สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 13 มิถุนายน 2564 23:53

Company Profile บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ค้นหาบริษัท

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล Sustainability Development
CG Score 1/
คะแนน CG
AGM Level 2/
คะแนน AGM
Thai-CAC 3/
Thai CAC 3/
ประกาศเจตนารมณ์
Thailand Sustainability Investment 4/
Thailand Sustainability Investment
n/a
ลักษณะธุรกิจ 5/
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ บริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการต่างๆ ซึ่งประสงค์จะให้บริษัทฯ ติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ ขอบเขตการให้บริการ ครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและจัดเก็บหนี้ รวมถึงงานด้านกฎหมาย ได้แก่ ฟ้องและสืบทรัพย์คดี 2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทต่างๆ และนำมาบริหารจัดเก็บหนี้ 3) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ และเน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดา โดยเป็นการ spin off มาจาก JMART
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@21 เม.ย. 2564)จำนวนหุ้น%
1.บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)591,416,82154.17
2.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด43,256,1693.96
3.นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา36,774,2543.37
4.น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี36,186,2003.31
5.นาย ณภัทร ปัญจคุณาธร12,700,0001.16
6.น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา12,226,9001.12
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED10,534,3000.96
8.นาย สมควร ชูวรรธนะปกรณ์8,600,8120.79
9.กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/307,770,4000.71
10.นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์7,760,0200.71
คณะกรรมการตำแหน่ง
1.นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยาประธานกรรมการ
2.นาย สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3.นาย ปิยะ พงษ์อัชฌากรรมการ
4.น.ส. ยุวดี พงษ์อัชฌากรรมการ
5.นาย เริงชัย อิงคภากรกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6.นาย ครรชิต ควะชาติกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7.นาย สมศักดิ์ อธิศัยตระกูลกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลเบื้องต้น 5/
รายการรายละเอียด
ที่อยู่เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้น 4-6 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม.10240
เบอร์โทรศัพท์0-2308-9999
เบอร์โทรสาร0-2308-9900
URLhttp://www.jmtnetwork.co.th
ข้อมูลผู้ติดต่อ
ผู้ติดต่อชื่อผู้ติดต่อ
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์นายสุทธิรักษ์  ตรัยชิรอาภรณ์
เลขานุการบริษัทนายวงศกร  กิตติตระกูลกาล
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
งบการเงินฉบับย่อ และข้อมูลทางการเงิน 5/
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ809.02764.403,190.752,524.561,868.67
 - รายได้ดอกเบี้ย468.66362.811,725.751,294.541.22
  - จากสินเชื่อและเงินฝาก-----
 - รายได้ค่านายหน้า-----
 - รายได้จากการดำเนินธุรกิจ - อื่น ๆ210.04232.78902.89655.68-
 รวมรายได้814.88766.303,206.832,536.361,885.83
ต้นทุน230.14276.091,032.951,111.53782.37
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น23.2049.76203.34--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร138.74105.08441.13394.14302.82
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ-----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้428.39317.901,523.611,045.07798.86
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่282.83206.811,047.04681.36505.52
กำไรต่อหุ้น (บาท)0.280.231.150.770.60
งบกระแสเงินสด (ลบ.)3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน-874.900.01-1,860.53-1,435.85-920.36
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน266.57-11.13-147.41-73.20-605.39
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน1,830.141,357.022,658.251,134.541,706.36
เงินสดสุทธิ1,221.811,345.90650.31-374.51180.61
งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)3M/2564 
(01/01/64 
-31/03/64) 
3M/2563 
(01/01/63 
-31/03/63) 
2563 
(01/01/63 
-31/12/63) 
2562 
(01/01/62 
-31/12/62) 
2561 
(01/01/61 
-31/12/61) 
เงินสด2,189.061,663.01967.08316.86694.53
เงินลงทุนสุทธิ---362.76360.08
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ11,633.538,563.1910,165.288,158.526,069.35
 - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้11,134.428,290.539,833.927,920.585,889.46
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ566.24111.10401.5195.9873.82
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ170.51128.63166.79136.32122.46
รวมสินทรัพย์16,228.9712,089.0714,270.4110,141.678,363.33
เงินกู้ยืมและเงินรับฝาก-199.0450.00844.93-
รวมหนี้สิน8,395.558,772.508,515.876,708.394,896.51
ทุนจดทะเบียน787.15554.99787.15554.99554.99
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า498.16444.25488.05444.00444.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น4,297.472,343.333,930.492,333.952,333.95
กำไร(ขาดทุน)สะสม1,242.18521.34959.36609.81630.44
หุ้นทุนรับซื้อคืน----13.15
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย-----
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่7,801.563,279.935,724.073,395.583,395.56
สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน
ข้อมูลสถิติYTD
11 มิ.ย. 2564
2563
30 ธ.ค. 2563
2562
30 ธ.ค. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น)1,091.79 976.09 887.99 
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)45,036.47 35,139.29 17,759.82 
ราคา (บาท/หุ้น)41.25 36.00 20.00 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)7.83 5.63 3.59 
P/BV (X)5.77 7.00 5.57 
P/E (X)40.10 38.38 28.93 
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%)86.28 302.79 123.32 
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)360.94 280.53 78.63 
Beta0.38 1.03 1.06 
 
อัตราผลตอบแทนYTD 2563 2562 
การเปลี่ยนแปลงของราคา (%)14.58 80.00 78.57 
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)1.88 1.47 3.70 
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร0.76 0.76 1.14 
นโยบายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ

ข้อมูล CG Score ประจำปี 2563 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ข้อมูล AGM ประจำปี 2563 จาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2564) มิถุนายน 2 กลุ่ม คือ
  • ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
  • ได้รับการรับรอง CAC
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ข้อมูลรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2563 ประกอบด้วย
  • บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Thailand Sustainability Investment: THSI (SET) และ THSI (mai)
  • บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการประเมินโดย Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ข้อมูลทางการเงิน / ลักษณะธุรกิจ / ที่อยู่ / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / กรรมการ / ข่าวการเปิดเผยธุรกรรมที่สำคัญและรายการที่เกี่ยวโยง / Opportunity day เป็นของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงและรับทราบว่าลิขสิทธิ์ข้อมูลดังกล่าวเป็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถใช้งานเพื่อการศึกษา หรือการลงทุนส่วนตัวเท่านั้น ในกรณีที่ใช้งานข้อมูลในเชิงพาณิชย์ กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์ฯ e-mail: infoproducts@set.or.th
ปรับปรุงล่าสุด 12 มิถุนายน 2564