รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลบริษัทที่แต่งตั้งวันที่แต่งตั้งมีผล
1 น.ส. กวิสรา ทิศาดลดิลกบลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด16/06/2565
2 นาง ชวินดา หาญรัตนกูลบมจ. บลจ. กรุงไทย04/05/2559
3 นาย ชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์บลจ. กสิกรไทย จำกัด24/09/2556
4 นาย ชัยพร ดิเรกโภคาบลจ. กสิกรไทย จำกัด19/09/2556
5 นาย ณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัยบลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด01/10/2561
6 น.ส. นพวรรณ แสวงกิจบลจ. บัวหลวง จำกัด01/04/2558
7 นาง นิดาวรรณ สุขประดิษฐ์บมจ. บลจ. กรุงไทย11/07/2562
8 น.ส. เบญจมาฑฐ์ จรูญวงศ์นิรมลบลจ. บัวหลวง จำกัด27/12/2560
9 นาย ภควัต เมธีไตรรัตน์บมจ. บลจ. กรุงไทย18/12/2560
10 น.ส. ศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศบลจ. บัวหลวง จำกัด22/01/2556
11 น.ส. สุนิดา มีชูกุลบลจ. กสิกรไทย จำกัด28/10/2556
12 น.ส. หทัยรัตน์ ชินเวชกิจวานิชย์บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี14/06/2559
13 นาย อนุชิต เกษตระกูลบมจ. บลจ. กรุงไทย28/10/2563

ปรับปรุงล่าสุด 4 ตุลาคม 2565
สอบทานล่าสุด 4 ตุลาคม 2565