หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 22/06/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 20/10/2565
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 02/12/2565
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : -
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : -
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / นาย วิชา โตมานะ
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
10 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
10 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2562
10 มิถุนายน 2565
10 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2563
10 มิถุนายน 2565
10 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2564
10 มิถุนายน 2565
16 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565
10 มิถุนายน 2565
10 มิถุนายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565
05 ตุลาคม 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
15 พฤศจิกายน 2565
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
22 มิถุนายน 2565
02 ธันวาคม 2565
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
16 มิถุนายน 2565
01 ธันวาคม 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
16 มิถุนายน 2565
16 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] แบบเปรียบเทียบคุณสมบัติของบริษัทและหลักทรัพย์ของบริษัท
16 มิถุนายน 2565
16 มิถุนายน 2565
[เอกสารแนบอื่น ๆ] หนังสือแจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย
08 ธันวาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุด 22 มิถุนายน 2567
สอบทานล่าสุด 22 มิถุนายน 2567