หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 27/04/2560
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 25/08/2560
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 17/10/2560
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 18/10/2560
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 20/10/2560
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์เออีซี จำกัด (มหาชน) / นาย กิตติชัย นาคะประเสริฐกุล
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (doc,docx,xls,xlsx)
26 เมษายน 2560
11 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ลักษณะการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ปัจจัยความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
26 เมษายน 2560
11 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - การวิจัยและพัฒนา (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
11 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - โครงการในอนาคต (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อพิพาททางกฎหมาย (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลสำคัญอื่น (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.3] - ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
26 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.3] - การกำกับดูแลกิจการ (doc,docx,xls,xlsx)
26 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.3] - ความรับผิดชอบต่อสังคม (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.3] - รายการระหว่างกัน (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.4] - ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 2.4] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
11 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 3] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
11 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 3] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 3] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
11 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 3] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
11 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 3] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 3] - การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
11 ตุลาคม 2560
[ส่วนที่ 4] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
17 ตุลาคม 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[เอกสารแนบ] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) (doc,docx,xls,xlsx)
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินงวดปี 2557
25 เมษายน 2560
25 เมษายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินงวดปี 2558
25 เมษายน 2560
25 เมษายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินงวดปี 2559
25 เมษายน 2560
25 เมษายน 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2560
19 พฤษภาคม 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินงวดไตรมาส 2 ปี 2560
18 สิงหาคม 2560
[เอกสารแนบ] - งบการเงิน งวด งบการเงินงวดไตรมาส 2 ปี 2560 ฉบับปรับปรุง
21 สิงหาคม 2560
[เอกสารแนบ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
25 เมษายน 2560
06 ตุลาคม 2560

ปรับปรุงล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567
สอบทานล่าสุด 13 กรกฎาคม 2567