สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Default
รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลบริษัทที่แต่งตั้งวันที่แต่งตั้งมีผล
1 นาย กรวิภพ มณฑารพบลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด25/01/2559
2 นาย กฤษณ์ ณ สงขลาบมจ. บลจ. กรุงไทย19/01/2558
3 นาย กิติกร ติวาพรบมจ. ธ. ไทยพาณิชย์01/04/2561
4 นาย ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์บลจ. กสิกรไทย จำกัด24/09/2556
5 นาย ชัยพร ดิเรกโภคาบลจ. กสิกรไทย จำกัด19/09/2556
6 นาย ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัยบลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด01/10/2561
7 น.ส. นพวรรณ แสวงกิจบลจ. บัวหลวง จำกัด01/04/2558
8 น.ส. เบญจมาฑฐ์ จรูญวงศ์นิรมลบลจ. บัวหลวง จำกัด27/12/2560
9 น.ส. พิจิตตรา ไตรรัตนธาดาบลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด23/02/2558
10 นาย ภควัต เมธีไตรรัตน์บมจ. บลจ. กรุงไทย18/12/2560
11 น.ส. ศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศบลจ. บัวหลวง จำกัด22/01/2556
12 น.ส. สุนิดา มีชูกุลบลจ. กสิกรไทย จำกัด28/10/2556
13 น.ส. หทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี14/06/2559
กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผู้บริหาร
14 นาง ชวินดา หาญรัตนกูลบมจ. บลจ. กรุงไทย04/05/2559

ปรับปรุงล่าสุด 21 ตุลาคม 2561
สอบทานล่าสุด 21 ตุลาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ www.sec.or.th 2556 Privacy Policy | Disclaimer | Site Map