256231/12/2564
61 น.ส. แสงดาว ใจบุญสวัสดิ์12/06/2557  31/12/2565
62 น.ส. หทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์16/05/2559บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี14/06/255931/12/2565
63 นาย อนุชิต เกษตระกูล27/10/2563บมจ. บลจ. กรุงไทย27/10/256331/12/2565
64 นาย อภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ27/03/2552บลจ. บัวหลวง จำกัด06/05/255231/12/2564
65 น.ส. อรนุช อัศวปรีชา24/04/2552บลจ. วรรณ จำกัด25/01/254831/12/2564
66 น.ส. อรอนงค์ ชัยธง24/07/2558  31/12/2564
67 น.ส. อริศรา คงสว่าง25/08/2560  31/12/2564
68 นาย อลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร29/05/2552บลจ. วรรณ จำกัด20/11/255531/12/2564
69 นาย อิสสระ มีชำนาญ27/07/2552  31/12/2564
70 นาย เอกกมล ณ. ระนอง16/02/2554บมจ. บลจ. กรุงไทย11/09/255731/12/2564
กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผู้บริหาร
71 นาย อดิศร เสริมชัยวงศ์25/11/2563บลจ. ทหารไทย จำกัด25/11/256331/12/2565
ผู้ที่ถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
72 นาย มาริศวน์ ท่าราบ15/02/2555   
73 นาย บุริม ชมภูพล15/02/2555   
74 นาย ยิ่งอนันต์ วงศ์ศิริเดช20/05/2560   

ปรับปรุงล่าสุด 3 ธันวาคม 2563
สอบทานล่าสุด 3 ธันวาคม 2563