สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

License Check

Licence Check คืออะไร ???
ค้นหารายชื่อผู้ให้บริการในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ทั้งประเภท บุคคล และนิติบุคคล เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน
ตรวจเช็คข้อมูลของผู้ให้บริการ อาทิ การได้รับความเห็นชอบ (บุคคล) ข้อมูลการได้รับใบอนุญาต (นิติบุคคล) ประวัติการกระทำผิด เพื่อเลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของเรา