ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลวันที่ได้รับความเห็นชอบบริษัทที่แต่งตั้งวันที่แต่งตั้งมีผลวันที่หมดอายุ/ อบรมภายใน
1 น.ส. กมลวรรณ สธนนิศกุล06/10/2560บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี06/10/256031/12/2566
2 น.ส. กวิสรา ทิศาดลดิลก25/06/2561บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด16/06/256531/12/2567
3 นาย กัณฑสิทธิ์ ยงกฤตมุข02/08/2556บลจ. กสิกรไทย จำกัด09/11/255831/12/2566
4 นาง กุลนิษฐ์ บุษรานนท์23/01/2563บลจ. กสิกรไทย จำกัด23/01/256331/12/2565
5 น.ส. กุลสรา ร่มจำปา05/11/2562บลจ. กสิกรไทย จำกัด05/11/256231/12/2566
6 นาย เกรียงไกร ตระการวิทยารักษ์05/11/2562บลจ. กสิกรไทย จำกัด05/11/256231/12/2566
7 นาย เกรียงศักดิ์ มูลแก้ว29/01/2564บลจ. พรินซิเพิล จำกัด29/01/256431/12/2566
8 น.ส. เขมิกา วณิชชาธรรมกุล26/02/2561  31/12/2565
9 นาย จักรภัทร กุมภานนท์09/12/2552บลจ. กรุงศรี จำกัด01/09/255931/12/2566
10 นาย จักริน บูรณพันธุ์ศรี21/08/2562บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี21/08/256231/12/2566
11 นาย จุมพล สายมาลา15/08/2556บลจ. พรินซิเพิล จำกัด01/01/255931/12/2567
12 น.ส. ชลลดา สิทธิกรโสมนัส02/11/2559บลจ. บัวหลวง จำกัด14/06/256231/12/2565
13 นาง ชวินดา หาญรัตนกูล24/04/2552บมจ. บลจ. กรุงไทย01/01/255331/12/2565
14 น.ส. ชัชชญา ถิรปาลวัฒน์22/03/2564บลจ. กสิกรไทย จำกัด24/03/256431/12/2566
15 นาง โชติกา สวนานนท์16/08/2561  31/12/2565
16 น.ส. ญาดานุช ตั้นซ้าย22/03/2564  31/12/2566
17 นาย ฐิติพัฒน์ ทวีสิน27/05/2558  31/12/2566
18 นาย ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล18/11/2558บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด11/04/256531/12/2566
19 นาง ณัฐพัชร ต้นกิตติรัตนากุล18/08/2565บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด18/08/256531/12/2567
20 น.ส. ณัฐรินีย์ จิระองค์การ22/05/2555  31/12/2565
21 น.ส. ณัฐรี พนัสสุทรากร19/05/2552บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี25/03/255631/12/2566
22 นาง ทิพาพรรณ ภัทรวิกรม12/03/2552บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด08/04/255231/12/2566
23 น.ส. ธนิตา บุญเรือง28/03/2565บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด26/07/256531/12/2567
24 น.ส. ธัญญาพร ตั้งอุทัยสุข11/01/2564บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด11/01/256431/12/2566
25 นาย นล สว่างแจ้ง10/06/2565  31/12/2567
26 นาย นวบูลย์ ทององอาจ21/08/2562บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด21/08/256231/12/2566
27 น.ส. นิชานันท์ สิริปิยพนธ์03/08/2563  31/12/2565
28 นาง นิดาวรรณ สุขประดิษฐ์08/07/2562บมจ. บลจ. กรุงไทย09/07/256231/12/2566
29 นาย นิธิภูมิ เดชะศาศวัต20/06/2559  31/12/2565
30 น.ส. บัณฑิตา แสงมณีเสถียร25/03/2564บลจ. กสิกรไทย จำกัด25/03/256431/12/2566
31 น.ส. เบญจมาฑฐ์ จรูญวงศ์นิรมล08/11/2559บลจ. บัวหลวง จำกัด27/12/256031/12/2565
32 นาย ปรวุฒิ สมบัติ18/07/2560  31/12/2566
33 น.ส. ปริภัทร วิลามาศ24/01/2562บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด24/01/256231/12/2566
34 นาย พงษ์พันธุ์ กรรณสูต16/01/2560  31/12/2566
35 น.ส. พรทิพย์ โตกทองคำ21/04/2558  31/12/2566
36 น.ส. พรทิพย์ บำรุงชาติอุดม23/08/2562  31/12/2566
37 นาย พิตตินันท์ รมณีย์กชกร27/11/2556บลจ. กสิกรไทย จำกัด09/11/255831/12/2566
38 นาย พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์21/04/2552บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด03/02/256431/12/2566
39 นาย พิสิฐ โรจน์เลิศจรรยา30/01/2558  31/12/2566
40 น.ส. พีรญา วรรณคีรี30/06/2557บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด29/08/255931/12/2567
41 นาย พุท ตุลยกุล13/06/2559  31/12/2565
42 น.ส. เพียงดาว วัฒนายากร27/11/2556  31/12/2566
43 นาย ไพรัช มิคะเสน24/04/2552บมจ. บลจ. กรุงไทย01/01/255331/12/2566
44 น.ส. ภัคชาภา วงศ์เกษมสกุล21/08/2562บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี26/04/256431/12/2566
45 น.ส. ภัทรพร สุวรรณดี25/03/2564บลจ. กสิกรไทย จำกัด25/03/256431/12/2566
46 นาย ภูมิ ศรีเมฆารัตน์20/02/2561  31/12/2565
47 นาย เภรี อิชยพฤกษ์25/11/2564บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด25/11/256431/12/2566
48 นาย มณฑล จุนชยะ03/04/2552  31/12/2566
49 นาย ยุทธพล ลาภละมูล04/03/2559บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด24/06/255631/12/2567
50 น.ส. เย็นฤดี ซอเจริญทรัพย์16/04/2552บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด03/09/255631/12/2566
51 นาย รัศมิทัต พรคงเจริญ16/12/2559บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด16/12/256231/12/2567
52 น.ส. ลลิตา อุ้ยนอง21/08/2562  31/12/2566
53 นาย วรนนท์ อัศวกิตติเมธิน27/02/2560  31/12/2566
54 นาย วสุ หาญนันทอนันต์06/07/2561  31/12/2565
55 นาย วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล03/04/2552บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด11/07/256531/12/2566
56 น.ส. ศศนันท์ สิรวิชญ์29/03/2565บลจ. กสิกรไทย จำกัด29/03/256531/12/2567
57 น.ส. ศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ24/04/2552บลจ. บัวหลวง จำกัด20/08/255531/12/2566
58 น.ส. สิรยา ศรีเกษมวงศ์04/07/2565บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด04/07/256531/12/2567
59 นาย สุทธิพันธ์ กรีมหา21/06/2553บลจ. พรินซิเพิล จำกัด23/04/255731/12/2567
60 นาย สุธนิน เทพอารักษ์30/01/2558  31/12/2566
61 นาย สุธิพงษ์ บุษบงค์18/03/2565  31/12/2567
62 น.ส. สุนิดา มีชูกุล13/02/2561บลจ. กสิกรไทย จำกัด15/03/256131/12/2565
63 นาย สุรเดช เกียรติธนากร17/09/2562บลจ. กสิกรไทย จำกัด17/09/256231/12/2566
64 นาง แสงดาว สีตลารมณ์12/06/2557  31/12/2565
65 น.ส. หทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์16/05/2559บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี14/06/255931/12/2567
66 นาง หยดพลอย จ.คุโนปกรณ์22/03/2564บลจ. กสิกรไทย จำกัด22/03/256431/12/2566
67 นาย อนุชิต เกษตระกูล27/10/2563บมจ. บลจ. กรุงไทย27/10/256331/12/2565
68 น.ส. อรนุช อัศวปรีชา24/04/2552บลจ. วรรณ จำกัด25/01/254831/12/2566
69 น.ส. อรอนงค์ ชัยธง24/07/2558  31/12/2566
70 นาย อลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร29/05/2552บลจ. วรรณ จำกัด20/11/255531/12/2566
71 นาย อิสสระ มีชำนาญ27/07/2552  31/12/2566
72 นาย เอกกมล ณ. ระนอง16/02/2554บมจ. บลจ. กรุงไทย11/09/255731/12/2566
กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผู้บริหาร
73 นาย มนรัฐ ผดุงสิทธิ์29/10/2562บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด29/10/256231/12/2567
74 นาย ยิ่งยง เจียรวุฑฒิ27/09/2565บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด27/09/256531/12/2567
75 นาง สุภาพร ลีนะบรรจง04/10/2564บลจ. กรุงศรี จำกัด04/10/256431/12/2566
ผู้ที่ถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
76 นาย มาริศวน์ ท่าราบ15/02/2555   
77 นาย บุริม ชมภูพล15/02/2555   
78 นาย ยิ่งอนันต์ วงศ์ศิริเดช20/05/2560   

ปรับปรุงล่าสุด 4 ตุลาคม 2565
สอบทานล่าสุด 4 ตุลาคม 2565