หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 21/02/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : -
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : -
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด / N.A.
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
17 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
17 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
17 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
17 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
15 กุมภาพันธ์ 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
15 กุมภาพันธ์ 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
15 กุมภาพันธ์ 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
15 กุมภาพันธ์ 2565
15 กุมภาพันธ์ 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน
10 มีนาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565
23 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
17 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
17 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
21 กุมภาพันธ์ 2565
30 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
17 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] เอกสารแนบ 7 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
15 กุมภาพันธ์ 2565
24 พฤศจิกายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด 27 พฤษภาคม 2567
สอบทานล่าสุด 27 พฤษภาคม 2567