สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายธีทัต แซ่เฮ้ง

สังกัด
ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะไม่มีสังกัด {{person.CompanyName_TH || "ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เพราะไม่มีสังกัด"}}
* กำลังถูกสั่งพัก ** เปิดเผยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ประเภทการได้รับความเห็นชอบ

สถานะปัจจุบัน
ไม่พบข้อมูลการได้รับความเห็นชอบในปัจจุบัน
ประเภทการได้รับความเห็นชอบ
เลขทะเบียน
ตั้งแต่วันที่
หมดอายุวันที่
{{o.LicenseType_TH}}
{{o.ProfLicenseNo}}
{{o.EfftDate | date: 'dd/MM/yyyy'}}
{{o.ExpDate | date: 'dd/MM/yyyy'}}
เลขทะเบียน
{{o.ProfLicenseNo}}
ตั้งแต่วันที่
{{o.EfftDate | date: 'dd/MM/yyyy'}}
หมดอายุวันที่
{{o.ExpDate | date: 'dd/MM/yyyy'}}
ความเห็นชอบที่เคยได้รับ
ไม่พบข้อมูลการได้รับความเห็นชอบในอดีต
ประเภทการได้รับความเห็นชอบ
เลขทะเบียน
ตั้งแต่วันที่
หมดอายุวันที่
{{o.LicenseType_TH}}
{{o.ProfLicenseNo}}
{{o.EfftDate | date: 'dd/MM/yyyy'}}
{{o.ExpDate | date: 'dd/MM/yyyy'}}
เลขทะเบียน
{{o.ProfLicenseNo}}
ตั้งแต่วันที่
{{o.EfftDate | date: 'dd/MM/yyyy'}}
หมดอายุวันที่
{{o.ExpDate | date: 'dd/MM/yyyy'}}

ประวัติการถูกลงโทษ

ไม่พบข้อมูล
หมายเหตุ : ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษ จะเปิดเผยตามประเภทของการบังคับใช้กฎหมายและระดับความร้ายแรงของการกระทำความผิด เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีปฏิทิน แต่ไม่เกิน 10 ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีความผิดอาญาถึงที่สุดเกินกว่ากำหนดระยะเวลาการเปิดเผย จะเปิดเผยต่อไปอีก 6 เดือน