สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Printed on 27 June 2022 06:21

Financial Statement (Full version)
INOUE RUBBER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Finanacial Statements ( 24 record(s) found)
YearStatusTypePeriodAs OfAuditFinancial StatementMD&AFinancial Statement Revise
2022ReviewedCompanyQ231/03/2022   
2022ReviewedConsolidatedQ231/03/2022   
2022ReviewedCompanyQ131/12/2021   
2022ReviewedConsolidatedQ131/12/2021   
2021 CompanyYear30/09/2021   
2021 ConsolidatedYear30/09/2021   
2021ReviewedCompanyQ330/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedConsolidatedQ330/06/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedCompanyQ231/03/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedConsolidatedQ231/03/2021Unqualified opinion  
2021ReviewedCompanyQ131/12/2020   
2021ReviewedConsolidatedQ131/12/2020   
2020 CompanyYear30/09/2020   
2020 ConsolidatedYear30/09/2020   
2020ReviewedCompanyQ330/06/2020Unqualified opinion with an emphasis of matters /Others 
2020ReviewedConsolidatedQ330/06/2020Unqualified opinion with an emphasis of matters /Others 
2020ReviewedCompanyQ231/03/2020Unqualified opinion with an emphasis of matters 
2020ReviewedConsolidatedQ231/03/2020Unqualified opinion with an emphasis of matters 
2020ReviewedCompanyQ131/12/2019Unqualified opinion 
2020ReviewedConsolidatedQ131/12/2019Unqualified opinion 
2019 CompanyYear30/09/2019Unqualified opinion 
2019 ConsolidatedYear30/09/2019Unqualified opinion 
2019ReviewedCompanyQ330/06/2019Unqualified opinion 
2019ReviewedConsolidatedQ330/06/2019Unqualified opinion 

Last updated on 26 June 2022