สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
ทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลวันที่ได้รับความเห็นชอบบริษัทที่แต่งตั้งวันที่แต่งตั้งมีผลวันที่หมดอายุ/ อบรมภายใน
1 น.ส. กมลวรรณ สธนนิศกุล06/10/2560บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี06/10/256031/12/2562
2 นาย กรวิภพ มณฑารพ27/06/2560บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด25/01/255931/12/2562
3 นาย กรวิภพ มณฑารพ27/06/2560บมจ. ธ. ไทยพาณิชย์01/10/256131/12/2562
4 น.ส. กวิสรา ทิศาดลดิลก25/06/2561บลจ. ภัทร จำกัด25/06/256131/12/2563
5 นาย กัณฑสิทธิ์ ยงกฤตมุข02/08/2556บลจ. กสิกรไทย จำกัด09/11/255831/12/2562
6 นาย กาจพงศ์ พงศ์พนรัตน์02/06/2554บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด16/06/255431/12/2562
7 นาย เขมชาติ สุวรรณกุล04/05/2555บลจ. กสิกรไทย จำกัด15/01/256131/12/2563
8 นาย เขมทัต ศรทัตต์24/04/2552บลจ. บัวหลวง จำกัด21/05/255631/12/2562
9 น.ส. เขมิกา วณิชชาธรรมกุล26/02/2561บลจ. กสิกรไทย จำกัด26/02/256131/12/2563
10 นาย จักรภัทร กุมภานนท์09/12/2552บลจ. กรุงศรี จำกัด01/09/255931/12/2562
11 นาง จันทนา กาญจนาคม09/08/2554บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด26/08/255431/12/2562
12 นาย จุมพล สายมาลา15/08/2556บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด01/01/255931/12/2561
13 นาย จุลจักร โอภานุรักษ์11/01/2560บลจ. บัวหลวง จำกัด23/01/256031/12/2562
14 น.ส. ชลลดา สิทธิกรโสมนัส02/11/2559บมจ. บลจ. กรุงไทย02/11/255931/12/2563
15 นาง ชวินดา หาญรัตนกูล24/04/2552บมจ. บลจ. กรุงไทย01/01/255331/12/2563
16 นาง โชติกา สวนานนท์16/08/2561  31/12/2563
17 นาย ฐิติพัฒน์ ทวีสิน27/05/2558  31/12/2562
18 นาย ณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล18/11/2558บลจ. ภัทร จำกัด18/11/255831/12/2562
19 น.ส. ณัฐรินีย์ จิระองค์การ22/05/2555  31/12/2561
20 น.ส. ณัฐรี พนัสสุทรากร19/05/2552บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี25/03/255631/12/2562
21 นาง ทิพาพรรณ ภัทรวิกรม12/03/2552บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด08/04/255231/12/2562
22 นาย ธนะรัชต์ บุญญะโกศล27/07/2552  31/12/2562
23 น.ส. ธัญญาพร ตั้งอุทัยสุข30/07/2553บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด01/08/256031/12/2561
24 นาย ธีรัชย์ ประทุมสุวรรณ25/05/2560บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด25/05/256031/12/2562
25 นาย นล สว่างแจ้ง18/03/2552  31/12/2562
26 นาย นิธิภูมิ เดชะศาศวัต20/06/2559บลจ. บัวหลวง จำกัด20/06/255931/12/2563
27 นาย บุตรา โทบุรี24/10/2560บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี24/10/256031/12/2562
28 น.ส. เบญจมาฑฐ์ จรูญวงศ์นิรมล08/11/2559บลจ. บัวหลวง จำกัด27/12/256031/12/2563
29 นาย ปรวุฒิ สมบัติ18/07/2560บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด18/07/256031/12/2562
30 นาย พงษ์พันธุ์ กรรณสูต16/01/2560  31/12/2562
31 น.ส. พรทิพย์ โตกทองคำ21/04/2558  31/12/2562
32 นาง พัทธนันท์ พุทธวงศ์ชุติ19/05/2552  31/12/2562
33 น.ส. พิจิตตรา ไตรรัตนธาดา12/02/2558บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด12/02/255831/12/2562
34 นาย พิตตินันท์ รมณีย์กชกร27/11/2556บลจ. กสิกรไทย จำกัด09/11/255831/12/2562
35 นาย พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์21/04/2552บลจ. ทหารไทย จำกัด15/05/255231/12/2562
36 นาย พิสิฐ โรจน์เลิศจรรยา30/01/2558บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี30/01/255831/12/2562
37 น.ส. พีรญา วรรณคีรี30/06/2557บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด29/08/255931/12/2561
38 นาย พุฒิพัฒน์ ต้นกิตติรัตนากุล02/04/2561  31/12/2563
39 นาย พุท ตุลยกุล13/06/2559  31/12/2561
40 น.ส. เพียงดาว วัฒนายากร27/11/2556  31/12/2562
41 นาย ไพรัช มิคะเสน24/04/2552บมจ. บลจ. กรุงไทย01/01/255331/12/2562
42 นาย ภูมิ ศรีเมฆารัตน์20/02/2561บลจ. กสิกรไทย จำกัด20/02/256131/12/2563
43 นาย ภูมิสรวล อร่ามเจริญ20/02/2558  31/12/2562
44 นาย มณฑล จุนชยะ03/04/2552  31/12/2562
45 น.ส. เย็นฤดี ซอเจริญทรัพย์16/04/2552บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด03/09/255631/12/2562
46 นาย รัศมิทัต พรคงเจริญ16/12/2559บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด08/05/256131/12/2561
47 นาย วรนนท์ อัศวกิตติเมธิน27/02/2560บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด27/02/256031/12/2562
48 น.ส. วริศรา เตชะกุลวิโรจน์27/03/2552บลจ. บัวหลวง จำกัด25/09/255131/12/2562
49 นาย วสุ หาญนันทอนันต์06/07/2561บลจ. กสิกรไทย จำกัด06/07/256131/12/2563
50 นาย วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล03/04/2552บลจ. ธนชาต จำกัด31/05/255431/12/2562
51 น.ส. ศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ24/04/2552บลจ. บัวหลวง จำกัด20/08/255531/12/2562
52 นาย สมจินต์ ศรไพศาล01/01/2555บลจ. ทหารไทย จำกัด27/02/255531/12/2562
53 นาย สมิทธ์ พนมยงค์29/05/2557  31/12/2561
54 นาย สุขวัฒก์ ภวสันต์05/07/2559  31/12/2561
55 นาย สุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ27/03/2552  31/12/2562
56 นาย สุทธิพันธ์ กรีมหา21/06/2553บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด23/04/255731/12/2563
57 นาย สุธนิน เทพอารักษ์30/01/2558บลจ. กสิกรไทย จำกัด08/07/255931/12/2562
58 น.ส. สุนิดา มีชูกุล13/02/2561บลจ. กสิกรไทย จำกัด15/03/256131/12/2563
59 น.ส. แสงดาว ใจบุญสวัสดิ์12/06/2557  31/12/2563
60 น.ส. หทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์16/05/2559บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี14/06/255931/12/2563
61 น.ส. หยดพลอย อนันตชัย18/02/2557  31/12/2561
62 นาย อภิเชษฐ์ ฤทธิ์สุวรรณ27/03/2552บลจ. บัวหลวง จำกัด06/05/255231/12/2562
63 น.ส. อรนุช อัศวปรีชา24/04/2552บลจ. วรรณ จำกัด25/01/254831/12/2562
64 น.ส. อรอนงค์ ชัยธง24/07/2558บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด24/07/255831/12/2562
65 น.ส. อริศรา คงสว่าง25/08/2560บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด25/08/256031/12/2562
66 นาย อลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร29/05/2552บลจ. วรรณ จำกัด20/11/255531/12/2562
67 นาย อิสสระ มีชำนาญ27/07/2552  31/12/2562
68 นาย เอกกมล ณ. ระนอง16/02/2554บมจ. บลจ. กรุงไทย11/09/255731/12/2562
กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผู้บริหาร
69 นาย ยุทธพล ลาภละมูล04/03/2559บลจ. ภัทร จำกัด24/06/255631/12/2561
70 น.ส. ศิริพร สินาเจริญ10/11/2559บลจ. กรุงศรี จำกัด10/11/255931/12/2561
ผู้ที่ถูกเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ
71 นาย มาริศวน์ ท่าราบ15/02/2555   
72 นาย บุริม ชมภูพล15/02/2555   
73 นาย ยิ่งอนันต์ วงศ์ศิริเดช20/05/2560   

ปรับปรุงล่าสุด 21 ตุลาคม 2561
สอบทานล่าสุด 21 ตุลาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map