สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 12:26

Company Profile บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ค้นหาบริษัท

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล Sustainability Development
CG Score 1/
คะแนน CG
AGM Level 2/
คะแนน AGM
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
ประกาศเจตนารมณ์
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
ลักษณะธุรกิจ 5/
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ บริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี 2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้ 3) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ และเน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดา โดยเป็นการ spin off มาจาก JMART
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@08 พ.ค. 2563)จำนวนหุ้น%
1.บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)469,593,47452.85
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด31,994,8273.60
3.นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา30,061,9003.38
4.นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์20,000,0002.25
5.กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3013,755,2001.55
6.น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา12,226,9001.38
7.นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร10,060,0001.13
8.นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์7,960,0200.90
9. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT6,413,7000.72
10. JP MORGAN SECURITIES PLC6,097,0000.69
คณะกรรมการตำแหน่ง
1.นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาประธานกรรมการ
2.นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3.นาย ปิยะ พงษ์อัชฌากรรมการ
4.น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌากรรมการ
5.นาย เริงชัย อิงคภากรกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.นาย ครรชิต ควะชาติกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7.นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูลกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้น 5/
รายการรายละเอียด
ที่อยู่325/7 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240
เบอร์โทรศัพท์0-2308-9999
เบอร์โทรสาร0-2308-9900, 0-2308-9941
URLhttp://www.jmtnetwork.co.th
ข้อมูลผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายสุทธิรักษ์  ตรัยชิรอาภรณ์
เลขานุการบริษัทนายวงศกร  กิตติตระกูลกาล
งบการเงินฉบับย่อ และข้อมูลทางการเงิน 5/
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล362.810.481,294.541.224.46
- จากสินเชื่อและเงินฝาก-----
รายได้จากการดำเนินการอื่น403.49558.351,256.201,884.601,357.23
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม68.2041.14206.22133.6476.87
- ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย68.20-206.22--
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ294.61-40.661,088.33-132.41-72.42
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ49.76----
กำไรจากเงินลงทุน-6.4614.38--
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย398.64324.321,505.671,086.97785.41
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้249.70193.38838.86665.22499.41
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ206.81144.53681.36505.52396.13
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.230.160.770.601.06
งบกระแสเงินสด (ลบ.)3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน0.01152.94-1,435.85-920.36-704.62
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน-11.13-11.62-73.20-605.39153.31
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน1,357.02-54.731,134.541,706.36954.03
เงินสดสุทธิ1,345.8686.59-374.51180.61402.73
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
3M/2562 
(01/01/62 
-31/03/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด1,663.01778.74316.86694.53513.44
เงินลงทุนสุทธิ-380.13362.76360.08104.35
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ8,733.126,293.848,376.656,332.424,346.38
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้8,733.126,293.848,376.656,332.424,346.38
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-----
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ111.1082.7495.9873.82-
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ128.63141.07136.32122.4686.32
รวมสินทรัพย์12,089.078,456.6410,141.678,363.335,247.91
เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก764.37741.701,382.03809.91635.82
รวมหนี้สิน8,772.504,835.546,708.394,896.512,922.71
ทุนจดทะเบียน554.99554.99554.99554.99444.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า444.25444.00444.00444.00379.98
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น2,343.332,333.952,333.952,333.951,260.93
กำไร(ขาดทุน)สะสม521.34774.97609.81630.44490.67
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย---13.15-
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่3,279.933,552.993,395.583,395.562,325.20
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติYTD
11 ส.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
2561
28 ธ.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น)891.51 887.99 887.99 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)26,076.63 17,759.82 9,945.50 
ราคา (บาท/หุ้น)29.25 20.00 11.20 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)3.69 3.59 3.69 
P/BV (X)7.95 5.57 3.03 
P/E (X)35.07 28.93 21.00 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%)210.35 123.32 74.41 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)262.56 78.63 33.94 
Beta1.22 1.06 1.39 
 
อัตราผลตอบแทนYTD 2562 2561 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%)46.25 78.57 -27.74 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)1.98 3.70 2.90 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร0.69 1.14 0.77 
นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสาคัญ

ข้อมูล CG Score ประจำปี 2562 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ข้อมูล AGM ประจำปี 2562 จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563) มิถุนายน 2 กลุ่ม คือ
  • ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
  • ได้รับการรับรอง CAC
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ข้อมูลรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2561 ประกอบด้วย
  • บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Thailand Sustainability Investment: THSI (SET) และ THSI (mai)
  • บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดย Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ข้อมูลทางการเงิน / ลักษณะธุรกิจ / ที่อยู่ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการ / ข่าวการเปิดเผยธุรกรรมที่สำคัญและรายการที่เกี่ยวโยง / Opportunity day เป็นของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงและรับทราบว่าลิขสิทธิ์ข้อมูลดังกล่าวเป็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถใช้งานเพื่อการศึกษา หรือการลงทุนส่วนตัวเท่านั้น ในกรณีที่ใช้งานข้อมูลในเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์ฯ e-mail: infoproducts@set.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 12 สิงหาคม 2563