วิดีโอสาธิตการใช้งานระบบ / Tutorial clip

1. การลงทะเบียน / Registration

   

2. จัดการตำแหน่งผู้มีหน้าที่รายงาน / Manage reporter's position

   

3. จัดการรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง / Manage related entity

   

4. การยื่นแบบรายงาน / Submit Form 59

   


คำอธิบายในการกรอกแบบรายงาน 59

Instructions for filling out Form 59

คำอธิบายในการกรอกแบบฟอร์ม 59 จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานมีความเข้าใจวิธีการกรอกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อย่างไรก็ดี เพื่อให้การจัดทำรายงานดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ผู้มีหน้าที่รายงานควรศึกษาและทำความเข้าใจ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 38/2561 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ("ประกาศที่ สจ. 38/2561")


The following instructions for filling out Form 59 are provided for general understanding. Reporters on changes of securities and derivatives holding are advised to consult the Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. Sor Jor. 38/2561 Re: Preparation of Report on Changes in the Securities and Derivatives Holding of Directors, Executives, Auditors, Plan Preparers and Plan Administrators carefully to ensure complete and accurate reporting on such changes


1. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามแบบ 59 ของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ในส่วนของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม ที่กำหนดไว้ในประกาศที่ สจ. 38/2561 และให้หมายรวมถึง การรายงานในกรณีที่มีบุคคลอื่นใดถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ การรายงานกรณีที่ มีบุคคลอื่น (nominee) ถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้แทนนั้นให้ระบุรายการดังกล่าวแยกต่างหากจากกรณีถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเองโดยตรงด้วย

The reporting on changes to the securities and derivatives holding (Form 59) of director, executive, auditor, plan preparer, plan administrator, spouse, cohabiting couple, minor child of the aforesaid persons, legal entity in which the reporter, spouse or cohabiting couple and minor children collectively hold shares at an amount exceeding 30 percent of the total voting rights as the largest shareholder(s) in such legal entity shall include the securities and derivatives holding and changes thereof by nominees of the aforesaid persons. (Specify nominees’ report separately from the direct holding of the aforesaid persons);

 

2. ในกรณีที่มีการได้มาและจำหน่ายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันเดียวกัน ให้แสดงยอดรวมของจำนวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มาแยกจากจำนวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่จำหน่าย รวมทั้งแสดงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้มา และจำหน่ายในแต่ละกรณีด้วย (กรณีจำหน่ายให้แสดงจำนวนและราคาหลักทรัพย์ไว้ในวงเล็บ)

In case of a same-day acquisition and disposition of securities and derivatives, the total amounts and the weighted average prices thereof shall be reported separately with such information on the disposition’s side put in bracket;

 

3. กรณีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ระบุวิธีการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การซื้อในตลาดหลักทรัพย์ การซื้อนอกตลาดหลักทรัพย์ การรับโอนหลักทรัพย์ และการรับคืนหลักทรัพย์จากการให้ยืม เป็นต้น

    กรณีการจำหน่ายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ระบุวิธีการจำหน่ายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น การขายในตลาดหลักทรัพย์ การขายนอกตลาดหลักทรัพย์ การโอนหลักทรัพย์ และการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

In case of an acquisition of securities and derivatives, specify the method of such acquisition, for example, purchase on the Stock Exchange, over-the-counter purchase, acceptance of securities transfer, and receipt of returned securities from the borrower, etc.

    In case of a disposition of securities and derivatives, specify the method of such disposition, for example, selling on the Stock Exchange, selling off the Stock Exchange, transferring securities, lending securities, etc;

 

4. ในกรณีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนเป็นการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยวางหลักประกัน (margin account) ขอให้ระบุให้ชัดเจน

Clearly specify if a purchase, sale, transfer or acceptance of transfer is made in a margin account;

 

5. กรณีที่เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. การขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาซื้อขายต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่มีการขายหลักทรัพย์นั้น
 2. การขายหลักทรัพย์ในกระดาน Big Lot
 3. การโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บุคคลอื่นโดยไม่มีค่าตอบแทน

    ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับโอนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และความสัมพันธ์กับบุคคลดังกล่าว เช่น

 • ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นบุคคลในครอบครัว เช่น บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น
 • ความสัมพันธ์ในลักษณะที่มีอำนาจควบคุมหรือบังคับบัญชา เช่น เป็นนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างของผู้ซื้อหรือรับโอนหลักทรัพย์ เป็นต้น
 • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นพันธมิตรร่วมทุน หรือคู่ค้า เป็นต้น
 • ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น ๆ

    ในกรณีที่มีผู้ซื้อหรือผู้รับโอนหลายคนในการจำหน่ายวันเดียวกัน ให้ระบุจำนวนหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ซื้อหรือผู้รับโอนแต่ละคนได้ไปด้วย ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อผู้ซื้อหรือผู้รับโอน ให้แสดงเหตุผลประกอบ

In the case of:

 1. selling off the Stock Exchange at a lower price than the lowest selling price of such securities on the Stock Exchange on that day;
 2. selling through a big lot; or
 3. transferring the securities and derivatives to others without consideration;

    the reporter shall specify the name of the purchaser or the transferee and the relationship with the director, executive, auditor, spouse or cohabiting couple and minor child of such persons such as:

 • family members, e.g., father, mother, brother or sister of full blood, brother or sister of half-blood, grandfather, grandmother, uncle, aunt, etc;
 • relationship where one has control over or is able to exert influence on the other, e.g., director, executive, auditor or spouse of such persons is the employer of the purchaser / transferor of the securities;
 • business relationship, e.g., strategic partner, trade partner, etc;
 • other forms of relationship. Specify.

    In case of two or more transactions executed on the same day, the reporter shall specify the total amount of securities and derivatives that each purchaser or transferee acquired. If the name of the purchaser or the transferee is unknown, the reporter must explain the reason(s) for such unavailability.