สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 30 กันยายน 2563 05:43

Company Profile บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ค้นหาบริษัท

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล Sustainability Development
CG Score 1/
คะแนน CG
AGM Level 2/
คะแนน AGM
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
n/a
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
ลักษณะธุรกิจ 5/
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจ ผลิต ทำการตลาด จำหน่าย และบริหารจัดการการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มบำรุงกำลังและเครื่องดื่มอื่น ๆ อย่างครบวงจร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@24 ส.ค. 2563)จำนวนหุ้น%
1.บริษัท เสถียรธรรมโฮลดิ้ง จำกัด250,064,50025.01
2.น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ210,000,00021.00
3.นาย ยืนยง โอภากุล70,480,0007.05
4.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด50,407,2095.04
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH45,161,4004.52
6.นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล30,329,8003.03
7.นาง ลินจง โอภากุล26,145,8002.61
8.นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์25,974,1002.60
9.นาง วงดาว ถนอมบูรณ์เจริญ18,152,7001.82
10.น.ส. ณิชา โอภากุล15,000,0001.50
คณะกรรมการตำแหน่ง
1.นาย เสถียร เศรษฐสิทธิ์ประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.น.ส. ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญรองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3.นาย ยืนยง โอภากุลกรรมการ
4.นาย กมลดิษฐ สมุทรโคจรกรรมการ
5.นาย ร่มธรรม เศรษฐสิทธิ์กรรมการ
6.น.ส. ณัฐชนก วงษ์สวัสดิ์กรรมการ
7.นาง เสาวนีย์ กมลบุตรกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.นาย คณิต แพทย์สมานกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9.น.ส. อุรวี เงารุ่งเรืองกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10.พลโท ศิริพงษ์ วงศ์ขันตีกรรมการอิสระ
11.นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลยกรรมการอิสระ
ข้อมูลเบื้องต้น 5/
รายการรายละเอียด
ที่อยู่393 อาคาร 393 สีลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.10500
เบอร์โทรศัพท์0-2636-6111
เบอร์โทรสาร0-2636-7949
URLwww.carabaogroup.com
ข้อมูลผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์-
เลขานุการบริษัทนายวรัญชัย  เจนศิริวณิชย์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
งบการเงินฉบับย่อ และข้อมูลทางการเงิน 5/
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
ยอดขายสุทธิ8,568.487,114.2914,933.0114,462.5412,904.24
รายได้อื่น57.4056.12118.80134.89163.53
รวมรายได้8,625.887,170.4115,051.8214,597.4313,067.77
ต้นทุนขาย5,012.924,515.109,122.579,813.218,839.65
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร1,491.611,397.682,752.563,332.693,119.21
รวมค่าใช้จ่าย6,504.535,920.4411,886.8213,161.9911,958.86
EBITDA2,452.671,516.803,700.931,900.391,372.13
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย331.31266.83535.93464.95263.21
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้2,121.361,249.973,164.991,435.441,108.92
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ1,682.28971.612,506.461,158.571,245.81
กำไรต่อหุ้น (บาท)1.680.972.511.161.25
งบกระแสเงินสด (ลบ.)6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน2,318.181,155.512,956.841,290.21285.99
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน-402.83-308.04-432.44-2,044.62-2,430.82
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน-1,992.52-605.37-1,714.44777.001,551.17
เงินสดสุทธิ-77.16242.10809.9622.59-593.66
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)6M/2563 
(01/01/63 
-30/06/63) 
6M/2562 
(01/01/62 
-30/06/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด868.19388.23961.95137.60146.77
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ1,182.31959.481,140.32906.60959.86
สินค้าคงเหลือ1,239.72966.67991.62887.13656.27
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน3,417.952,841.843,197.412,477.192,159.20
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ10,952.2310,955.6410,872.3711,090.309,608.94
รวมสินทรัพย์15,362.7814,516.7614,780.0414,319.9212,519.92
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม1,095.00339.586.76275.00845.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ1,663.221,719.391,446.721,809.901,897.20
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี1,470.682,120.491,990.43401.25300.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน4,910.464,402.803,777.282,764.443,206.58
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน1,220.982,418.412,284.394,190.772,308.03
รวมหนี้สิน6,131.446,821.216,061.676,955.215,514.61
ทุนจดทะเบียน1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า1,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น3,962.983,962.983,962.983,962.983,962.98
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น63.4963.4963.4963.49432.17
กำไร(ขาดทุน)สะสม4,118.932,611.653,636.652,240.041,774.59
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย-----
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่9,017.827,533.228,565.817,176.837,113.78
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย213.53162.33152.55187.88-108.48
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติYTD
29 ก.ย. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น)1,000.00 1,000.00 1,000.00 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)120,500.00 84,000.00 30,750.00 
ราคา (บาท/หุ้น)120.50 84.00 30.75 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)9.02 7.77 6.66 
P/BV (X)13.36 10.81 4.62 
P/E (X)37.46 37.90 35.96 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%)108.39 113.13 90.92 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)558.30 313.25 216.43 
Beta1.27 1.62 1.76 
 
อัตราผลตอบแทนYTD 2562 2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%)43.45 173.17 -61.92 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)1.41 0.95 2.76 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร0.65 0.50 0.82 
นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ แนวปฏิบัติในการจ่ายเงินปันผลในอดีตอาจมิได้เป็นการแสดงถึงแนวทางการจ่ายในอนาคต

ข้อมูล CG Score ประจำปี 2562 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ข้อมูล AGM ประจำปี 2562 จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563) มิถุนายน 2 กลุ่ม คือ
  • ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
  • ได้รับการรับรอง CAC
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ข้อมูลรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2561 ประกอบด้วย
  • บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Thailand Sustainability Investment: THSI (SET) และ THSI (mai)
  • บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดย Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ข้อมูลทางการเงิน / ลักษณะธุรกิจ / ที่อยู่ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการ / ข่าวการเปิดเผยธุรกรรมที่สำคัญและรายการที่เกี่ยวโยง / Opportunity day เป็นของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงและรับทราบว่าลิขสิทธิ์ข้อมูลดังกล่าวเป็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถใช้งานเพื่อการศึกษา หรือการลงทุนส่วนตัวเท่านั้น ในกรณีที่ใช้งานข้อมูลในเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์ฯ e-mail: infoproducts@set.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 29 กันยายน 2563