สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

พิมพ์เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2567 06:00

เอกสารเผยแพร่ของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหา
ประเภทรายงาน
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์/หุ้นอ้างอิง
ช่วงเวลาค้นหา
ถึง

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) : JMT

56-1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 3 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)256517/03/2566
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)256431/03/2565
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)256330/03/2564
56-2 : รายงานประจำปี (จำนวนรายการที่พบ 3 รายการ)
ชื่อประจำปีวันที่ได้รับข้อมูลรายละเอียด
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)256517/03/2566
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)256431/03/2565
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)256307/04/2564
งบการเงินฉบับเต็ม (จำนวนรายการที่พบ 24 รายการ)
ปีประเภทงบงบการเงินเดี่ยว/รวมงวดสิ้นสุดวันที่ความเห็นผู้สอบงบการเงินคำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
การสั่งให้แก้ไข
งบการเงิน
2566สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2566   
2566สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2566   
2566สอบทานรวมไตรมาสที่ 230/06/2566   
2566สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 230/06/2566   
2566สอบทานรวมไตรมาสที่ 131/03/2566   
2566สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 131/03/2566   
2565 รวมงบปี31/12/2565   
2565 เดี่ยวงบปี31/12/2565   
2565สอบทานรวมไตรมาสที่ 330/09/2565   
2565สอบทานเดี่ยวไตรมาสที่ 330/09/2565   

ปรับปรุงล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2567