สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 19 มกราคม 2564 02:42

Company Profile บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ค้นหาบริษัท

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล Sustainability Development
CG Score 1/
คะแนน CG
AGM Level 2/
คะแนน AGM
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
ประกาศเจตนารมณ์
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
ลักษณะธุรกิจ 5/
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ บริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี 2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้ 3) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ และเน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดา โดยเป็นการ spin off มาจาก JMART
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@10 พ.ย. 2563)จำนวนหุ้น%
1.บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)512,553,72852.51
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด39,449,7694.04
3.น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี35,166,2003.60
4.นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา34,297,6763.51
5.นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์20,000,0002.05
6.น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา12,226,9001.25
7.กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3010,308,0001.06
8.นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร10,207,0001.05
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED9,433,8000.97
10. NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT7,764,1000.80
คณะกรรมการตำแหน่ง
1.นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาประธานกรรมการ
2.นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3.นาย ปิยะ พงษ์อัชฌากรรมการ
4.น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌากรรมการ
5.นาย เริงชัย อิงคภากรกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.นาย ครรชิต ควะชาติกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7.นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูลกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้น 5/
รายการรายละเอียด
ที่อยู่เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม.10240
เบอร์โทรศัพท์0-2308-9999
เบอร์โทรสาร0-2308-9900
URLhttp://www.jmtnetwork.co.th
ข้อมูลผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายสุทธิรักษ์  ตรัยชิรอาภรณ์
เลขานุการบริษัทนายวงศกร  กิตติตระกูลกาล
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
งบการเงินฉบับย่อ และข้อมูลทางการเงิน 5/
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล1,170.421.401,294.541.224.46
- จากสินเชื่อและเงินฝาก-----
รายได้จากการดำเนินการอื่น1,145.241,861.161,256.201,884.601,357.23
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม224.21144.29206.22133.6476.87
- ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย224.21144.29206.22--
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ946.21-142.891,088.33-132.41-72.42
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ148.96----
กำไรจากเงินลงทุน-21.9314.38--
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย1,097.011,120.691,505.671,086.97785.41
กำไรก่อนด/บ และภาษีเงินได้845.48597.58838.86665.22499.41
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ716.92482.62681.36505.52396.13
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.810.540.770.601.06
งบกระแสเงินสด (ลบ.)9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน-509.14-1,164.21-1,435.85-920.36-704.62
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน-104.2766.87-73.20-605.39153.31
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน3,533.72724.611,134.541,706.36954.03
เงินสดสุทธิ2,920.22-372.74-374.51180.61402.73
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)9M/2563 
(01/01/63 
-30/09/63) 
9M/2562 
(01/01/62 
-30/09/62) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
2560 
(01/01/60 
-31/12/60) 
เงินสด3,237.26318.84316.86694.53513.44
เงินลงทุนสุทธิ-388.31362.76360.08104.35
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ9,705.457,598.918,376.656,332.424,346.38
- เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้9,705.457,598.918,376.656,332.424,346.38
- หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-----
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ219.81102.6595.9873.82-
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ145.96146.07136.32122.4686.32
รวมสินทรัพย์14,835.779,418.0510,141.678,363.335,247.91
เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก440.48983.681,382.03809.91635.82
รวมหนี้สิน9,773.356,179.186,708.394,896.512,922.71
ทุนจดทะเบียน554.99554.99554.99554.99444.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า445.75444.00444.00444.00379.98
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น2,397.702,333.952,333.952,333.951,260.93
กำไร(ขาดทุน)สะสม630.27411.54609.81630.44490.67
หุ้นทุนรับซื้อคืน/หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย---13.15-
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่5,019.703,188.023,395.583,395.562,325.20
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติYTD
18 ม.ค. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น)996.32 976.09 887.99 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)37,611.05 35,139.29 17,759.82 
ราคา (บาท/หุ้น)37.75 36.00 20.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)5.63 5.63 3.59 
P/BV (X)7.49 7.00 5.57 
P/E (X)41.08 38.38 28.93 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%)7.70 302.79 123.32 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)247.06 280.53 78.63 
Beta1.00 1.03 1.06 
 
อัตราผลตอบแทนYTD 2563 2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%)4.86 80.00 78.57 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)1.37 1.47 3.70 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร0.76 0.76 1.14 
นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ

ข้อมูล CG Score ประจำปี 2562 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ข้อมูล AGM ประจำปี 2562 จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563) มิถุนายน 2 กลุ่ม คือ
  • ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
  • ได้รับการรับรอง CAC
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ข้อมูลรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2561 ประกอบด้วย
  • บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Thailand Sustainability Investment: THSI (SET) และ THSI (mai)
  • บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดย Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ข้อมูลทางการเงิน / ลักษณะธุรกิจ / ที่อยู่ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการ / ข่าวการเปิดเผยธุรกรรมที่สำคัญและรายการที่เกี่ยวโยง / Opportunity day เป็นของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงและรับทราบว่าลิขสิทธิ์ข้อมูลดังกล่าวเป็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถใช้งานเพื่อการศึกษา หรือการลงทุนส่วนตัวเท่านั้น ในกรณีที่ใช้งานข้อมูลในเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์ฯ e-mail: infoproducts@set.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 18 มกราคม 2564