หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 16/06/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 28/10/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 15/11/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 21/11/2565
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 02/12/2565
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / นาง วันทนา เพชรฤกษ์วงศ์, บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด / N.A.
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
15 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
15 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
15 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
12 มิถุนายน 2565
12 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
12 มิถุนายน 2565
12 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน งบการเงินสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
12 มิถุนายน 2565
12 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
12 มิถุนายน 2565
12 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
11 ตุลาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน งบการเงินสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
15 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
15 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
15 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12 มิถุนายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] เอกสารแนบ 7 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
14 พฤศจิกายน 2565

ปรับปรุงล่าสุด 1 มีนาคม 2567
สอบทานล่าสุด 1 มีนาคม 2567