หนังสือชี้ชวนตราสารทุน

รายละเอียดตราสาร
ผู้ออกหลักทรัพย์ : บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม / บริษัท ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ยื่น Filing version แรก : 14/09/2565
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing) : 22/04/2566
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้ : 11/09/2566
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย : 13/09/2566
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย : 15/09/2566
ประเภทหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
ประเภทการเสนอขาย : การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม : บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด / นางสาว จิรยง อนุมานราชธน
 
หนังสือชี้ชวน
หัวข้อFiling Version แรกFiling Version ล่าสุด
     
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ปกหน้า
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 1] - ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.1] - วัตถุประสงค์การใช้เงิน
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การบริหารจัดการความเสี่ยง
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.2] - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 2.3] - การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2562
12 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2563
12 กันยายน 2565
12 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2564
12 กันยายน 2565
12 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565
12 กันยายน 2565
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ประจำปี/2565
21 เมษายน 2566
[ส่วนที่ 3] - งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 4] - รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 4] - ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 4]- การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[ส่วนที่ 5] - การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
14 กันยายน 2565
09 กันยายน 2566
[เอกสารแนบ 1] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[เอกสารแนบ 2] - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[เอกสารแนบ 3] - รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[เอกสารแนบ 4] - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[เอกสารแนบ 5] - นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจโดยละเอียด
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[เอกสารแนบ 6] - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566
[เอกสารแนบอื่น ๆ] [เอกสารแนบ 7] - แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
12 กันยายน 2565
08 กันยายน 2566

ปรับปรุงล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2567
สอบทานล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2567