สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

SEC Check First

SEC Check First คืออะไร
ค้นหารายชื่อผู้ให้บริการในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. รวมถึงค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน (หลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล)
ค้นหารายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต/จดทะเบียน/ความเห็นชอบที่อยู่ใน Investor Alert
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่